Latvijas valstij piederoša elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas un tirdzniecības, kā arī dabasgāzes tirdzniecības uzņēmuma akciju sabiedrības ''Latvenergo'' padome izsludina atklātu konkursu uz AS "Latvenergo" valdes locekļu (valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa (atbildība par ražošanu) un valdes locekļa (atbildība par komercdarbību)) amatiem.

Amatu apraksts un kandidātiem izvirzītās prasības

AS "Latvenergo" valdes locekļiem ir pilna laika darba slodze. Valdes locekļi pieņem lēmumus, paraksta līgumus un cita veida dokumentus saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem un valdes pilnvarojumu. Par valdes darba rezultātiem un koncerna mērķu izpildi valdes locekļi atbild solidāri. AS "Latvenergo" valde pilda akcionāra pienākumus attiecībā uz koncerna sabiedrībām. Operatīvās vadības pienākumus un individuālu atbildību par konkrētiem darbības virzieniem, struktūrvienībām paredz otrs amats AS "Latvenergo", kurš tiek saskaņots ar AS "Latvenergo" padomi:

 • Valdes priekšsēdētāja/-as otrais amats kapitālsabiedrībā ir galvenais izpilddirektors/-e,
 • valdes locekļa/-es, kas atbild par ražošanas virzienu, otrais amats kapitālsabiedrībā ir ražošanas direktors/-e,
 • valdes locekļa/-es, kas atbild par komercdarbību, otrais amats kapitālsabiedrībā ir komercdirektors/-e.

Kandidātam jāpiemīt izcilām darbaspējām (saspringts darba režīms, nozīmīgs darba apjoms, būtisku lēmumu pieņemšana), motivācijai sasniegt rezultātus profesionālajā darbībā, spējai uzņemties atbildību par savu prasmju un spēju attīstību.

Darba pieredze:

 • Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amata kandidātu darba pieredzei jāatbilst vienai no šīm prasībām:

  • vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze (iegūta pēdējo desmit gadu laikā vidējā vai lielā uzņēmumā) valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā* AS "Latvenergo" darbības jomās – elektroenerģijas, siltumenerģijas ražošana, enerģijas tirdzniecība
  • vismaz triju gadu pieredze (iegūta pēdējo desmit gadu laikā vidējā vai lielā uzņēmumā) valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā*, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.

  *Valdes loceklim līdzvērtīgs vadošs amats – pirmā līmeņa vadības amats organizācijā vai amats, kas tieši atskaitās valdei vai augstākajai izpildvadībai. Vidējs vai liels uzņēmums, ja uzņēmums vai organizācija pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām: bilances kopsumma virs 4 000 000 euro; neto apgrozījums virs 8 000 000 euro; vidējais darbinieku skaits pilnā pārskata gadā, kas sakrīt ar kandidāta pieredzes gadu/iem, virs 50.

 • Valdes locekļa/ ražošanas direktora amata kandidātiem papildus nepieciešama pieredze liela apjoma ( investīcijas 10 milj. un vairāk) projektu vadībā.

Minimālās prasības izglītībai: 

 • Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa/ komercdirektora amata kandidātiem: 
  Augstākā izglītība (bakalaura grāds) inženierzinātnēs/ dabaszinātnēs/ komerczinībās/ ekonomikā/ vadībzinātnēs/ finansēs.
 • Valdes locekļa/ ražošanas direktora amata kandidātiem: 
  Augstākā izglītība (bakalaura grāds) inženierzinātnēs/ dabaszinātnēs.

Valodu prasme:

 • Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amata kandidātiem:
  Valsts valodas prasme C1 līmenī atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.733 un Valsts valodas likuma 6.pantam;
  Angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai.
 • Valdes locekļa/ ražošanas direktora amata kandidātiem vēlama krievu valodas prasme (B2 līmenī).

