Pils iela 11, Ventspils


Pārdodamais objekts –  nekustamais īpašums ar kadastra numuru 27000041102, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 27000041102 2017m² platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 27000041102003 597.6m², adrese – Pils ielā 11, Ventspilī. Īpašuma tiesības nostiprinātas Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2104.

Izsoles sākuma cena –  184200 EUR (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši divi simti euro).

Cena:

184'200.00€

Kontakti:

Kontaktinformācija par Objekta apskati un dokumentāciju: tālr. 67728801; 28626308.Atrašanās vieta: