"Ataugas", Lielvārdes pag., Ogres nov.


Izsoles objektsElektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli tiek izsolītas nekustamā īpašuma – ar kadastra numuru 74330020996, "Ataugas", Lielvārdes pagastā, Ogres novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74330020990 14.95ha platībā nomas tiesības.

Vidējais Izsoles objekta - Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ)- kvalitātes novērtējums ballēs ir – 46.

Nomas termiņš – no Nomas līguma noslēgšanas brīža līdz 2028.gada 31.decembris. Gadījumā, ja Iznomātājam Izsoles objekts savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ir nepieciešams pirms 2028.gada 31.decembra, Iznomātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Nomas līgumu, pirms tam 3 mēnešus iepriekš paziņojot to Nomniekam. Šādā gadījumā Nomas līguma termiņš ir spēkā līdz tekošā gada, kad nosūtīts paziņojums par Nomas līguma izbeigšanu, ražas novākšanai.

Nosolītājam nomā izdotās zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecība

Nomas maksas izsoles sākuma cena - 170 EUR/ha (viens simts septiņdesmit euro) par vienu zemes hektāru gadā.

Nodrošinājuma maksa – 245 EUR (divi simti piecdesmit četri euro).

Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit euro).

Izsoles solis – 20 EUR (divdesmit euro).

Izsoles sākuma cena:

170.00€

Izsoles informācija:

Izsoles sākums – 2023.gada 1.septembris plkst. 13:00, reģistrācija izsolei līdz 2023.gada 21.septembris plkst. 23:59, izsoles noslēgums – 2023.gada 2.oktobris plkst. 13:00.

Kontakti:

Kontaktinformācija par nomas tiesības objektu, izsoles noteikumiem un nomas objekta apskati: tālr. 28626308.