Dzirnavu iela 7B, Gulbene


Izsoles objekts –Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 50010060295, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 50010060290, 2493 m² platībā un administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 50010060224020 1359.4 m² platībā, adrese – Dzirnavu ielā 7B, Gulbenē, Gulbenes novadā. Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000584883

Piebraucamais ceļš, kas atrodas uz izsolāmās zemes vienības, nodrošina piekļuvi Izsoles objektam, kā arī blakus esošajam Latvenergo sakaru tornim - nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 50010060224, adrese: Dzirnavu iela 7, Gulbene, Gulbenes novads, kas reģistrēts Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000487507. Izsoles uzvarētājs vienlaicīgi ar Izsoles objekta pirkuma līgumu slēdz līgumu par piebraucamā ceļa servitūta nodibināšanu par labu blakus esošajam Latvenergo īpašumam ar kadastra numuru 50010060224, adrese: Dzirnavu iela 7, Gulbene, Gulbenes novads.

Izsoles sākuma cena -  71900 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro).

Nodrošinājuma maksa - 7190 EUR (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit euro).

Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit euro).

Izsoles solis – 1000 EUR (viens tūkstotis euro).

Izsoles sākuma cena:

71'900.00€

Izsoles informācija:

Izsoles sākums – 2020.gada 23.oktobris plkst.13:00, reģistrācija izsolei līdz 2020.gada 12.novembrim plkst.23:59, izsoles noslēgums – 2020.gada 23.novembrī plkst.13:00.

Kontakti:

Kontaktinformācija par Objekta apskati un dokumentāciju: tālr. 67728801; 28626308.