Rīgas iela 56A, Liepāja


AS "Latvenergo" Tiesu administrācijas Elektronisko izsoļu vietnē, 2023.gada 2.maijā atklājusi izsoli, kurā ar augšupejošu soli tiks pārdots Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000624142 reģistrēts nekustamais īpašums ar kadastra numuru 17000210309, adrese: Rīgas iela 56A, Liepājā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 17000210306 2466m² platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000210196006 2566.3m² platībā. Izsolāmais nekustamais īpašums tiek pārdots izsolē kā lietu kopība ar visiem tā piederumiem.


Izsoles sākuma cena - 539000 EUR (pieci simti trīsdesmit deviņi tūkstoši eiro).

Nodrošinājuma maksa - 53900EUR (piecdesmit trīs tūkstoši deviņi simti eiro).

Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit eiro).

Izsoles solis  10000 EUR (desmit tūkstoši eiro).


Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma projektu varēs Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv).


Izsoles sākuma cena:

539'000.00€

Izsoles informācija:

Izsoles sākums – 2023.gada 2.maijā plkst.13:00, reģistrācija izsolei līdz 2023.gada 22.maijam plkst.23:59, izsoles noslēgums – 2023.gada 1.jūnijā plkst.13:00.

Kontakti:

Kontaktinformācija par objekta apskati un dokumentāciju: tālr.28626308, janis.pocs@latvenergo.lv.