Talsu iela 11/13, Valdemārpils


Izsoles atsavināms objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8817 003 0029. Sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8817 003 0029, 2532m² platībā un administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 8817 0030029 001, 527.8 m² platībā, adrese – Talsu iela 11/13, Valdemārpils, Talsu novads.

Izsoles objekts daļēji saistīts ar zemes vienību (kadastra apzīmējums 8817 003 0016), kas ietilpst īpašuma ar kadastra numuru 8817 003 0016, adrese: Ezera iela 4A, Valdemārpils, Talsu novads, sastāvā. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8817 003 0016 daļa, pieder trešajai personai un neietilpst Izsoles objekta sastāvā.

Izsoles sākuma cena -  32 000 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi).

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju un vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar nekustamo īpašumu pārvaldības projektu vadītāju Jāni Poču pa tālr. 67728801, 28626308.