AMATA APRAKSTS UN KANDIDĀTIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" valdes priekšsēdētājam ir pilna laika darba slodze. Valdes priekšsēdētājs pieņem lēmumus, paraksta līgumus un cita veida dokumentus saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem un valdes pilnvarojumu. Valdes priekšsēdētājs vada un pārstāv SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, Komerclikumam, Sabiedrības statūtiem, dalībnieku sapulces lēmumiem un citu tiesību aktu prasībām valsts un starptautiskā līmenī. Kandidātam jāpiemīt izcilām darbaspējām (saspringts darba režīms, nozīmīgs darba apjoms, būtisku lēmumu pieņemšana).

Darba pieredze: 

obligātā prasība:
vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vidējā vai lielā uzņēmumā *;

 • pieredze darbā vidēja lieluma uzņēmumā enerģētikas nozarē vai ar elektroenerģijas obligāto iepirkumu saistītās darbības jomās tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze obligāta iepirkuma un garantētās jaudas maksājumu saņemošu elektrostaciju pārbaudēs (veiktām atbilstoši MK noteikumiem Nr.221 un 262), izpratne par šo elektrostaciju tehnoloģijām tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze darbā elektroenerģijas tirgū, izpratne par obligātā iepirkuma elektrostaciju ražotās elektroenerģijas pārdošanu tirgū, balansēšanu tiks uzskatīta par priekšrocību

Darba pieredze tiek vērtēta pēdējo desmit gadu laikā.

 *Valdes loceklim līdzvērtīgs vadošs amats - pirmā līmeņa vadības amats organizācijā vai amats, kas tieši atskaitās valdei vai augstākajai izpildvadībai. Vidējs vai liels uzņēmums, ja uzņēmums vai organizācija pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma virs 4 000 000 euro; neto apgrozījums virs 8 000 000 euro; vidējais darbinieku skaits pilnā pārskata gadā, kas sakrīt ar kandidāta pieredzes gadu/iem, virs 50.

Izglītība: 

minimālās prasības:
augstākā izglītība (bakalaura grāds) inženierzinātnēs (enerģētika).

Valodu prasme:

Valsts valodas prasme C1 līmenī atbilstoši 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.733 un Valsts valodas likuma 6.pantam;

Angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī atbilstoši  Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai

Kompetences:

Valdes priekšsēdētāja/-as amata kandidātiem, atbilstoši  2020.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 20 Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai tiks novērtētas plānošanas un organizēšanas, lēmumu pieņemšanas un atbildības, pozitīvu attiecību veidošanas un uzturēšanas un komandas vadīšanas kompetences, no kurām kā būtiskākās noteiktas: plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība. 

Amata kandidātiem jābūt izpratnei par korporatīvās pārvaldības principiem (Sertifikāts - Professional Board Member Education tiks uzskatīts par priekšrocību), izpratnei par uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku un personāla vadību, prasmei prezentēt, argumentēt, pārliecināt un veidot konstruktīvu dialogu, zināšanām enerģētikā un zināšanām par nozares attīstības tendencēm, prasmēm sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm.

Valdes priekšsēdētāja/-as amatam ir piemērojams valsts amatpersonas statuss un tai noteiktie ierobežojumi.

Kandidāts nevar būt persona:

 1. kurai nav augstākās izglītības;
 2. kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 3. kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 4. par kuru ir pasludināts maksātnespējas process;
 5. kura ir vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros ir bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona.

Kandidātam jāatbilst likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām.

Kandidātiem jāpiemīt nevainojamai reputācijai, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.


Valdes locekļu mēneša atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru". Lēmumus par atlīdzību valdes priekšsēdētājam pieņem SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" dalībnieku sapulce.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

Pieteikuma dokumenti

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. Pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās izglītības, profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību attiecīgajam amatam).
 2. Dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu (pievienotajā formā),
  Kandidāta CV forma
 3. Valdes priekšsēdētāja/-as amata kandidāta apliecinājumu (pievienotajā formā), apliecinot:
  • atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
  • likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām;
  • gatavību kļūt par valsts amatpersonu un, ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērst iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts/-a valdes priekšsēdētāja/-as amatā.
  Valdes priekšsēdētāja/-as amata kandidāta apliecinājums
 4. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā).
 5. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi, ja kandidāts to uzskata par nepieciešamu.


Augstāko izglītību apliecinoši dokumenti nav jāpievieno, tie būs jāiesniedz pēc nominācijas komisijas pieprasījuma.

Pieteikšanās informācija

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021.gada 9.martam (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, dokumentus apliecinot ar drošu elektronisko parakstu, uz elektroniskā pasta adresi: liga.eitvina@latvenergo.lv.

Atlases process

Atlase paredzēta trīs kārtās un kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz trešo vērtēšanas kārtu, tiks lūgts četru darba dienu laikā sagatavot mājas darbu – prezentāciju (10 – 15 minūtēm) .

Nominācijas komisijas locekļi ar balsstiesībām:
Nominācijas komisijas vadītājs:

 • Guntars Baļčūns, AS ''Latvenergo'' valdes priekšsēdētājs;

Nominācijas komisijas locekļi:

 • Kristīne Priede, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante;
 • Aivars Āboliņš, LAB "Enerģija" priekšsēdētājs;
 • Ieva Kristiņa, AS "Latvenergo" valdes biroja vadītāja

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie un personāla atlases konkursa laikā iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi. Datu apstrādes Pārzinis ir reorganizējamās AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" akcionārs (dalībnieks) AS "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.

Saņemot Jūsu pieteikumu, Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pieteikumu un izvērtēt tajā sniegto informāciju, kā arī organizēt atlases procesu. Šādas personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, uz Pārzini attiecināma juridiska pienākuma izpilde un Pārziņa leģitīmās intereses savu tiesisko interešu aizsardzībai. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu: inga.kola@latvenergo.lv. 

Papildu informācija par personas datu apstrādi ir pieejama šeit.