Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) ir komersantu brīvprātīgas aktivitātes sabiedrības labklājības un apkārtējās vides uzlabošanai sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm. Lai atbalstītu korporatīvās sociālās atbildības labo praksi, koncerns savas KSA aktivitātes īsteno trīs virzienos atbilstoši Ilgtspējas politikā noteiktiem principiem un kritērijiem (skatīt KSA infografiku).

KSA īstenošanu koordinē AS "Latvenergo" Starptautisko attiecību un korporatīvās sociālās atbildības funkcija, e-pasts: ksa@latvenergo.lv.

Korporatīvās sociālās atbildības dokumenti

Latvenergo koncerns izpilda ne tikai tiesību aktos noteikto, bet arī uzņemas brīvprātīgu atbildību par savu ietekmi uz sabiedrību, vidi un tautsaimniecību, tādējādi sniedzot ieguldījumu koncerna ilgtspējīgā attīstībā. Latvenergo koncerna Ilgtspējas politikas  mērķis ir noteikt un uzturēt vienotus principus koncerna ilgtspējīgai attīstībai.   

Ziedošana ir viens no AS "Latvenergo" korporatīvās sociālās atbildības veidiem. AS "Latvenergo" ziedošanas stratēģija izstrādāta, lai izveidotu tiesību aktiem, vadlīnijām, koncerna stratēģijai, AS "Latvenergo" politikām, vērtībām un ieinteresēto pušu viedoklim atbilstošas darbības pamatnostādnes ziedošanas jomā.

Latvenergo koncerns ikgadēji īsteno dažāda mēroga reklāmas projektus produktu un pakalpojumu popularizēšanai un korporatīvā tēla veicināšanai. Attīstot koncerna produktu un pakalpojumu piedāvājumu un darbības mērogu, arvien aktuālāks kļūst jautājums par nosacījumiem zīmolu kopējam un individuālam lietojumam reklāmas projektos. Tāpēc koncerns ir izstrādājis vadlīnijas, kas nosaka kritērijus Latvenergo un Elektrum zīmolu lietojumam reklāmas projektos.

Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm

Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs. Sabiedrībai un tautsaimniecības attīstībai nozīmīgu pakalpojumu klāsts un darbības mērogs apliecina Latvenergo koncerna un ieinteresēto pušu savstarpējo ietekmi un ar to saistīto atbildību. Koncerns visā energoapgādes procesā noskaidro un atbildīgi risina ieinteresēto pušu vajadzības, apzinoties koncerna darbības sociālo, vides un ekonomisko ietekmi.


Iekšēju un ārēju diskusiju, konsultāciju un semināru rezultātā Latvenergo koncerns ir identificējis ieinteresētās puses, kas ir sagrupētas shematiskā ieinteresēto pušu attēlojumā. Ieinteresētās puses ir izvērtētas pēc to ietekmes uz koncerna darbību un Latvenergo koncerna ietekmes uz tām. Izvērtējums veikts ekonomiskajā, sociālajā un vides jomā. Identifikācija un grupēšana veikta, ņemot vērā GRI G4 vadlīnijas un rekomendējošo AA 1000 Sadarbības ar ieinteresētajām pusēm (SES) standartu – labās prakses paraugu kvalitatīvai ieinteresēto pušu iesaistei gan stratēģiskā, gan darbības līmenī.

Latvenergo koncerna sadarbība ar ieinteresētajām pusēm noris dažādos sadarbības līmeņos:

  • konsultācijas – aktuālu jautājumu noskaidrošana;
  • sarunas – kolektīva apspriešanās;
  • iesaiste – viedokļu apmaiņa bez kopēja lēmuma pieņemšanas un darbības;
  • partnerība – kopēja lēmuma pieņemšana un darbība.

Ilgtspējas pārskati

Lai sniegtu ieinteresētajām pusēm sabalansētu un adekvātu priekšstatu par ekonomiskajiem, ekoloģiskajiem un sociālajiem rādītājiem un par uzņēmuma ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā, Latvenergo koncerns izstrādā Ilgtspējas pārskatu ievērojot GRI (Global Reporting Initiative – angļu val.) Standards vadlīnijas.

Ilgtspējas pārskatus meklējiet sadaļā Investoriem/Pārskati

Ilgtspējas komiteja

Lai uzlabotu ilgtspējas pārvaldību un veicinātu ilgtspējas iniciatīvu ieviešanu Latvenergo koncernā, ir nodibināta Ilgtspējas komiteja.

Latvenergo Ilgtspējas komitejas nolikums