Spēkā esošie un pielietojamie Latvijas Elektrotehniskās Komisijas (LEK) energostandarti

Elektroiekārtu aizsardzība, prasības elektroenerģijas kvalitātei, prasības iekārtu pārbaudēm

LEK Nr. Energostandarta nosaukums

LEK 034

Relejaizsardzības un automātikas tehniskā ekspluatācija

LEK 035

Relejaizsardzības un automātikas ierīkošanas un lietošanas noteikumi

LEK 038

Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi.

LEK 042

Pārspriegumaizsardzība elektroietaisēs ar spriegumu līdz 20 kV.

LEK 043

Pārbaudes metodika kabeļu elektrolīnijām ar spriegumu līdz 20 kV

LEK 048

Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 056

Elektroietaisēs lietojamo elektrodrošības līdzekļu izmantošana un pārbaudes.

LEK 067

Telekomunikāciju metāla torņu un mastu zibens aizsardzība. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 077

Elektroietaišu izolācija. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 118

Transformatoru eļļu pārbaudes normas.

LEK 118 Izmaiņas 1

LEK 136

Vidsprieguma tīkla neitrāles darba režīmi (izolēta, kompensēta un mazrezistīvi zemēta neitrāle

LEK 140

Rotējošo elektroiekārtu vibrāciju mērījumi un novērtēšana