Spēkā esošie un pielietojamie Latvijas Elektrotehniskās Komisijas (LEK) energostandarti

Iekārtu ekspluatācija, darba drošība, tehnoloģisko traucējumu izmeklēšana, personāla sagatavošana

LEK Nr. Energostandarta nosaukums

LEK 002

Energoietaišu tehniskā ekspluatācija.

LEK 023

Drošības prasības, veicot darbus 0,4 kV piekarkabeļu līnijās.

LEK 025

Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. (4.izdevums)

LEK 026

Tehnoloģisko traucējumu izmeklēšana un uzskaite energoietaisēs.

LEK 027

Personāla sagatavošana darbam energoietaisēs.

LEK 027 IZMAIŅAS 1

LEK 036

Drošības prasības, veicot darbus siltuma un gāzes ietaisēs.

LEK 037

Drošības prasības, veicot darbus hidroelektrostaciju hidrotehniskajās būves un hidroietaisēs.

LEK 055

Ģeneratoru, ģeneratoru - transformatoru bloku, 110 kV un 330 kV līniju, kopņu, transformatoru releju aizsardzības un automātikas tehniskā apkope

LEK 084

Hidroagregātu tehniskās prasības.

LEK 094

Drošības prasības, veicot sakaru torņu ekspluatāciju.

LEK 096

Drošības prasības, veicot darbus uz 110 – 330 kV elektrolīniju daļām, kuras ir zem sprieguma.

LEK 126

Pretavāriju un ugunsdzēsības treniņu organizēšanas metodika energoietaisēs

LEK 131

Elektroietaišu ar spriegumu līdz 20 kV tīrīšana, neatslēdzot spriegumu.