Akciju sabiedrības "Sadales tīkls" (turpmāk – Sadales tīkls) vispārējais ilgtermiņa stratēģiskais mērķis ir ilgtspējīga un ekonomiski pamatota elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšana, efektīvi pārvaldot elektrotīklu, uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti, kas ir svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei.

AS "Sadales tīkls" ir valsts lielākais sadales sistēmas operators un aptver aptuveni 99 % Latvijas teritorijas.
Visas AS "Sadales tīkls" akcijas pieder AS "Latvenergo". Vairāk informācijas AS "Sadales tīkls" mājaslapā: www.sadalestikls.lv.


AS "Latvenergo" kā AS "Sadales tīkls" vienīgais akcionārs izsludina konkursu uz AS "Sadales tīkls" četru padomes locekļu amatiem:
diviem atkarīgajiem un diviem neatkarīgajiem padomes locekļu amatiem.

Lai padome nodrošinātu uzņēmuma ilgtermiņa attīstību, kā arī veicinātu tā darbības efektivitāti, padomes locekļiem kopā jānodrošina nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze uzņēmuma stratēģijas un politiku izstrādē un īstenošanā, finanšu vadībā un risku pārvaldībā, regulācijas jautājumos, korporatīvajā pārvaldībā, jābūt izpratnei par AS "Sadales tīkls" komercdarbību un zināšanām enerģētikas jomā, tāpēc padomes locekļu kompetenču jomas ir sadalītas: divi atkarīgie padomes locekļi ar kompetenci AS "Sadales tīkls" darbības jomā, viens neatkarīgais padomes loceklis ar kompetenci finanšu vadībā un risku pārvaldībā, viens neatkarīgais padomes loceklis ar kompetenci klientu attiecību pārvaldībā.

AS "Sadales tīkls" padomes locekļa/-les amata kandidātiem izvirzāmās prasības

1.valodu prasmes

1.1. valsts valodas prasmes – C1 līmenī;
1.2. angļu valodas prasmes B1 līmenī atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai.

2. Izglītība

Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomām (kompetences jomas skat. zemāk).

3. Darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

3.1 vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā (pieredze vēlama pēdējo 10 gadu laikā)
vai
3.2. vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze vadošā amatā (amats klasificēts ne zemāk kā 36. amatu saimes IV līmenis) valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu
vai
3.3. vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas uzņēmuma darbības jomā.

4. Kompetences (atbilstoši 7.01.2020. MK noteikumu nr. 20 18.punktam):
4.1. stratēģiskais redzējums;
4.2. orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
4.3. pārmaiņu vadīšana;
4.4. darbinieku motivēšana un attīstība.

5. Nevainojama reputācija.

6. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām.

7. Atbilstība likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" prasībām.

ar kompetenci AS "Sadales tīkls" darbības jomā, kuriem ir:

a) akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs;
b) vismaz triju gadu pieredze darbā ar lieliem infrastruktūras projektiem enerģētikā vai politiku veidošanā, vai darbā ar regulācijas jautājumiem;
c) zināšanas par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu organizēšanu;
d) padziļināta izpratne par AS "Sadales tīkls" komercdarbību;
e) izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, biznesa ētiku;
f) izpratne par uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku un personāla vadību;
g) izpratne par iesaistīto pušu vadību, t.sk. sociālā dialoga vadību.

ar kompetenci finanšu vadībā un risku pārvaldībā, kuriem ir:

 1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs vai ekonomikā;
 2. pieredze ilgtermiņa biznesa plānu izstrādē;
 3. izpratne par uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku un personāla vadību;
 4. padziļināta izpratne par risku vadību un iekšējās kontroles sistēmu darbību;
 5. izpratne par korporatīvās pārvaldības principiem, biznesa ētiku, vēlamas zināšanas par valsts kapitālsabiedrību pārvaldi;
 6. izpratne par iesaistīto pušu vadību, t.sk. sociālā dialoga vadību;
 7. vēlama izpratne par AS "Sadales tīkls" komercdarbību.

ar kompetenci klientu attiecību pārvaldībā, kuriem ir:

 1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās vai ekonomikā, vai inženierzinātnēs;
 2. pieredze klientu attiecību stratēģiju veidošanā;
 3. zināšanas par inovāciju vadību un ieviešanu;
 4. padziļināta izpratne un pieredze darbā ar iesaistīto pušu vadību, izpratne par sociālā dialoga vadību;
 5. izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, biznesa ētiku;
 6. izpratne par uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku un personāla vadību;
 7. vēlama izpratne par AS "Sadales tīkls" komercdarbību.

