Gaismas iela, Kandava


Izsoles objekts – Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli tiek pārdots nekustamais īpašums – publiskas lietošanas iela - ar kadastra numuru 9011 001 1040, kas sastāv no zemes vienības (iela) ar kadastra apzīmējumu 9011 001 1012 (kopējā platība 1050m²), adrese: Gaismas iela, Kandava, Tukuma novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Kandavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000608202.

Izsolāmais nekustamais īpašums ir publiskas lietošanas iela, bez apbūves tiesībām un nodrošina piekļuvi blakus esošajiem nekustamajiem īpašumiem. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ir noteikts lietošanas mērķis: "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" ar kodu 1101.


Izsoles sākuma cena -  1 200 EUR (viens tūkstotis divi simti euro).

Nodrošinājuma maksa – 120 EUR (viens simts divdesmit euro).

Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit euro).

Izsoles solis – 50 EUR (piecdesmit euro).


Izsoles sākuma cena:

1'200.00€

Izsoles informācija:

Izsoles sākums – 2021.gada 4.novembris plkst.13:00, reģistrācija izsolei līdz 2021.gada 24.novembra plkst.23:59, izsoles noslēgums – 2021.gada 6.decembrī plkst.13:00.


Kontakti:

Kontaktinformācija par īpašumu un tā dokumentāciju: tālr. 67728748; 25678167.