AS "Latvenergo" iesaistījies ERAF projekta „Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” īstenošanā. Projekta numurs: 1.2.2.3/16/I/003.

Projekta mērķi:

1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti.
13.1.6. Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF) darbības “sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai, pamatojoties uz komersantu vajadzībām” ietvaros

Projekta īstenošanas laiks: 2022.gada 8.decembris – 2023.gada 30.septembris

Projekta ietvaros AS "Latvenergo" darbinieki apgūs zināšanas un labāko praksi, lai Latvenergo koncernā ieviestu un nostiprinātu inovāciju kultūru, kas nodrošina:

1) inovatīvu ūdeņraža tehnoloģiju ieviešanas iespēju izpēti un attīstību;
2) inovatīvu produktu un pakalpojumu, biznesa virzienu un modeļu attīstību un sadarbības ar jaunuzņēmumiem ieviešanu;
3) efektivitātes paaugstināšanu attiecībā uz oglekļa ziņā neitrālu tehnoloģiju pielietošanu klimata mērķu sasniegšanā, CO2 uztveršanā, uzglabāšanā un utilizēšanā.

AS "Latvenergo" darbiniekiem ir iespēja iegūt padziļinātas zināšanas Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta izstrādātā 5 moduļu mācību programmā "Ūdeņraža nozares aktuāli aspekti enerģētikas uzņēmumam", kuras ietvaros tiek veikti praktiski uzdevumu un problēmu risinājumi un apskati, veicinot katra dalībnieka izpratni par tematiku. Savukārt, Stenfordas Biznesa skolas (ASV) mācības "Inovāciju un jaunu uzņēmumu virzīšana nodibinātās organizācijās" dos jaunas zināšanas par to, kā risināt organizācijas iekšējos inovāciju izaicinājumus, kā atrisināt ierobežojumus lēmumu pieņemšanas procesos, kā spēt novērtēt inovācijas jaunuzņēmumos, un kā veidot inovatīvu organizācijas politiku. Tāpat paredzēts apgūt SHOGenergy (Igaunijā) mācības par "Oglekļa neitrālām ģeotehnoloģijām" par CO2 uztveršanu, uzglabāšanu un utilizēšanu (CCUS), kas saistīts arī ar sintētiskās degvielas ražošanu, kas atbilst Eiropas Savienības iniciatīvām ilgtspējas jomā. Vadošo valsts un ārvalstu universitāšu tālākizglītības mācības par inovāciju radīšanu un tehnoloģiju komercializēšanu veicinās Latvijas kopējās eksportspējas attīstību un konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 48 714,94 EUR, no kurām 85% sedz ERAF.AS “Latvenergo” iesaistījies ESF projekta, «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā. Projekta numurs: Nr. 8.5.1.0/16/I/001.

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31.augustam.

Projekta  mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ievērojot sadarbības līgumu, kas noslēgts starp LDDK uzņēmumu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētās profesijas pārstāvim.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 20 572 986.00 EUR no kurām 85% sedz ESF, bet 15% Latvijas valsts budžeta finansējums.