Notikusi Rīgas TEC-1 rekonstrukcijas projekta ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedrisk

29. aprīlī, notika VAS Latvenergo Rīgas TEC-1 rekonstrukcijas projekta ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

Sakarā ar Rīgas TEC-1 ģenerējošo iekārtu morālo un fizisko nolietojumu paredzēts uzsākt elektrostacijas rekonstrukcijas projektu, kas paredz pašreizējo iekārtu aizstāšanu ar modernām mūsdienu prasībām atbilstošām gāzes - tvaika cikla koģenerācijas iekārtām. Jaunais gāzes - tvaika kombinētā cikla bloks tiks uzstādīts Rīgas TEC-1 teritorijā, piesaistot esošajai infrastruktūrai.

Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu, pēc VAS Latvenergo pasūtījuma, ir izstrādājusi SIA "Firma L4", kas vakar dokumentu prezentēja sabiedrībai.

Projekta realizācijas rezultātā paredzama ievērojama ūdens resursu patēriņa un kaitīgo vielu emisijas samazināšanās, tādejādi mazinot elektrostacijas līdzšinējo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Sabiedriskajā apspriešanā piedalījās pārstāvji no Ietekmes uz vidi novērtējuma Valsts biroja, Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Rīgas Domes Ziemeļu rajona izpilddirekcijas, "Mežaparka attīstības biedrības", kā arī privātpersonas.

Ziņojums - atbilstoši LR likumu prasībām - iesniegts Ietekmes uz vidi novērtējuma Valsts birojā. Atsauksmes un ierosinājumus līdz 5. maijam var iesniegt Ietekmes uz visi novērtējuma Valsts birojā.

LATVENERGO 2001. gadā no vides aizsardzības institūcijām nav saņemti aizrādījumi par vides normatīvu pārkāpumiem LATVENERGO filiālēs. LATVENERGO stacionāro avotu kaitīgo vielu emisijas atmosfērā 2001.gadā bija ievērojami zemākas par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajiem limitiem.

Tuvāka informācija:
Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

Paziņojums par pieteikumu A kategorijas atļaujas saņemšanai

Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" prasībām LATVENERGO filiāle Rīgas termoelektrostacijas ir iesniegusi Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (LRVP) "Pieteikumu A kategorijas atļaujas saņemšanai ražotnei TEC-2".

Rīgas TES ražotne TEC-2 ir siltumu un elektrību ražojošs uzņēmums, kas savā darbībā ievēro Lielrīgas RVP izdotajās "Ūdens lietošanas atļaujā" un "Atļaujā piesārņojošo vielu izmešiem gaisā no stacionārajiem piesārņojuma avotiem" noteiktās vides kvalitātes prasības.

Atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" prasībām, ražotnei TEC-2 jāsaņem A kategorijas atļauja piesārņojošām darbībām, kas stāsies esošo atļauju vietā.

Ar Pieteikuma kopsavilkumu interesenti var iepazīties:

  • Internetā - valsts a/s LATVENERGO mājas lapā - http://www.latvenergo.lv;

  • LRVP - Rūpniecības ielā 23, 311.kab.;

  • LATVENERGO VVDD Vides pārvaldības daļā - Pulkveža Brieža ielā 12, 512. kab., tālrunis 7 328 290;

  • Sabiedriskā apspriešana notiks 2002.gada 2.maijā plkst. 1400, Rīgas TES ražotnē TEC-2 - Rīgas raj. Salaspils lauku teritorija, Acone;

  • Vērtējumu un ierosinājumus par pieteikumu un atļaujas izsniegšanas nosacījumiem var iesniegt līdz 2002. gada 2. jūnijam LRVP, Rūpniecības ielā 23.

Aicinājums žurnālistiem

27. aprīlī VAS LATVENERGO piedāvā Latvijas mediju pārstāvjiem iespēju pirmoreiz apskatīt, filmēt un fotografēt Ķeguma un Pļaviņu HES objektus, kas ikdienā nav pieejami publiskai apskatei. Ekskursijas laikā būs iespējams pārliecināties par reālo situāciju HES dambju drošuma izpētē un pabūt tunelī, kas ved zem Daugavas gultnes.

