Personas datu apstrādes principi, piesakoties tiešsaistes mācību programmai "Elektrum karjeras tramplīns"

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulai (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 13.panta nosacījumiem, informējam Jūs par personas datu apstrādi, piesakoties tiešsaistes mācību programmai "Elektrum karjeras tramplīns" (citur tekstā – Principi).

Pārzinis

Akciju sabiedrība "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (citur tekstā saukts arī – AS "Latvenergo", Pārzinis vai Mēs)

Pārziņa kontaktinformācija 

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

E-pasts: info@latvenergo.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

E-pasts: fpda@latvenergo.lv 

Datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Tiešsaistes mācību programmas "Elektrum karjeras tramplīns" (citur tekstā – Mācību programma) norises nodrošināšana un procesa administrēšana.

Personas dati, ko apstrādājam 

Ja izteiksiet vēlmi piedalīties Mācību programmā un aizpildīsiet pieteikuma anketu, apstrādāsim Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un Jūsu viedokli par motivāciju piedalīties Mācību programmā. Šie dati nepieciešami, lai iekļautu Jūs dalībnieku sarakstā un, sazinoties ar Jums, precizētu ar Mācību programmas norisi saistītus jautājumus.

Ja Mācību programmas ietvaros izvēlēsieties piedalīties zināšanu pārbaudē, tad, lai izvērtētu Jūsu turpmāko dalību Mācību programmā, apstrādāsim zināšanu pārbaudes ietvaros Jūsu sniegtās atbildes. Pēc Mācību programmas apguves un zināšanu pārbaudes rezultātu izvērtēšanas, ja būsiet sekmīgi nokārtojis zināšanu pārbaudi, piedāvāsim Jums iespēju pieteikties AS "Latvenergo" izsludinātajai amata vakancei un/vai prakses vietai.

Ja Mācību programmas ietvaros uzdosiet jautājumu, apstrādāsim šo informāciju, lai sagatavotu un sniegtu atbildi uz Jūsu jautājumu, sazinātos ar Jums un precizētu ar jautājumu saistītu papildu informāciju.

Pieslēdzoties Mācību programmai tiešsaistes Zoom platformā, papildus apstrādāsim informāciju par Jūsu dalību konkrētās dienas Mācību programmā, aktivitāšu ietvaros veiktajām darbībām un uzdotajiem jautājumiem. Tā kā Mācību programmas ietvaros var tikt veikti videoieraksti, tad apstrādāsim Jūsu attēlu un/vai balss ierakstu, ja Zoom platformā būsiet ieslēdzis kameru un/vai mikrofonu.

Informējam, ka personas dati Zoom platformā tiek apstrādāti saskaņā ar Zoom Privacy Statement un Terms of Service noteikumiem.

Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats 

Lai organizētu Mācību programmas norisi, tai skaitā zināšanu pārbaudi, kā arī sazinātos ar Jums ar Mācību programmas norisi saistītos jautājumos, Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, t.i. pasākuma veikšana, lai atbilstoši Jūsu pieteikumam nodrošinātu Jūsu dalību Mācību programmā.

Lai apmācītu kvalificētus potenciālos praktikantus un/vai darbiniekus, tiek veikta zināšanu pārbaudes rezultātu izvērtēšana un sekmīgāko zināšanu pārbaudes rezultātu ieguvēju uzrunāšana par pieteikšanos AS "Latvenergo" izsludinātajai amata vakancei un/vai prakses vietai, kā arī, lai sagatavotu un sniegtu atbildi uz Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē iesniegtu Jūsu jautājumu, personas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (personas datu apstrāde Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai). Pamatojoties uz Pārziņa leģitīmajām interesēm, veiksim nodarbību ierakstus, kā arī izskatīsim iespējamās sūdzības par sniegto pakalpojumu un vērsīsimies tiesībsargājošās institūcijās tiesisko interešu aizskāruma gadījumā.

Kas saņems Jūsu personas datus

Jūsu personas datus apstrādās pilnvarotie Pārziņa darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.

Jūsu publiskotā informācija tiešsaistes platformā būs pieejama tiešsaistes platformas nodrošinātājam, kā arī pārējiem Mācību programmas dalībniekiem.

