Spēkā esošie un pielietojamie Latvijas Elektrotehniskās Komisijas (LEK) energostandarti

LEK Nr. Energostandarta nosaukums

LEK 002

Energoietaišu tehniskā ekspluatācija.

LEK 005

Kailvadu montāža 20kV gaisvadu līnijās

LEK 013

0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti kailvadiem. Konstrukcijas un materiāli.

LEK 014

0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas galvenās tehniskās prasības

LEK 015

Vidsprieguma (6, 10, 20 kV) gaisvadu elektrolīnijas galvenās tehniskās prasības

LEK 021

Izolēto vadu montāža 20 kV gaisvadu līnijās.

LEK 022

0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti piekarkabeļiem AMKA.

LEK 023

Drošības prasības, veicot darbus 0,4 kV piekarkabeļu līnijās.

LEK 025

Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. (4.izdevums)

LEK 026

Tehnoloģisko traucējumu izmeklēšana un uzskaite energoietaisēs.

LEK 027

Personāla sagatavošana darbam energoietaisēs.

LEK 027 Izmaiņas 1

LEK 034

Relejaizsardzības un automātikas tehniskā ekspluatācija

LEK 035

Relejaizsardzības un automātikas ierīkošanas un lietošanas noteikumi

LEK 036

Drošības prasības, veicot darbus siltuma un gāzes ietaisēs.

LEK 037

Drošības prasības, veicot darbus hidroelektrostaciju hidrotehniskajās būves un hidroietaisēs.

LEK 038

Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi.

LEK 042

Pārspriegumaizsardzība elektroietaisēs ar spriegumu līdz 20 kV.

LEK 043

Pārbaudes metodika kabeļu elektrolīnijām ar spriegumu līdz 20 kV

LEK 045

Brīvgaisa 20 kV uzskaites punkti koka balstos.

LEK 047

Vidsprieguma (6,10,20kV) sadalietaises un apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 048

Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 049

Galvenās tehniskās prasības kabeļu elektrolīnijām ar spriegumu 0,4 – 20 kV

LEK 049 Izmaiņas 1

LEK 056

Elektroietaisēs lietojamo elektrodrošības līdzekļu izmantošana un pārbaudes.

LEK 066

0,4 kV piekarkabeļu montāža 20 kV gaisvadu līnijās. Montāžas tabulas.

LEK 067

Telekomunikāciju metāla torņu un mastu zibens aizsardzība. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 070

0,4 kV piekarkabeļu AMKA un 20 kV SAX markas izolēto vadu montāža. Tehnoloģiskās kartes.

LEK 076

0,4 kV gaisvadu elektrolīniju koka A balsti piekarkabeļu AMKA. Konstrukcijas un materiāli.

LEK 077

Elektroietaišu izolācija. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 080

Augstsprieguma (110 un 330 kV) sadalietaises un apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 083

20/0,4 kV masta apakšstaciju izbūve. Tehnoloģiskā karte.

LEK 084

Hidroagregātu tehniskās prasības.

LEK 087

Nemetālisko, pašnesošo ADSS optisko kabeļu ierīkošana uz 0,4 kV un vidsprieguma gaisvadu elektrolīniju balstiem. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 087 Izmaiņas 1

LEK 088

0,4 kV vērpto piekarkabeļu uzkāršana uz vidējā sprieguma elektrolīniju balstiem. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 094

Drošības prasības, veicot sakaru torņu ekspluatāciju.

LEK 096

Drošības prasības, veicot darbus uz 110 – 330 kV elektrolīniju daļām, kuras ir zem sprieguma.

LEK 097

Prasības būvprojektiem elektrotīkliem ar spriegumu līdz 20 kV

LEK 116

Zemējumietaišu ierīkošana 330 kV un 110 kV ĀSI.

LEK 118

Transformatoru eļļu pārbaudes normas.

LEK 118 Izmaiņas 1

LEK 119

20/0,4 kV masta apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības. Konstrukcijas un materiāli.

LEK 120

20kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti. Konstrukcijas un materiāli. (2. izdevums)

LEK 122

20kV koka balstu komutācijas punkti. Konstrukcijas un materiāli.

LEK 123

Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi.

LEK 124

Mikroviļņu radioreleju līnijas.

LEK 126

Tehnoloģisko traucējumu novēršanas un ugunsdzēsības treniņu organizēšana energoietaisēs

LEK 130

Jaudas slēdžu uzstādīšana 20kV gaisvadu līniju balstos. Konstrukcijas un materiāli. (2.izdevums)

LEK 135

Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110/330 kV.

LEK 136

Vidsprieguma tīkla neitrāles darba režīmi (izolēta, kompensēta un mazrezistīvi zemēta neitrāle

LEK 137

Kabeļlīnijas ar spriegumu 110/330 kV.

LEK 139

Prasības 1 kV elektrotīkla projektēšanai un būvniecībai.

LEK 140

Rotējošo elektroiekārtu vibrāciju mērījumi un novērtēšana