Daugavas hidroelektrostacijas (HES) ir viena no LATVENERGO elektroenerģijas ražošanas struktūrām - 2001. gadā tajās tika saražots 2796 GWh elektroenerģijas. Lai nodrošinātu nepārtrauktu elektroenerģijas ražošanu, svarīgas ir HES drošības sistēmas. Tādēļ, īstenojot LATVENERGO ilgtermiņa investīciju kampaņu, ir notikusi Ķeguma un Pļaviņu HES modernizācija, kuras ietvaros turpinās visas Daugavas kaskādes HES dambju drošuma izpēte.

Žurnālistiem pirmoreiz tiks piedāvāts aplūkot automatizētu būvju novērošanas datu vākšanas sistēmu, kas savāc informāciju no vairāk nekā 430 mērvietām, kas izvietotas hidrotehniskajās būvēs. Šāda kontroles sistēma darbojas Pļaviņu HES. Tāpat tiks nodrošināta iespēja pirmoreiz apskatīt tos objektus, kas ir stratēģiski svarīgi elektroenerģijas ražošanā.

Ekskursijā piedalīsies VAS LATVENERGO vadības pārstāvji, kas mediju pārstāvjiem sniegs informāciju par Daugavas HES kaskādes ražotnes darba rādītājiem.

Izbraukšana uz Ķeguma un Pļaviņu HES notiks 27. aprīlī pulksten. 8.45 no Pulkveža Brieža ielas 12, LATVENERGO administrācijas ēkas.

Tuvāka informācija:
Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

Tehnoloģiski traucējumu dēļ bez elektrības daļa Pārdaugavas

22.aprīlī ap plkst. 16.30 notika ievērojami tehnoloģiski traucējumi VAS LATVENERGO apakšstacijā BIŠUCIEMS. Nolūztot atdalītājam, aizsardzības sistēma atslēdza 110 kV bojāto mezglu, un līdz ar šo bojājumu bez sprieguma apmēram 25 minūtes bija arī apakšstacijas Torņakalns un Tīraine, tātad - liela daļa Pārdaugavas.

Bišuciema apakšstacija ir svarīgs elektroenerģijas pārvades mezgls, kas nodrošina elektroapgādi Rīgā un elektroenerģijas tranzītu uz Latvijas rietumu daļu.

Apakšstacijā uzstādīto 330 kV un 110 kV atdalītāju izolatori un atsevišķi stāvošie balsta izolatori bieži lūzt, izraisot avārijas atslēgumus. 330/110 kV autotransformatoru pieslēgumos uzstādīti tikai atdalītāji, līdz ar to starp autotransformatoriem nav iespējama automātiskās rezerves ieslēgšanās (ARI).

Kampaņa par elektrodrošību notiek aprīlī, jo, iestājoties siltam laikam un sākoties vasaras brīvlaikam, notiek visvairāk negadījumu, kuros cieš bērni.

Apakšstacijas 110kV slēgiekārta ir būvēta 1954.gadā, rekonstruēta 1970.gadā nomainot jaudas slēdžus 110kV slēgiekārtai un izbūvējot kompresoru staciju jaudas slēdžu darbināšanai. 330kV slēgiekārta būvēta 1962., rekonstruēta 1973. gadā un paplašināta 1984. un 1986. gadā.

LATVENERGO atvainojas visiem, kam elektrības atslēgums radīja problēmas, īpaši sabiedriski nozīmīgām iestādēm, kuru darbībā svarīga nepārtraukta elektroenerģijas piegāde. Ceram, ka apakšstacijas "Bišuciems" rekonstrukcija ļaus no līdzīgiem negadījumiem izvairīties nākotnē.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

Izglītošanas kampaņa par elektrodrošību - "Elektrība var būt bīstama"

Izglītošanas kampaņa 1. - 6. klašu skolēniem "Elektrodrošība" notiks visā Latvijā šogad aprīlī. Kampaņu organizē VAS LATVENERGO sadarbībā ar skolu valdēm.

LATVENERGO sadarbība par elektrodrošības jautājumiem ar skolas valdēm visā Latvijā ilgst jau 5 gadus. Pēdējos gadus īpaši aktīvi.

Pērn skolām LATVENERGO izplatīja 1000 videokasetes ar informatīviem multiplikācijas klipiem par elektrodrošību un filmu "Tas varēja nenotikt." Šī filma izraisīja lielu rezonansi skolēnu auditorijās, filmā bija apkopoti dokumentāli materiāli par bērniem, kas cietuši no elektrotraumām.

Kampaņa par elektrodrošību notiek aprīlī, jo, iestājoties siltam laikam un sākoties vasaras brīvlaikam, notiek visvairāk negadījumu, kuros cieš bērni.

Kampaņas mērķis: veikt informatīvi - izglītojošo darbu par elektrodrošību bērnu un jauniešu auditorijā, lai maksimāli samazinātu elektrotraumu gadījumu skaitu, kas rodas saskarē ar elektroiekārtām un elektroierīcēm neapzinātas rīcības rezultātā un izglītotu šo mērķauditoriju, kā pareizi un droši lietot elektroenerģiju.

LATVENERGO piedāvā iespēju visām Latvijas skolām iesaistīties šajā projektā:

  • LATVENERGO apmāca skolas pārstāvjus, lai skolotāji varētu novadīt skolēniem lekciju par elektrodrošību, sadzīves elektroierīcēm - kā tās pareizi lietot un elektrotraumām. Kāpēc tieši skolotājs? Mazo klašu skolēnu acīs pret skolotāju ir visaugstākais uzticības koeficiens, nevis kompānijas pārstāvi;

  • Nodarbībā tiek demonstrēta filma "Tas varēja nenotikt...", izmantoti LATVENERGO sagatavotie plakāti, bukleti un uzlīmes;

  • Tiek piedāvāts organizēt zīmēšanas stundās konkursu par tēmām, kas saistītas ar elektrodrošību, labākos zīmējumu autorus apbalvojot. Interesantākie 20 zīmējumi no visas Latvijas tiks apbalvoti ar ekskursiju uz vienu no LATVENERGO objektiem.

Kampaņā par elektrodrošību piedalās vidēji 70% no visām skolām katrā elektrisko tīklu filiālē, piemēram, Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu zonā kampaņā piedalās 23 skolas no Aizkraukles rajona skolām, 30 - no Madonas rajona, 26 - no Balvu rajona, 23 - Alūksnes rajona. Filiālēs darbs tiek turpināts gan aprīlī, gan maijā, ar skolām vienojoties arī par sadarbību rudenī.

Informēs par elektrodrošības kampaņu skolās

Ceturtdien, 18. aprīlī, Izglītības un zinātnes ministrijā, apspriežu zālē, 3.stāvā, notiks preses konference, kurā ministrijas un VAS LATVENERGO vadība stāstīs par šopavasar Latvijas skolās uzsākto elektrodrošības kampaņu. Preses konferencē piedalīsies izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Greiškalns, VAS LATVENERGO prezidents Kārlis Miķelsons, kā arī Slokas pamatskolas skolotāja Evija Majore. Tiks arī sniegta plašāka elektrotraumu un to gūšanas iemeslu statistika.

Jau vairākus gadus VAS LATVENERGO, tuvojoties vasaras brīvdienām, mudina jaunāko klašu skolniekus, viņu vecākus un skolotājus būt īpaši uzmanīgiem, rīkojoties ar elektroierīcēm.

Lai maksimāli censtos samazināt elektrotraumu gadījumu skaitu, kas rodas saskarē ar elektroiekārtām un elektroierīcēm neapzinātas rīcības rezultātā, kā arī izglītotu bērnus pareizas un drošas elektroenerģijas lietošanā, VAS LATVENERGO ir uzsākusi izglītojošu kampaņu 1. - 6. klašu skolēniem.

Arī šogad elektrodrošības kampaņa ir nepieciešama un vajadzīga, jo katru gadu cietušo bērnu skaits pierāda, ka bērni nav pietiekami informēti, kā jārīkojas un kas jādara, lai sevi pasargātu no elektrotraumām.

Šopavasar pēc VAS LATVENERGO iniciatīvas jau notikušas LATVENERGO speciālistu tikšanās ar Skolu valžu pārstāvjiem un skolotājiem. Šajās sanāksmēs energouzņēmuma speciālisti informē skolu darba organizatorus un pedagogus par dažādiem elektrodrošības aspektiem, kas palīdz nepieciešamās zināšanas nodot tālāk skolēniem. Skolotāji tiek nodrošināti ar uzskates materiāliem, kas atvieglo informācijas uztveri.

Kampaņas gaitā skolās pedagogi jaunāko klašu skolniekus informēs par elektrības atklāšanas pirmsākumiem un vēsturi, sadzīves elektroierīcēm, to pareizu un drošu lietošanu, elektrotraumām u.c. svarīgiem jautājumiem. Nodarbībās plānots demonstrēt filmu "Tas varēja nenotikt...", izmantot VAS LATVENERGO sagatavotos plakātus, bukletus un uzlīmes.

Skolotāji organizēs arī elektrodrošības tematikai veltītu zīmējumu konkursu, un labāko darbu autori saņems LATVENERGO balvas.

Arī šogad LATVENERGO iniciatīvai jau atsaukušās lielākā daļa Latvijas Skolu valžu.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

Kūlas dedzinātāji nodara postu arī Latvijas elektrolīnijām

Šopavasar pērnās zāles dedzinātāji izraisījuši zaudējumus arī Latvijas energosistēmā. Bezatbildīgas dedzināšanas dēļ nodeguši elektrolīniju balsti un izdeguši transformatoru punkti visā Latvijā.

Aprīlī, dedzinot kūlu, sadeguši 25 elektrolīniju balsti gan 0,4, gan 20 kV tīklā, no tiem visvairāk - 13 - LATVENERGO Centrālajos elektriskajos tīklos (4 - Ķekavas tīklu rajonā, 3 - Ogres tīklu rajona zonā). Austrumu elektriskajos tīklos izdedzis viens transformatora punkts un Rietumu elektriskajos tīklos - 0,4 kV kabeļu pievads.

Nodegušo balstu un izdegušā transformatora punkta atjaunošanai LATVENERGO būs nepieciešams ieguldīt aptuveni 7 000 latu.

LATVENERGO brīdina - nekādā gadījumā netuvoties elektrolīnijai vietās, kur nodeguši balsti, bet par to ziņot tuvākajā tīklu rajonā.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

Veiksmīgi norit Baltijas valstu energosistēmu sadarbības pārbaude

5.aprīlī veiksmīgi tika realizēta sinhroni strādājošo Latvijas, Igaunijas un Lietuvas energosistēmu, kā arī Kaļiņingradas apgabala un daļas Baltkrievijas energosistēmas īslaicīga atdalīšana no Krievijas vienotās energosistēmas, lai konstatētu elektroenerģijas kvalitāti raksturojošos parametrus atsevišķi katrā sistēmā.

Aptuveni divu stundu ilgajā pasākumā tika pētīti vairāki parametri, kas raksturo elektroenerģijas kvalitāti, tajā skaitā - regulējošās jaudas lielums, kas Baltijas valstu energosistēmā strādājošajām elektrostacijām nepieciešams elektroenerģijas kvalitātes kritēriju nodrošināšanai.

Šajā pārbaudē tik konstatēts, ka Baltijas energosistēmas spēj uzturēt frekvenci un citus kvalitatīvu elektroenerģiju raksturojošus kritērijus.

Lai Baltijas valstu energosistēmas šādā režīmā varētu strādāt ilgtermiņā, regulējošajai jaudai jābūt vadāmai automātiski, kas patlaban nav iespējams, jo tam nepieciešamas ievērojamas investīcijas. Darbība atdalītā, salīdzinoši nelielu energosistēmu režīmā ir ievērojami dārgāka, tādēļ nav plānots tuvākajā laikā strādāt atdalīti no Krievijas vienotās energosistēmas.

Iegūtie rezultāti tiks izmantoti Baltijas valstu energosistēmu un Krievijas vienotās energosistēmas frekvences regulēšanai energosistēmām strādājot sinhroni, kā arī - perspektīvā - sinhronai darbībai ar citām Eiropas energosistēmām.

