Saistošie dokumenti darbuzņēmējiem

Nosaukums Dokumenti
K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība"

K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība"

Pielikums Nr.1 Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS „Latvenergo” objektos

Pielikums Nr.2 Vēstule mehānismu, elektroiekārtu pieslēgšanai un citu resursu izmantošanai (forma)

Pielikums Nr.3 Darba zonas nodošanas-pieņemšanas akts (forma)

Pielikums Nr.4 Darba zonas nodošanas-pieņemšanas aktu reģistrācijas žurnāls (forma)

Pielikums Nr.5 Pielikums pie norīkojuma vai darba zonas nodošanas-pieņemšanas akta (forma)

Pielikums Nr.6 Darbu veikšanas projekta saturs (forma)

Pielikums Nr.7 Darbuzņēmēja darba izpildes vietas pārbaudes protokols (forma)

Pielikums Nr.8 Darbuzņēmēju un Pasūtītāja pienākumu sadalījums darba aizsardzībā (shēma)

Pielikums Nr.9 Darbu gaitā radušos atkritumu apsaimniekošana

Pielikums Nr.10 AS “Latvenergo” ražotnes Rīgas TEC-1 Civilās aizsardzības plāna saīsinātais variants

Pielikums Nr.11 AS “Latvenergo” ražotnes Ķeguma HES Civilās aizsardzības plāna saīsinātais variants

Pielikums Nr.12 AS “Latvenergo” ražotnes Pļaviņu HES Civilās aizsardzības plāna saīsinātais variants

Pielikums Nr.13 AS “Latvenergo” ražotnes Rīgas HES Civilās aizsardzības plāna saīsinātais variants

Pielikums Nr.14 AS “Latvenergo” ražotnes Rīgas TEC-2 Civilās aizsardzības plāna saīsinātais variants

NOP020 "AS "Latvenergo" caurlaižu režīma noteikumi"

NOP020 "AS "Latvenergo" caurlaižu režīma noteikumi"

Darbuzņēmēja caurlaides pieteikums elektroniski iesniedzamā forma

Pilnvarojuma un caurlaides pieteikuma vēstules forma

K263 "Darbuzņēmēju darbu organizācija AS "Latvenergo" atbalsta funkciju objektos"

K263 "Darbuzņēmēju darbu organizācija AS "Latvenergo" atbalsta funkciju objektos"

Pielikums Nr.1 Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS „Latvenergo” objektos

Pielikums Nr.2 Darba zonas nodošanas-pieņemšanas akts (forma)

Pielikums Nr.3 Darbu veikšanas projekta saturs

Pielikums Nr.4 Darbuzņēmēja darba izpildes vietas pārbaudes protokols (forma)

Pielikums Nr.5 Darbuzņēmēju un Pasūtītāja pienākumu sadalījums darba aizsardzībā (shēma)

Pielikums Nr.6 AS “Latvenergo” atbildību sadalījums Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju virzienā (ITT)

K172 "Saņemto pakalpojumu, veikto būvdarbu un remontdarbu pieņemšanas kārtība HES un TEC tehniskās vadības funkcijās"

K172 "Saņemto pakalpojumu, veikto būvdarbu un remontdarbu pieņemšanas kārtība HES un TEC tehniskās vadības funkcijās"

Pielikums Nr.1 Ikmēneša darbu nodošanas-pieņemšanas akts: forma nr.2

Pielikums Nr.2 Pārbaužu programma

Pielikums Nr.3 Akts par iekārtas, būves gatavību darbam pirms kopējās pārbaudes sākšanas

Pielikums Nr.4 Līguma darbu nodošanas-pieņemšanas akts

Pielikums Nr.5 Līguma darbu nodošanas-pieņemšanas akts ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā

Pielikums Nr.6 Akts par atliktajiem darbiem

Pielikums Nr.7 Atlikto darbu nodošanas-pieņemšanas akts

Pielikums Nr.8 Akts par defektu novēršanu garantijas laikā

Pielikums Nr.9 Akts par Līguma darbu izpildi

Pielikums Nr.10 Akts par Līguma saistību izpildi

K248 "Kārtība melno un krāsaino metāla atgriezumu un lūžņu iegūšanai un realizācijai AS "Latvenergo""

K248 "Kārtība melno un krāsaino metāla atgriezumu un lūžņu iegūšanai un realizācijai AS "Latvenergo""

Līgumu izpildes un garantijas laika nodrošinājumu prasības "Līgumu izpildes un garantijas laika nodrošinājumu prasības"

Līgumu izpildes un garantijas laika nodrošinājumu prasības

K350 "Darbuzņēmēju personālam noteikto Covid-19 ierobežojumu izpildes kārtība ārkārtas situācijas laikā"

Darbuzņēmēju personālam noteikto Covid-19 ierobežojumu izpildes kārtība ārkārtas situācijas laikā

IDA117 "Darbuzņēmēju instruēšana darbam AS "Latvenergo" objektos"

Darbuzņēmēju instruēšana darbam AS "Latvenergo" objektos

Nosaukums Dokumenti
K076 "Kārtība kādā izpildāmi zemes rakšanas darbi AS "Latvenergo" HES Tehniskās vadības funkcijas objektos"

K076 "Kārtība kādā izpildāmi zemes rakšanas darbi AS "Latvenergo" HES Tehniskās vadības funkcijas objektos"

Pielikums Nr.1 Zemes rakšanas darbu izpildes atļauja

K162 "Tehniskās dokumentācijas noformēšanas, nodošanas un izmantošanas kārtība HES Tehniskās vadības funkcijas tehniskajos arhīvos"

K162 "Tehniskās dokumentācijas noformēšanas, nodošanas un izmantošanas kārtība HES Tehniskās vadības funkcijas tehniskajos arhīvos"

K264 "Kārtība - Par būvprojektu saskaņošanu AS „Latvenergo”"

K264 "Kārtība Par būvprojektu saskaņošanu AS „Latvenergo”"

Nosaukums Dokumenti
K163 "Kārtība kādā izpildāmi zemes darbi AS "Latvenergo" TEC Tehniskās vadības funkcijas objektos"

K163 "Kārtība kādā izpildāmi zemes darbi AS "Latvenergo" TEC Tehniskās vadības funkcijas objektos"

Pielikums Nr.1 Zemes darbu izpildes atļauja

K246 "Tehniskās dokumentācijas noformēšanas, nodošanas un izmantošanas kārtība TEC TVF Tehniskajā arhīvā"

K246 "Tehniskās dokumentācijas noformēšanas, nodošanas un izmantošanas kārtība TEC TVF Tehniskajā arhīvā"

K299 "TEC TVF valdījumā esošo kravas celtņu nodošana lietošanā Darbuzņēmēju kravas celtņu operatoriem"

K299 "TEC TVF valdījumā esošo kravas celtņu nodošana lietošanā Darbuzņēmēju kravas celtņu operatoriem"