KOMPAKTĀ TIPA APAKŠSTACIJU (KTA) AR TRANSFORMATORIEM PIEGĀDE/ COMPACT TRANSFORMER SUBSTATION (CTS) WIT POWER TRANSFORMERS DELIVERY (Līguma grozījumi)

Identifikācijas Nr.: AS "Latvenergo" 2022/22_1 groz

Līgumu saraksts:

Pamatliguma_30_01_2023_grozijumi_10_01_2024_EIS.pdf