AS “Latvenergo” iesaistījies ESF projekta, «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā. Projekta numurs: Nr. 8.5.1.0/16/I/001.

Projekta realizācijas laiks:2017. gada 27.Janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta  mērķisir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupair izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ievērojot sadarbības līgumu, kas noslēgts starp LDDK uzņēmumu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētās profesijas pārstāvim.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 20 572 986.00 EUR no kurām 85% sedz ESF, bet 15% Latvijas valsts budžeta finansējums.