Kalna iela 11, Auce


Objekts – Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli drīzumā tiks pārdots nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4605 006 0615, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4605 006 0001 (kopējā platība 1206m²) un divām būvēm - kantora ēkas ar kadastra apzīmējumu 4605 006 0615 001 (kopējā platība 244.3m²) un garāžas-noliktavas ar kadastra apzīmējumu 4605 006 0615 002 (kopējā platība 479.6m²), adrese: Kalna iela 11, Auce, Auces novads. Īpašuma tiesības nostiprinātas Auces pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000483303.

Piebraucamais ceļš, kas atrodas uz izsolāmās zemes vienības, nodrošina piekļuvi Izsoles objektam, kā arī blakus esošajam Latvenergo sakaru tornim - nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4605 006 0003, adrese: Kalna iela 13, Auce, Auces novads, kas reģistrēts Auces pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000596481. Izsoles uzvarētājs vienlaicīgi ar Izsoles objekta pirkuma līgumu slēdz līgumu par piebraucamā ceļa servitūta nodibināšanu par labu blakus esošajam Latvenergo īpašumam ar kadastra numuru 4605 006 0003, adrese: Kalna iela 13, Auce, Auces novads.

Izsoles sākuma cena -  32 300 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti euro).

Cena:

32'300.00€

Kontakti:

Kontaktinformācija par Objekta apskati un dokumentāciju: tālr. 67728748; 25678167.