Informācija var tikt nodota tiesībsargājošām, uzraugošām un kontrolējošām institūcijām, tiesām, revidentiem un auditoriem.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus

Informācija par Jūsu pieteikumu Mācību programmai, kā arī pārējā augstāk uzskaitītā Mācību programmas ietvaros radītā informācija tiks glabāta 6 mēnešus no Mācību programmas noslēguma dienas.

Ja tiek saņemta sūdzība vai ir aizskarta Pārziņa tiesiskā interese, attiecīgā informācija var tikt saglabāta līdz strīdus situācijas atrisinājumam, piemēram, līdz galējam tiesas sprieduma spēkā stāšanas brīdim.

Datu subjekta (Jūsu) tiesības

Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no AS "Latvenergo" informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju, Jūs varat lūgt sniegt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, ja šajos Principos sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša.

Tiesības labot. Ja Jūs pamanāt neprecizitātes Jūsu personas datos, Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" izlabo neprecīzus personas datus.

Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" dzēš Jūsu personas datus, bet vēršam uzmanību, ka Jūsu lūgums var tikt izpildīts, ja:

 • Jūs atsaucāt savu piekrišanu personas datu apstrādei, ņemot vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā;
 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Principos norādītajiem mērķiem, kādos tie tika apstrādāti;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi un AS "Latvenergo" leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem vai, ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkiem;
 • personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • personas dati ir jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem AS "Latvenergo" ir pienākums apstrādāt personas datus vai datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai, sabiedrības interešu īstenošanai vai statistikas nolūkiem, kā arī sakarā ar likumīgas prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.

Tiesības ierobežot personas datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" ierobežo Jūsu personas datu apstrādi, ja:

 • Jūs uzskatāt, ka dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tie ir neprecīzi (ierobežošana darbosies, kamēr notiek apstrīdēšanas process);
 • Jūs uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties šos personas datus dzēst;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi un kamēr nav pārbaudīts, vai AS "Latvenergo" leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • AS "Latvenergo" Jūsu dati vairs nav nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses un tiesības.

Tiesības iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Principos norādītajām leģitīmajām interesēm. AS "Latvenergo" ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, ja AS "Latvenergo" norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tiesības uz pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus Jūs iesniedzāt AS "Latvenergo", sakārtotā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un Jums ir tiesības minētos datus lūgt nosūtīt citam pārzinim, ja Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, ievērojot 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, vai šie personas dati tiek apstrādāti uz līgumisko attiecību pamata, ievērojot 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Vēršam uzmanību, ka pārnesamības tiesību Jūs varat pieprasīt izpildīt tikai attiecībā uz tiem personas datiem, kurus Jūs iesniedzāt mums.

Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību AS "Latvenergo", kā arī Datu valsts inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka AS "Latvenergo" ir pārkāpusi Jūsu tiesības vai nav pietiekami aizsargājusi Jūsu Personas datus. Tomēr pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, lūdzam Jūs vērsties pie AS "Latvenergo" vai datu aizsardzības speciālista.

Pieprasījumu iesniegšanas kārtība

Visu iepriekš minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot šajos Principos norādīto AS "Latvenergo" kontaktinformāciju, pieprasījumā norādot šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt ierakstītā vēstulē) vai e-pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt uz e-pasta adresi, no kuras sūtījāt pieprasījumu), kā arī Jūs papildu identificējošu informāciju, piemēram, norādot, apmācību laiku.

Pieprasījumu aicinām iesniegt kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • nosūtīt brīvas formas iesniegumu elektroniski uz e-pastu info@latvenergo.lv vai fpda@latvenergo.lv, parakstot e-pasta vēstuli ar drošu elektronisko parakstu;
 • nosūtīt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu pa pastu uz adresi: AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.

Papildus veiktā personas datu apstrāde

Līdztekus šiem Principiem Pārzinis personas datu apstrādi veic saskaņā ar:

Vispārīgie noteikumi 

Pārzinis jebkurā laikā var veikt izmaiņas Principos un par tām informē, publicējot Principu aktuālo versiju savā tīmekļa vietnē.