Robežu iela 27, Aizpute


Izsoles objekts –Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli tiks pārdots nekustamais īpašums ar kadastra numuru 64050090022, Robežu ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64050090033 8096m² platībā, administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 64050090022001 814.3m² platībā, garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 64050090022002 264.8m² platībā, noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 64050090022003 192.6m² platībā, būves (estakādes) ar kadastra apzīmējumu 64050090022004 un mazēkas ar kadastra apzīmējumu 64050090022008, kas nav reģistrēta zemesgrāmatā. Īpašuma tiesības nostiprinātas Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000332556.

Piebraucamais ceļš, kas atrodas uz izsolāmās zemes vienības, nodrošina piekļuvi Izsoles objektam, kā arī blakus esošajam Latvenergo sakaru tornim - nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 64050090034, adrese: Robežu iela 27A, Aizpute, Aizputes novads. Izsoles uzvarētājs vienlaicīgi ar Izsoles objekta pirkuma līgumu slēdz līgumu par piebraucamā ceļa servitūta nodibināšanu par labu blakus esošajam Latvenergo īpašumam.

Izsoles sākuma cena -  54800 EUR (piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti euro).

Nodrošinājuma maksa - 5480EUR (pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit euro).

Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit euro).

Izsoles solis – 500 EUR (pieci simti euro).

Izsoles sākuma cena:

54'800.00€

Izsoles informācija:

Izsoles sākums – 2021.gada 10.februārī plkst.13:00, reģistrācija izsolei līdz 2021.gada 2.martam plkst.23:59, izsoles noslēgums – 2021.gada 12.martā plkst.13:00.

Kontakti:

Kontaktinformācija par Izsoles objekta apskati un dokumentāciju: e-pasts: janis.pocs@latvenergo.lv, t.28626308.