Kompetences:

Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amata kandidātiem tiks novērtētas Ministru kabineta noteikumos Nr. 20 Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai paredzētās kompetences, no kurām kā būtiskākās noteiktas: 

 • valdes priekšsēdētāja amatā stratēģiskais redzējums un orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • valdes locekļa/ komercdirektora amatā orientācija uz rezultātu sasniegšanu un pārmaiņu vadīšana;
 • valdes locekļa /ražošanas direktora amatā lēmumu pieņemšana un atbildība, un orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Papildus prasības:

 • Valdes priekšsēdētāja amata kandidātiem jābūt izpratnei par korporatīvās pārvaldības principiem, izpratnei par uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku, personāla vadību un krīžu vadību; prasmei prezentēt, argumentēt, veidot konstruktīvu dialogu, zināšanām enerģētikā, nozares un tautsaimniecības attīstības tendencēs, pieredzei stratēģiju izstrādē, konceptuālu dokumentu veidošanā, pieredzei sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm. Jābūt pārliecinošai motivācijai un spējai iedvesmot.
 • Valdes locekļa /ražošanas direktora amata kandidātiem jābūt zināšanām par korporatīvās pārvaldības principiem, zināšanām enerģētikā, nozares attīstības tendencēm, izpratnei par uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku, personāla vadību un krīžu vadību, prasmei prezentēt, argumentēt, pārliecināt un veidot konstruktīvu dialogu; pieredzei liela apjoma projektu vadībā, izpratnei investīciju atdeves prognozēšanā, konceptuālu lēmumu pieņemšanā apsteidzošu ražošanas tehnoloģiju un servisa nodrošināšanai, pieredzei sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm.
 • Valdes locekļa /komercdirektora amata kandidātiem jābūt izpratnei par korporatīvās pārvaldības principiem, izpratnei par uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku, personāla vadību un krīžu vadību, prasmei prezentēt, argumentēt, pārliecināt un veidot konstruktīvu dialogu, zināšanām enerģētikā, nozares attīstības tendencēs, zināšanām par tautsaimniecības attīstības tendencēm, pieredzi stratēģiju izstrādē, konceptuālu dokumentu veidošanā, pieredzei sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm, izpratnei/pieredzei darbam ar lielajiem datiem (Big Data), izpratnei/pieredzei pakalpojumu cenu veidošanā un noteikšanā.

Valdes priekšsēdētāja/-as un valdes locekļu amatam ir piemērojams valsts amatpersonas statuss un tam noteiktie ierobežojumi.
Kandidāts nevar būt persona:

 1. kurai nav augstākās izglītības;
 2. kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 3. kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 4. par kuru ir pasludināts maksātnespējas process;
 5. kura ir vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros ir bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona.

Kandidātam jāatbilst likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām.
Pienākumu izpilde saistīta ar pielaidi valsts noslēpumam, kandidāts uzņemas atbildību par atbilstošas pielaides saņemšanu, ja tiek apstiprināts amatā.
Kandidātiem jāpiemīt nevainojamai reputācijai, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.
Kandidātam jāatbilst Elektroenerģijas tirgus likuma 12. panta otrās daļas 3.punkta prasībām.

Valdes locekļu mēneša atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru". Lēmumus par atlīdzību valdes locekļiem pieņem AS "Latvenergo" padome.

Pieteikšanās kārtība

Pieteikuma dokumenti

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. Pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās izglītības, profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību attiecīgajam amatam).
 2. Dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu un kandidāta apliecinājumu, izmantojot pievienoto CV formu.
  Kandidāta CV forma
 3. Valdes priekšsēdētāja/-as vai valdes locekļa/-es amata kandidāta apliecinājumu (pievienotajā apliecinājuma formā), apliecinot:
  • atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;
  • atbilstību likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām;
  • atbilstību likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām;
  • gatavību kļūt par valsts amatpersonu un, ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērst iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts/-a valdes priekšsēdētāja/-as vai valdes locekļa/-es amatā.
   Valdes locekļa amata kandidāta apliecinājums
 4. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā).
 5. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi, ja kandidāts to uzskata par nepieciešamu.