Neatkarīgā padomes locekļa amatam papildus piemērojamas šādas obligātās prasības:

 1. pēdējo triju gadu laikā nav bijis AS "Sadales tīkls" vai ar to saistītas kapitālsabiedrības (atkarīgā kapitālsabiedrība, publiskas personas kapitālsabiedrības kontrolēta kapitālsabiedrība) valdes loceklis, kontrolieris, darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents, ne arī darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas kapitālsabiedrībā, kurā pilda padomes locekļa amatu;
 2. padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no AS "Sadales tīkls" vai tās atkarīgās sabiedrības;
 3. padomes loceklis AS "Sadales tīkls" gūst ienākumus tikai par padomes locekļa pienākumu pildīšanu;
 4. padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar AS "Sadales tīkls" pēdējo triju gadu laikā nav bijuši nozīmīgās darījumu attiecībās (izņemot darījumus, kas slēgti AS "Sadales tīkls" parasti veicamās komercdarbības ietvaros, piemēram, standarta pieslēguma izbūve) ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneri, akcionāri vai augstākā līmeņa vadītāji;
 5. padomes loceklis nav valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darījumu attiecības ar padomes locekļa pārstāvēto kapitālsabiedrību;
 6. padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis:
  - AS "Latvenergo" amatpersona vai darbinieks;
  - AS "Latvenergo" īpašumā esošas kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās kapitālsabiedrības valdes vai padomes loceklis, pildījis AS "Latvenergo" kapitāla daļu turētāja pārstāvja vai atbildīgā darbinieka pienākumus vai, esot citā amatā, bijis pakļauts kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādījumiem.

Informējam, ka AS "Sadales tīkls" padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai  piesaistīta personāla atlases kompānija – Amrop /SIA "Executive Search Baltics".


Pieteikuma dokumenti

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:
1. Motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina izglītības, pieredzes un prasmju esamību, atbilstību AS "Sadales tīkls" padomes locekļa amatam, norādot vēlamo kompetences jomu);
2. Curriculum Vitae (CV) (iesniegt speciāli sagatavotajā formā Kandidāta CV, AS "Sadales tīkls" padome) Kandidāta CV forma 3. Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājums (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu) Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājums Neatkarīgā padomes locekļa amata kandidāta apliecinājums (ja attiecināms) (iesniegt speciāli sagatavoto  apliecinājuma formu) Neatkarīgā AS "Sadales tīkls" padomes locekļa/-es amata kandidāta apliecinājums

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar e-drošu parakstu vai ar fizisku parakstu skenētā veidā. 
Curriculum Vitae (CV) un apliecinājumu formas pieejamas lejupielādei arī atlases kompānijas Amrop mājaslapā - https://www.amrop.lv/lat/news/latvenergo-izsludina-konkursu .
Kandidāta izglītības, profesionālās kvalifikācijas vai citu zināšanu un prasmju, kā arī valsts valodas prasmes līmeņa apliecinošie dokumenti iesniedzami pēc nominācijas komisijas pieprasījuma.
Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Nominācijas komisija AS "Sadales tīkls" padomes locekļu atlasei ( apstiprināta AS "Latvenergo"valdē 24.03.2020.)

1.1. Nominācijas komisijas locekļi ar balsstiesībām:
1.1.1. AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Ā.Žīgurs - komisijas priekšsēdētājs;
1.1.2. AS "Latvenergo" valdes loceklis G.Baļčūns;
1.1.3. Rīgas Tehniskās Universitātes Attīstības prorektors A.Zeps;
1.1.4.    Biedrības "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" valdes locekle D. Helmane.

1.2.    Novērotāji ar padomdevēja tiesībām:
1.2.1. Latvijas arodbiedrības "Enerģija" priekšsēdētājs A.Āboliņš;
1.2.2. AS "Latvenergo" valdes loceklis K.Cikmačs;
1.2.3.    AS "Latvenergo" valdes loceklis U.Bariss.

Pietiekšanās

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2020. gada 14. maijam (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi "Pieteikums AS "Sadales tīkls" padomes locekļa/-les amatam" elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi Signe.Ikauniece@amrop.lv.


Atalgojums

Padomes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru".


Kontaktinformācija

Tālrunis uzziņām par konkursu: 29115003 (sazinoties ar Amrop / SIA "Executive Search Baltics" konsultantu Jāni Bedrīti).


Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija – Amrop / sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Executive Search Baltics" un AS "Latvenergo" (datu pārzinis).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu riga@amrop.lv (ja vēlaties, lai Amrop / SIA "Executive Search Baltics" pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu info@latvenergo.lv (ja vēlaties, lai AS "Latvenergo" pārtrauc Jūsu datu apstrādi). Papildu informācija ir pieejama šeit: https://www.amrop.lv un https://latvenergo.lv/lv/par-mums/personas-datu-apstrades-principi.

Mājaslapā latvenergo.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apliecināt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk