Valsts kapitālsabiedrības drīkst ziedot finanšu līdzekļus vai mantu saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu” 

Atbilstoši ziedošanas stratēģijai AS "Latvenergo" finanšu līdzekļus ziedo šādos virzienos:

  • izglītība, zinātne, bērnu un jauniešu sports;
  • sociālā palīdzība;
  • kultūra.

Izglītība, zinātne, bērnu un jauniešu sports

Latvenergo koncerns ikgadēji īsteno projektus izglītības un zinātnes attīstībai enerģētikā, popularizē inženiertehniskās profesijas, veicina kvalificētu absolventu sagatavošanu un atbalsta bērnu un jauniešu sporta aktivitātes.

Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus, AS "Latvenergo" finanšu līdzekļus izglītības un zinātnes, kā arī bērnu un jauniešu sporta attīstībai ziedo sadarbības partneriem projektu konkursu organizēšanai.

2021. gadā AS "Latvenergo" ir piesaistījusi jaunus partnerus projektu konkursu organizēšanai – nodibinājumu "Iespējamā misija" un biedrību "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija". Partneri ir izraudzīti, ievērojot to pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, kā arī sabiedriskā labuma organizācijas statusu. 

Veicinot jauniešu izcilību eksakto zinātņu jomā, AS "Latvenergo” vairākus gadus atbalsta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) inženierzinātņu vidusskolas attīstību un RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Latvenergo radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanu, kā arī Latvijas komandas dalību starptautiskajā fizikas olimpiādē.

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
40008067097
Atbalsts RTU zinātkāres centra "Futurimo Rīga" izveidei
100 000
Nodibinājums "Iespējamā misija"
40008124084
Atbalsts izcilu fizikas kabinetu izveidei Latvijas vispārizglītojošās skolās, organizējot projektu konkursu (2022.gada projektu konkursa uzvarētāji
210 000
Biedrība "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija"
40008188047
Atbalsts  bērnu un jauniešu komandu sporta aktivitātēm, organizējot projektu konkursu (2022.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)
100 000
Valsts izglītības satura centrs
90009115938
Atbalsts Latvijas komandas dalībai 6.Eiropas fizikas olimpiādē
3 819,47
Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Iespējamā misija"
40008124084
Atbalsts izcilu fizikas kabinetu izveidei Latvijas vispārizglītojošās skolās, organizējot projektu konkursu (2021.gada projektu konkursa uzvarētāji
210 000
Biedrība "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija"
40008188047
Atbalsts konkurētspējas un masveidības veicināšanai bērnu un jauniešu komandu sporta spēlēs, organizējot projektu konkursu (2021.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)
100 000
Valsts izglītības satura centrs
90009115938
Atbalsts Latvijas komandas dalībai 51.starptautiskajā fizikas olimpiādē
2 500
Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
40008067097
Atbalsts RTU EVIF Latvenergo radošās laboratorijas infrastruktūras attīstībai
22 995,86
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts aprīkojuma iegādei RTU inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas kabinetam
20 360
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
40008067097
Atbalsts RTU EVIF Latvenergo radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanai
80 082,90
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts aprīkojuma iegādei RTU inženierzinātņu vidusskolas optikas un elektronikas prototipēšanas laboratoriju kabinetiem
20 279,97
Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Valsts izglītības satura centrs
90009115938
Atbalsts Latvijas komandas dalībai 50.starptautiskajā fizikas olimpiādē
8 963,92

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Valsts izglītības satura centrs
90009115938
Atbalsts Latvijas komandas dalībai 49.starptautiskajā fizikas olimpiādē  
8 851,84
Valsts izglītības satura centrs
90009115938
Atbalsts 3. Eiropas fizikas olimpiādes organizēšanai Rīgā (2019. gadā no 31. maija līdz 4.jūnijam)
50 000
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
40008067097
Atbalsts RTU EEF Latvenergo radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanai
25 997,10
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts aprīkojuma iegādei RTU inženierzinātņu vidusskolas fizikas, ķīmijas un dabaszinātņu laboratoriju kabinetiem  
24 929,89

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
40008067097
Atbalsts RTU EEF Latvenergo radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanai
22 629.15
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts RTU inženierzinātņu vidusskolas virtuālās telpas izveidei    
28 130.08
Valsts izglītības satura centrs
90009115938
Atbalsts Latvijas komandas dalībai 48.starptautiskajā fizikas olimpiādē  
8 400

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts RTU inženierzinātņu vidusskolai
15 765,82

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
40008067097
Atbalsts RTU EEF Latvenergo radošās 
laboratorijas pilnveidošanai (iekārtu un materiālu iegādei)
42 189.85
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts RTU inženierzinātņu vidusskolas izveidei
9 422.35
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts
90009753598
Atbalsts Latvijas ES prezidentūras pasākuma „Enerģētikas Savienības konference” īstenošanai  
5 000

Sociālā palīdzība

Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus, AS "Latvenergo" finanšu līdzekļus sociālajā jomā no 2018. gada ziedo ar sadarbības organizāciju administrētu projektu konkursu starpniecību. Nodibinājums Fonds "Ziedot.lv" (Ziedot.lv) izvēlēts par sadarbības partneri, pamatojoties uz fonda iepriekšējo pieredzi, atpazīstamību un reputāciju.

AS “Latvenergo” sniedz sociālo atbalstu šādās jomās:

  • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
  • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām.
Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
AS "Ukrhydroenergo"
20588716
Transformatora ТC-250000/330 ar jaudu 250 MVA ziedojums Ukrainas elektroapgādes sistēmas atjaunošanai 
165 340
AS "Ukrhydroenergo"
20588716
60 tonnas transformatora eļļas ziedojums Ukrainas elektroapgādes sistēmas atjaunošanai
0,00
AS "Khmelnytskoblenergo"
22767506
Divpakāpju, vītņu tipa, spiestā gaisa kompresora GR110 ziedojums Ukrainas elektroapgādes sistēmas atjaunošanai
1158,84
Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums Fonds "Ziedot.lv"
40008078226
Ziedojuma kampaņa "Ar Elektrum Dabasgāzi atbalsti Ukrainu"  
99 994
Sabiedriskā labuma organizācijas

Viedās mājas iekārtu dāvinājums
8114,07
Latvijas mācību iestādes

30 datortehnikas komplektu dāvinājums
840
Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Latvijas mācību iestādes

242 datortehnikas komplektu dāvinājums
6387
AS "Hmeļnickoblenergo"
22767506
Trīsfāzu 11/110 kV transformatora ziedojums Ukrainas elektroapgādes sistēmas atjaunošanai
60 036, 64
Nodibinājums Fonds "Ziedot.lv"
40008078226
AS "Latvenergo" sociālā atbalsta projektu konkurss - bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām (2022.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)
60 000
Nodibinājums Fonds "Ziedot.lv"
40008078226
AS "Latvenergo" sociālā atbalsta projektu konkurss - vasaras nometnes ukraiņu bērnu integrācijai Latvijā (Projektu konkursa uzvarētāju saraksts)  
50 000
Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Latvijas mācību iestādes

151 datortehnikas komplektu dāvinājums
4297
Nodibinājums Fonds "Ziedot.lv"
40008078226
AS "Latvenergo" atbalsts sociālās palīdzības organizācijām energoefektīvu risinājumu ieviešanai (2021.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)
28 451,43
Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums Fonds "Ziedot.lv"
40008078226
AS "Latvenergo" sociālā atbalsta projektu konkurss (2020.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)
75 000
Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums Fonds "Ziedot.lv"
40008078226
AS "Latvenergo" sociālā atbalsta projektu konkurss (2019.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)
75 000
Latvijas mācību iestādes

248 datortehnikas komplektu dāvinājums
7421 

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Latvijas mācību iestādes

227 datortehnikas komplektu dāvinājums
4 625
Nodibinājums Fonds "Ziedot.lv"
40008078226
AS "Latvenergo" sociālā atbalsta projektu konkurss (2018.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)
150 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Latvijas mācību iestādes

166 datortehnikas komplektu un 1 drukas iekārtas dāvinājums
3 641
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
20 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
32 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Atbalsts daudzbērnu ģimeņu programmai 
109.4
Latvijas mācību iestādes

243 datortehnikas komplektu dāvinājums
4 903
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
18 600

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Sociālā atbalsta kampaņa "Elektrības norēķinu kartes - 84.24 EUR"
1 359 128.16
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Sociālā atbalsta kampaņa 2400 kWh kompensācija daudzbērnu ģimenēm
184 995.15
Latvijas mācību iestādes

492 sistēmbloku un 419 monitoru dāvinājums
12 579.61
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
18 600

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Sociālā atbalsta kampaņa 2400 kWh kompensācija daudzbērnu ģimenēm (79.68 LVL)
568 305.46
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
19 920.21

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
"Latvijas Pašvaldību savienība" biedrība
40008020804
Sociālā atbalsta kampaņa "Elektrības norēķinu kartes - 53.70 LVL"
123 093.64
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Sociālā atbalsta kampaņa 2400 kWh kompensācija daudzbērnu ģimenēm (79.68 LVL)
645 283.24
Nodibinājums Fonds "Ziedot.lv"
40008078226
Dāvinājums Fonds "Ziedot" datortehnikas iegādei cilvēkiem ar kustību traucējumiem
1 422.87
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
21 343.08

Kultūra

Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus,  AS "Latvenergo"  finanšu līdzekļus kultūras jomā ziedo ar sadarbības organizāciju administrētu projektu konkursu starpniecību. Par AS "Latvenergo" sadarbības partneri kultūras jomā izvēlēts nodibinājums "Valsts kultūrkapitāla fonds" (VKKF). Izvēle izdarīta, izvērtējot organizācijas pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, un sabiedriskā labuma organizācijas statusu.


Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Svētku fonds"
40008141991
Atbalsts XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem
200 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Publisks nodibinājums "Valsts Kultūrkapitāla fonds”
90001688232
Valsts mēroga kultūras pasākumu atbalsts, organizējot projektu konkursu (2020.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)  
75 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Publisks nodibinājums "Valsts Kultūrkapitāla fonds”
90001688232
Valsts mēroga kultūras pasākumu atbalsts, organizējot projektu konkursu (2019.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)  
75 000
Biedrība "Stendera biedrība"
40008056553
Atbalsts skulptūras izveidei akadēmiķa J.Stradiņa piemiņai
300

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
90001774093
Atbalsts Rīgas Brāļu kapu teritorijas elektroapgādes un apgaismošanas izbūves projekta realizācijai
100 000
Publisks nodibinājums "Valsts Kultūrkapitāla fonds”
90001688232
Valsts mēroga kultūras pasākumu atbalsts, organizējot projektu konkursu (2018.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)
150 000
Nodibinājums "Svētku fonds"
40008141991
Atbalsts XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem
100 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Svētku fonds"
40008141991
Atbalsts XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem
200 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Svētku fonds"
40008141991
Atbalsts XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
100 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Dziesmu svētku biedrība
40008147829
Atbalsts XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku rīkošanai
270 345.64