Tallinas iela 57E, Rīga


Izsoles objekts –Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli tiek pārdots nekustamais īpašums ar kadastra numuru 01005350069, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000350031011 77m² platībā, adrese – Tallinas iela 57E, Rīga. Īpašumtiesības nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000090209.

Ēka atrodas uz trešajai personai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000350126, adrese: Tallinas iela 57A, Rīga, daļas un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01000350031, adrese: Tallinas iela 57B, Rīga, daļas. Minētās zemes vienības neietilpst Izsoles objekta sastāvā. Zemju īpašnieki ir Izsoles objekta pirmpirkuma tiesīgās personas. Saskaņā ar Izsoles noteikumiem, pirmpirkuma tiesīgajām personām Latvenergo nosūta Līguma norakstus, informējot par tiesībām izmantot pirmpirkuma tiesības uz Izsolāmo nekustamo īpašumu.


Izsoles sākuma cena -  2700 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro).

Nodrošinājuma maksa – 270 EUR (divi simti septiņdesmit euro).

Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit euro).

Izsoles solis – 300 EUR (pieci simti euro).

Izsoles sākuma cena:

2'700.00€

Izsoles informācija:

Izsoles sākums – 2020.gada 27.novembrī plkst.13:00, reģistrācija izsolei līdz 2020.gada 17.decembrim plkst.23:59, izsoles noslēgums – 2020.gada 28.decembrim plkst.13:00.

Kontakti:

Tālrunis kontaktinformācijai 67728801, mob.tālr. 28626308.