Eksperiments tiks veikts Dispečercentra Baltija (DC Baltija) vadībā.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

Tiek pārbaudīta Baltijas valstu energosistēmu sadarbības kvalitāte

Piektdien, 5.aprīlī, tiks veikta paralēli strādājošo Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, kā arī Kaļiņingradas apgabala un daļas Baltkrievijas energosistēmu tehniska atdalīšana no Krievijas vienotās energosistēmas, lai konstatētu elektroenerģijas kvalitāti raksturojošos parametrus atsevišķi katrā sistēmā.

Šīs pārbaudes veikšanas mērķis ir noskaidrot regulējošās jaudas daudzumu, kas Baltijas valstu energosistēmā strādājošajām elektrostacijām nepieciešams atbilstošas kvalitātes elektroenerģijas kritēriju uzturēšanai.

Iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai varētu regulēt paralēli strādājošo Baltijas valstu energosistēmas un Krievijas vienotās energosistēmas frekvenci, kā arī - perspektīvā - sinhronai darbībai ar citām Eiropas energosistēmām.

Tehniskā pārbaude tiks veikta Dispečercentra Baltija (DC Baltija) vadībā.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

Varšavā Eiropas enerģētiķi spriež par gigantisku energotirgu

No 21. līdz 22. martam Varšavā, Polijā, notika EURELECTRIC (Eiropas elektroenerģētikas apvienības) rīkotā konference "PRETĪ PANEIROPAS ENERĢĒTIKAS PARTNERATTIECĪBĀM", kurā līdzās vairāk nekā 30 Eiropas savienības, NVS valstu, kā arī Pasaules Bankas, auditorkompānijas "PricewaterhouseCoopers" delegātiem Latviju pārstāvēja VAS LATVENERGO viceprezidents Aigars Meļko.

Konferences temats - Krievijas un Eiropas energosistēmu sinhronas darbības iespējas liberalizēta tirgus apstākļos - ir interesants arī Baltijas valstu energosistēmām, kas patlaban darbojas vienotā tīklā ar Krievijas Ziemeļrietumu elektroenerģētikas sistēmu, cieši sadarbojoties ar Krievijas akciju sabiedrību "Krievijas apvienotās elektroenergosistēmas" (RAO "JES Rossii"). Tās priekšsēdētājs, viens no konferences iniciatoriem, Anatolijs Čubaiss sanāksmē aktīvi aizstāvēja vienotas Eiropas - NVS energosistēmas sinhronu darbību, kas viņaprāt abpusēji pavērtu iespējas brīva, gigantiska elektroenerģijas tirgus radīšanai. Tā varētu būt pasaulē lielākā energosistēma, kas ietvertu teritoriju no Tālajiem austrumiem līdz Portugālei. Krievijas speciālisti konferencē akcentēja NVS energosistēmas pēdējā laikā veikto ievērojamo darbu sistēmas tehniskajā atjaunošanā un uzlabošanā.

Eiropā pagaidām nav vienprātības par šāda tirgus radīšanas ieguvumu valstu nacionālajām interesēm, kā arī vienotās sistēmas atbilstību Eiropā valdošajām tehniskajām un vides aizsardzības prasībām.

Eiropas valstu valdību ministri un enerģētikas speciālisti konferencē izteica bažas par sistēmu tehnisko prasību atšķirībām, diskutēja par šī projekta ekspluatācijas izmaksām, ņemot vērā elektroenerģijas resursu dažādās cenas, kā arī elektroenerģijas kvalitātes garantijām.

SVaršavas konferences dalībnieki nolēma šī projekta vērtēšanu turpināt darba grupās.

Pirms Padomju savienības un t.s. Sociālistisko valstu sadraudzības sabrukuma Krieviju un Centrāleiropas valstis vienoja 11 augsta sprieguma elkektrolīnijas, kas apgādāja ar elektroenerģiju bijušā sociālistiskā bloka valstis. Tagad energosistēmas pārsvarā gadījumu ir nacionāla un reģionāla mēroga.

Andris Siksnis,
VAS LATVENERGO Korporatīvo komunikāciju departamenta Komunikāciju daļas vadītājs
Tel: 7328811
Mob. 9286350

Iesniegto ziņojumu izskatīsim un Jūsu norādītos personas datus apstrādāsim sabiedrības interesēs un juridiskā pienākuma izpildei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jūsu kā trauksmes cēlēja tiesības tiks