Gaismas iela 4, Kandava


Izsoles objekts – Elektronisko izsoļu vietnē (izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 9011 001 1042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9011 001 1009 (kopējā platība 10407m²), būvēm – ražošanas bāzes ēkas ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0522 001 (kopējā platība 1198.2m²), noliktavas ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0522 002 (kopējā platība 28.3m²) un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0522 004 (kopējā platība 84.8m²), adrese: Gaismas iela 4, Kandava, Tukuma novads. Īpašuma tiesības nostiprinātas Kandavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000564860.

Izsoles sākuma cena -  58 500 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši pieci simti euro).

Nodrošinājuma maksa – 5 850 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro).

Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit euro).

Izsoles solis – 4000 EUR (četri tūkstoši euro).

Izsoles sākuma cena:

58'500.00€

Izsoles informācija:

Izsoles sākums – 2021.gada 10.septembris plkst.13:00, reģistrācija izsolei līdz 2021.gada 30.septembra plkst.23:59, izsoles noslēgums – 2021.gada 11.oktobrī plkst.13:00.


Kontakti:

Kontaktinformācija par Objekta apskati un dokumentāciju: tālr. 67728748; 25678167.