ĪSUMĀ PAR KONCERNU

Latvenergo koncerna darbība ir organizēta trīs darbības segmentos:
ražošana un tirdzniecība, sadale un pārvades aktīvu noma.


Koncernā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai  AS “Latvenergo” un tajā ietilpst sešas
meitassabiedrības. Visas AS “Latvenergo” akcijas pieder valstij.

RAŽOŠANA

Latvenergo koncernam ir sabalansēts un videi draudzīgs enerģijas ražošanas portfelis, ko galvenokārt veido hidroelektrostacijas un augsti efektīvas termoelektrostacijas.


TIRDZNIECĪBA

Latvenergo koncerns ir viens no vadošajiem enerģijas tirgotājiem Baltijas valstīs. elektroenerģiju un dabasgāzi  pārdod, izmantojot tirdzniecības zīmolu Elektrum.


800 tūkstoši

Klientu skaits

25%

Tirgus daļa Baltijā

6 954 GWh

Pārdotā elektroenerģija

CITI PAKALPOJUMI

Standarta un kompleksie risinājumi uzņēmumiem - ātrgaitas internets, IP televīzija, IP balss telefonija, video novērošanas sistēmas. Dažādu pārraides kanālu ierīkošana līdz pat klienta atrašanās vietai.

IT un T pakalpojumi

Laboratorijas pakalpojumi transformatoru, turbīnu un citu veidu eļļu testēšanai, cietā, šķidrā vai gāzveida kurināmā testēšanai, ūdens paraugu ņemšanai un testēšanai, dūmgāzu paraugu ņemšanai un fizikāli ķīmiskai testēšanai, kā arī azbesta testēšanai.

Testēšanas centrs

Spēkā esošie un pielietojamie Latvijas Elektrotehniskās Komisijas energostandarti

LEK energostandarti

Saimnieciskā darbībā neizmantotu nekustamo īpašumu noma, izsole un pārdošana

Nekustamie īpašumi

VIDES AIZSARDZĪBA

Latvenergo koncerns izprot vides aizsardzības nozīmi koncerna ilgtspējīgā attīstībā.


Videi draudzīga enerģijas ražošana un efektīva energoresursu izmantošana ir vienas no Latvenergo darbības prioritātēm