Darbības segmenti

Ražošana un tirdzniecība

Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana, elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Baltijas valstīs un elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana Latvijā.

Sadale 

Sadales pakalpojums nodrošina elektroenerģijas plūsmu no pārvades tīkla līdz patērētājiem. AS “Sadales tīkls” ir valsts lielākais sadales sistēmas operators un aptver aptuveni 99 % Latvijas teritorijas.

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifus apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). 

Vairāk informācijas AS "Sadales tīkls" mājas lapā: www.sadalestikls.lv.


2020.gada 10.jūnijā līdzšinējā AS "Latvenergo" meitassabiedrība AS "Latvijas elektriskie tīkli", kas nodarbojās ar pārvades sistēmas aktīvu – 330 kV un 110 kV elektropārvades līniju, apakšstaciju un sadales punktu – iznomāšanu pārvades sistēmas operatoram, ir nodalīta no Latvenergo koncerna. AS "Latvijas elektriskie tīkli" īpašumā esošie Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvi (330 kV un 110 kV elektropārvades līnijas, apakšstacijas un sadales punkti) ir nodoti valstij, tālāk plānojot tos ieguldīt AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitālā.

Fakti

Dati uz 31.12.2019.


1939. gads

Dibināšana

3 423

Darbinieki

6

Meitassabiedrības

4 880 GWh

Elektroenerģijas izstrāde

1 842 GWh

Siltumenerģijas izstrāde

42%

Saražotais no atjaunīgās enerģijas


842 milj.

Ieņēmumi (EUR)

94 milj.

Peļņa (EUR)

3 865 milj.

Aktīvi (EUR)

229 milj.

Investīcijas (EUR)

Baa2 (stabils)

Kredītreitings


23%

Tirgus daļa Baltijā

757 000

Klienti

6 505 GWh

Pārdotā elektroenerģija

303 GWh

Pārdotā dabasgāze

1 750 GWh

Pārdotā siltumenerģija


2 591 MW

Uzstādītā elektriskā jauda

92 958 km

Sadales līniju garums

5 922 MVA

Sadales transformatoru jauda

1 838 MW

Uzstādītā siltuma jauda

5 424 km

Pārvades līniju garums

9 339 MVA

Pārvades transformatoru jauda

Misija. Vīzija. Stratēģija

Misija

Ilgtspējīgi nodrošināt kvalitatīvu, drošu un videi draudzīgu enerģijas ražošanu un piegādi klientiem, veicinot koncerna ilgtermiņa vērtības palielināšanu.

Vīzija

Viens no vadošiem un klientu primāri izvēlētiem Ilgtspējīgas un kvalitatīvas energoapgādes nodrošinātājiem Baltijas valstu tirgos.

Vērtības

 • Atbildība
  Uz mums var paļauties.
 • Efektivitāte
  Mēs virzāmies uz izcilību.
 • Atvērtība
  Mēs esam atklāti un atvērti jaunām idejām.

Latvenergo koncerna stratēģija (2017. – 2022.) ir vērsta uz turpmāku Latvenergo koncerna pozīciju nostiprināšanu Baltijā ar iespējamu attīstību Ziemeļvalstu virzienā. Šo mērķu sasniegšanā būtiska nozīme ir jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, veicinot ražošanas un tirdzniecības mijiedarbību atbilstoši enerģētikas nozares tendencēm. 

Enerģētikas nozare reģionā un arī visā pasaulē šobrīd pieredz pārmaiņas, ko nosaka arvien jaunas tehnoloģijas un lietotāju prasības. Līdz ar to arī enerģētikas uzņēmumi paplašina un pārskata savas darbības robežas, piedāvājot jaunu pieeju un pakalpojumus, kā arī apgūstot jaunus tirgus.

Nozares izmaiņas ir būtiskas arī Latvijas tautsaimniecībai – jaunas tirgus iespējas ir pavēruši starpvalstu elektroenerģijas starpsavienojumi, ikdienas elektrības patēriņā ienāk viedie pakalpojumi, notiek tīkla digitalizācija un tiek atvērti jauni enerģētikas tirgi. Veidojot nākamā perioda stratēģiju, ir analizēti un ņemti vērā ne tikai šie, bet arī citi koncerna darbības vidi ietekmējošie faktori gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. 

Starp definētajām galvenajām stratēģiskajām izvēlēm prioritāra nozīme ir ilgtspējīgai attīstībai visās darbības jomās. To pamato iepriekšējā stratēģijas periodā īstenotie mērķi un politisko, ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko faktoru izvērtējums. Ilgtspējas pozīciju papildina jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājums esošā tirgū, kā arī darbības paplašināšana ārpus mājas tirgus (iespējama ar noteiktiem priekšnosacījumiem). Uz šīs stratēģisko izvēļu bāzes ir noteikti Latvenergo koncerna darbības mērķi 2017. – 2022. gadam.


Tirdzniecība

Nostiprināt ilgtspējīgu un ekonomiski pamatotu tirgus pozīciju mājas tirgos, vienlaikus apsverot ģeogrāfisku un/vai produktu/ pakalpojumu ekspansiju.

 • Darbības izcilība un izmaksu efektivitāte;
 • Gāzes mazumtirdzniecības uzsākšana;
 • Energoefektivitātes produkti kā biznesa iespēja.

Ar noteiktiem priekšnosacījumiem iespējama arī:

 • ģeogrāfiskā ekspansija Ziemeļvalstu elektrības tirgos;
 • siltumenerģijas tirdzniecības pilnveide;
 • enerģijas veidu aizvietošanas projektu sekmēšana (piem., elektromobilitāte, gāzes aizvietošana ar elektroenerģiju mājsaimniecībās).

Ražošana

Attīstīt sinerģijai ar tirdzniecību adekvātu un koncerna vērtību palielinošu ģenerācijas portfeli.

 • Pabeigt Daugavas HES ražotņu rekonstrukciju ilgtspējīgai un drošai darbībai;
 • Elektroenerģijas tirgus prasībām pakārtota gāzes iepirkuma portfeļa izveide;
 • Esošo ražošanas jaudu diversificēšana un jaunu attīstība.

Tīkli

Attīstīt klientu vajadzībām atbilstošu, funkcionālu, drošu un efektīvu tīklu.

 

 • Sadales tīkla efektivitātes paaugstināšana;
 • Sadales pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana;
 • Sadales tīkla digitalizācija;
 • Pārvades aktīvu nomas segmenta mērķu izpilde.

Dividenžu politika

dividendēs izmaksājamā peļņas daļa > 80%

Rentabilitāte

pašu kapitāla atdeve >6%

Kapitāla struktūra

neto aizņēmumi pret pašu kapitālu < 50%

neto aizņēmumi pret peļņu pirms nolietojuma <3

Organizatoriskā struktūra un pārvaldība


Latvenergo
koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijā, un tā struktūru veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS"Latvenergo". 

Mātessabiedrība AS "Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī dabasgāzes tirdzniecību. AS "Sadales tīkls" nodrošina elektroenerģijas piegādi līdz katram klientam. Elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecību Igaunijā veic Elektrum Eesti OÜ, savukārt Lietuvā – Elektrum Lietuva UAB. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu Latvijā. SIA "Liepājas enerģija" (51% akciju) nodrošina siltumenerģijas ražošanu un piegādi Liepājas pilsētā.

AS "Latvenergo" ir līdzdalība arī AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" (46,3% akciju), kas nodarbojas ar pensiju plāna pārvaldīšanu, kā arī finanšu ieguldījums (0,005% akciju) AS "Rīgas siltums".


Informācija  par Latvenergo koncerna pārvaldību  atrodama sadaļā Investoriem/Korporatīvā pārvaldība.

AS "Latvenergo" valde

Valdes sastāvā ir pieci valdes locekļi, kas tiek ievēlēti uz piecu gadu termiņu. Šobrīd valde darbojas trīs valdes locekļu sastāvā:

Guntars Baļčūns

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS,
FINANŠU DIREKTORS

Kaspars Cikmačs

VALDES LOCEKLIS,
TEHNOLOĢIJU UN ATBALSTA DIREKTORS

Arnis Kurgs

Valdes loceklis,
Administratīvais direktors

Uldis Mucinieks

Valdes loceklis,
Komercdirektors

AS "Latvenergo" padome

AS "Latvenergo” akcionāru sapulcē 2020.gada 10.jūnijā ievēlēta AS "Latvenergo” padome piecu locekļu sastāvā:

Ivars Golsts

PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Kaspars Rokens

PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

Toms Siliņš

PADOMES LOCEKLIS

Aigars Laizāns

PADOMES LOCEKLIS

Gundars Ruža

PADOMES LOCEKLIS

ApbalvojumiAS “Latvenergo” – 12 gadus
vērtīgākais Latvijas uzņēmums


AS "Latvenergo" divpadsmito reizi saņēmis Latvijas vērtīgākā uzņēmuma balvu "Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101".
Augstākais novērtējums Ilgtspējas indeksa vēsturē

2019. gada Ilgtspējas indeksa noslēguma ceremonijā AS "Latvenergo" septīto gadu pēc kārtas saņēmusi Ilgtspējas indeksa Platīna (augstāko) kategoriju un vienlaikus arī augstāko novērtējumu Ilgtspējas indeksa vēsturē – 97,3%. Platīna kategoriju pirmoreiz saņēmusi arī koncerna meitassabiedrība AS "Sadales tīkls". Abi uzņēmumi ieguvuši arī ģimenei draudzīga komersanta statusu.

Trīs apbalvojumi Latvijas uzņēmumu TOP500


Latvijas uzņēmumu TOP500 AS "Latvenergo" atzīta par lielāko EBITDA pelnītāju, lielāko valsts kapitāla uzņēmumu un lielāko enerģētikas nozares uzņēmumu.
Iekārotākais darba devējs


CV-Online Latvia aptaujā AS “Latvenergo” septīto gadu atzīta par TOP darba devēju ražošanas sektorā un par ceturto populārāko darba devēju Latvijā. AS "Sadales tīkls" šajā topā ierindojies 15. vietā. 2019. gadā Fontes pētījumā AS "Latvenergo" atzīta par vienu no taisnīgākajiem atalgojuma maksātajiem.

Vēsture

1939

22.decembris

Oktobrī darbu sāk Daugavas pirmā hidroelektrostacija- Ķeguma HES, bet 22. decembrī- Latvijas Valsts un Ministru prezidents K.Ulmanis paraksta likumu par Valsts elektrības uzņēmuma “Ķegums” izveidi - šo datumu Latvenergo koncerns uzskata par savu dzimšanas dienu.

1955

Lai nodrošinātu centralizētu Rīgas apgādi ar siltumenerģiju gada aukstajos mēnešos, darbu sāk Rīgas TEC-1. 2.kārtu pabeidz 1959.gadā, sasniedzot 129 MW elektrisko jaudu.‎