Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Edgars Miezītis,Edgars.Miezitis@latvenergo.lv,67728064

Identifikācijas Nr.: IPR-65018

Paredzamā līguma priekšmets: Aizbīdņa uzstādīšana Ķeguma HES-2 hidroagregātu nosusināšanas cauruļvadam LB zemūdens daļā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 20.11.2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.12.2020 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var saņemt, nosūtot e-pastu ar nolikuma pieprasījumu uz e-pasta adresi: Edgars.Miezitis@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Sarunu procedūras "Aizbīdņa uzstādīšana Ķeguma HES-2 hidroagregātu nosusināšanas cauruļvadam LB zemūdens daļā" (ID.Nr.IPR-65018) vietas apskate objektā notiks 30.novembrī plkst.10:00. Pulcēšanās vieta - AS "Latvenergo" enerģētikas muzeja (Ķeguma HES, Ķeguma prospekts 7/9, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020) stāvlaukums. Uz vietas apskati drīkst ierasties ne vairāk kā 2 (divi) Pretendenta pārstāvji. Pretendentam ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms objektu apskates jāinformē Pasūtītājs par pārstāvju piedalīšanos, atsūtot personu sarakstu (vārds, uzvārds, firmas nosaukums) uz Sarunu nolikuma 2.punktā norādītās kontaktpersonas e-pastu. Visi izdevumi, kas saistīti ar objektu apmeklēšanu, jāsedz Pretendentam. Pretendenti, kuri nebūs atsūtījuši paziņojumus par piedalīšanos vietas apskatē, netiks ielaisti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja objektos. Ierodoties uz objekta apskati katram Pretendenta pārstāvim jābūt nodrošinātam ar aizsargķiveri un aizsargmasku un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID karte)) un jāparakstās par ierašanos uz objekta apskati, kas ir priekšnosacījums Pretendenta pārstāvju ielaišanai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja objektā. Ja Pretendenta pārstāvim nebūs aizsargķiveres un sejas maskas, viņš netiks ielaists objektā