Augstāko izglītību apliecinoši dokumenti nav jāpievieno, tie būs jāiesniedz pēc nominācijas komisijas pieprasījuma.


Pieteikšanās termiņš

Pieteikumu konkursam, norādot amatu, uz kuru pretendē, var iesniegt līdz 2021.gada 28.februārim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, dokumentus apliecinot ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu iesūtīšana un kontaktinformācija

Valdes priekšsēdētāja/ galvenā izpilddirektora amata kandidātiem pieteikumi jānosūta uz elektroniskā pasta adresi:  larisa.kovsare@amrop.com


Valdes locekļa un ražošanas direktora amata kandidātiem pieteikumi jānosūta uz elektroniskā pasta adresi: signe.ikauniece@amrop.com


Valdes locekļa un komercdirektora amata kandidātiem linda.gribuste@pedersenandpartners.com

atlase un novērtēšanas process

AS "Latvenergo" valdes locekļu atlasi un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar diviem personāla atlases uzņēmumiem. Valdes priekšsēdētāja/ galvenā izpilddirektora amata kandidātiem un valdes locekļa/ ražošanas direktora amata kandidātiem sadarbībā ar personāla atlases uzņēmumu SIA "Executive Search Baltics" (Amrop). Valdes locekļa/ komercdirektora amata kandidātiem atlasi un novērtēšanas procesu sadarbībā ar personāla atlases uzņēmumu SIA "Pedersen & Partners".

Atlase paredzēta piecās kārtās, un kandidātiem, kuri tiks izvirzīti intervijām ar nominācijas komisiju (ceturtā kārta), tiks lūgts piecu darba dienu laikā sagatavot mājasdarbu – prezentāciju (10– 15 minūtēm) atbilstoši kandidāta kompetenču jomai.

Nominācijas komisijas locekļi ar balsstiesībām:

Nominācijas komisijas vadītājs:

 • Kaspars Rokens, AS "Latvenergo" padomes loceklis, Cilvēkresursu komitejas priekšsēdētājs;

Nominācijas komisijas locekļi:

 • Ivars Golsts, AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētājs, Cilvēkresursu komitejas loceklis;
 • Aigars Laizāns, AS "Latvenergo" padomes loceklis, Cilvēkresursu komitejas loceklis;
 • Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā;
 • Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs;
 • Dzintra Gasūne, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa vadītāja;
 • Uldis Biķis, AS "Latvijas Finieris" padomes priekšsēdētājs;
 • Jānis Endziņš, LRTK valdes priekšsēdētājs.

Nominācijas komisijas locekļi ar padomdevēja tiesībām:

 • Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs;
 • Aivars Āboliņš, LAB "Enerģija" priekšsēdētājs.Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie un personāla atlases konkursa laikā iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi. Datu apstrādes Pārzinis ir personāla atlases kompānija – SIA "Executive Search Baltics" (Amrop) vai SIA "Pedersen & Partners" (atkarībā no tā, kuram Pārzinim pretendents ir iesniedzis pieteikumu), un AS "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.

Saņemot Jūsu pieteikumu, Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pieteikumu un izvērtēt tajā sniegto informāciju, kā arī organizēt atlases procesu. Šādas personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, uz Pārzini attiecināma juridiska pienākuma izpilde un Pārziņa leģitīmās intereses savu tiesisko interešu aizsardzībai. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu: larisa.kovsare@amrop.com (ja vēlaties, lai SIA "Executive Search Baltics" (Amrop) pārtrauc Jūsu datu apstrādi), un uz e-pastu: linda.gribuste@pedersenandpartners.com (ja vēlaties, lai SIA "Pedersen & Partners" pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu: inga.kola@latvenergo.lv (ja vēlaties, lai AS "Latvenergo" pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

Papildu informācija par personas datu apstrādi ir pieejama šeit: SIA "Executive Search Baltics" (Amrop), SIA "Pedersen & Partners", AS "Latvenergo".