Spēkā esošie un pielietojamie Latvijas Elektrotehniskās Komisijas (LEK) energostandarti

Elektroiekārtu aizsardzība, prasības elektroenerģijas kvalitātei, prasības iekārtu pārbaudēm

LEK Nr. Energostandarta nosaukums

LEK 033

Tiešās darbības indikācijas analogo elektrisko mērlīdzekļu metroloģiskās atbilstības novērtēšanas metodika.

LEK 034

Sadales tīklu 0,4 – 20 kV iekārtas releju aizsardzības un automātikas tehniskās apkopes noteikumi.

LEK 035

Relejaizsardzības un automātikas ierīkošanas un lietošanas noteikumi.

LEK 038

Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi.

LEK 042

Pārspriegumaizsardzība elektroietaisēs ar spriegumu līdz 20 kV.

LEK 043

Spēka kabeļlīniju pārbaudes metodika.

LEK 048

Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 056

Elektroietaisēs lietojamo elektroaizsardzības līdzekļu izmantošana un pārbaude.

LEK 056 IZMAIŅAS 3

LEK 056 IZMAIŅAS 4

LEK 067

Telekomunikāciju metāla torņu un mastu zibens aizsardzība. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 077

Elektroietaišu izolācija. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 081

Vispārējās prasības elektroietaišu ar spriegumu līdz 330 kV ierīkošanai. Vispārējā daļa.

LEK 116

Zemējumietaišu ierīkošana 330 kV un 110 kV ĀSI.

LEK 118

Transformatoru eļļu pārbaudes normas.

LEK 118 IZMAIŅAS 1

LEK 136

Vidsprieguma tīkla neitrāles darba režīmi (izolēta, kompensēta un mazrezistīvi zemēta neitrāle

LEK 140

Elektrodzinēju vibrāciju mērījumi un novērtēšana.