Talsu iela 11/13, Valdemārpils


Izsoles objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra Nr.88170030029. Sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88170030029, 2532m² platībā un administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 88170030029001, 527.8 m² platībā, adrese – Talsu iela 11/13, Valdemārpils, Talsu novads.

Izsoles objekts daļēji saistīts ar zemes vienību (kadastra apzīmējums 8817 003 0016), kas ietilpst īpašuma ar kadastra numuru 88170030016, adrese: Ezera iela 4A, Valdemārpils, Talsu novads, sastāvā. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 881700 0016 daļa, pieder trešajai personai un neietilpst Izsoles objekta sastāvā.

Izsoles sākuma cena -  22000 EUR (divdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi).

Nodrošinājuma maksa - 2200 EUR (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi).

Dalības maksa – 20 EUR (divdesmit euro).

Izsoles sākuma cena:

22'000.00€

Izsoles informācija:

Izsoles laiks – 15.04.2021. līdz 17.05.2021. Pieteikties izsolei var līdz 05.05.2021. plkst.23.59, Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē.


Kontakti:

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju un vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 8:00 līdz 15:00, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728801, mob. 28626308.