Rīgas Tehniskā universitāte

Latvenergo koncernam viena no ciešākajām sadarbībām laika gaitā ir izveidojusies ar vecāko Latvijas augstskolu – Rīgas Tehnisko universitāti. Ciešas un daudzveidīgas saites ir veidojušās gan zinātniskās pētniecības, gan profesionālās izaugsmes jomā, atbalstot akadēmiskos darbus, nodrošinot stipendijas, kā arī ik gadu sniedzot vairāk nekā 300 prakses vietas studentiem. To, ka studiju gados iegūtās zināšanas tiek praktiski izmantotas Latvenergo koncernā ikdienas darbā, apliecina tas, ka šobrīd vairāk nekā tūkstotis jeb teju katrs ceturtais darbinieks ir šīs mācību iestādes absolvents. Atskatoties vēsturē, kopumā vairāk nekā 5 000 bijušo un tagadējo Latvenergo strādājošo par savu alma mater ir uzskatījuši tieši RTU.

Tāpat intensīva sadarbība ar RTU notiek mācību procesa pilnveidošanā – Latvenergo darbinieki piedalās kā vieslektori, tiek organizēti konkursi studentiem, piešķirot stipendijas labākajiem no tiem un labāko studiju noslēguma darbu autoriem.
 

Latvijas Universitāte

AS "Latvenergo" ir parakstījusi savstarpējo teorētiskās un praktiskās sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti (LU), kas paredz  sadarbību speciālistu teorētiskā un praktiskā apmācībā;  pētnieciskajā darbībā, inovatīvas studiju un darba vides pilnveidošanā, zināšanu un tehnoloģiju pārnesē darba vidē; prakses vietu nodrošināšanā LU praktikantiem.

Jau šobrīd norit darbs ar pētījumiem, kas tiks izmantoti nākotnes elektroenerģijas ražošanas iespēju analīzei Latvijā. AS "Latvenergo" saskata vairākas nākotnes potenciālās sadarbības iespējas ar LU fakultātēm.

Piemēram, kopā ar Datorikas fakultāti izstrādājot specializētas programmas datu bāzu iespēju papildināšanai un esošo vadības sistēmu apvienošanai, kā arī pētot datu plūsmas pārvadīšanas iespējas, piemēram, pa zemsprieguma elektrības līnijām. Iespējama sadarbība ar Ķīmijas fakultāti materiālu kvalitātes ekspertīzē izolācijas materiāliem, transformatoru eļļām, koksnes impregnēšanas tehnoloģijām. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte var sniegt papildu informāciju par zemes dzīļu izmantošanu saistībā ar enerģētiku (ģeotermālā enerģija, siltuma gaisa akumulēšana pazemē, siltuma akumulēšana pazemē, Latvijas dzīļu piemērotība CO2 ilgtermiņa uzglabāšanai). Fizikas un matemātikas fakultāte var sniegt modelēšanas informāciju par dažādiem procesiem.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

AS "Latvenergo" savstarpējās sadarbības līgumu izglītības procesa un pētījumu veicināšanā noslēgusi ar  Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Dokuments paredz stiprināt AS "Latvenergo" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes sadarbību, veicinot topošo inženiertehnisko speciālistu teorētisko un praktisko zināšanu līmeņa paaugstināšanu, inovatīvu studiju programmu un studiju vides pilnveidošanu, kā arī sadarbību pētnieciskajā jomā un prakses vietu nodrošināšanā.

LLU ir nozīmīgs AS "Latvenergo" partneris – mācību iestādei ir svarīga loma kopējās Latvijas energoapgādes uzturēšanā, jo Lauksaimniecības universitāte gatavo mūsu nozarei nepieciešamos speciālistus hidrobūvju ekspluatācijai. Bez šo speciālistu klātbūtnes nebūtu iespējama Daugavas hidroelektrostaciju kvalitatīva funkcionēšana, līdz ar to arī valsts elektroapgāde.

Sadarbības līguma termiņš paredzēts uz 5 gadiem, nepieciešamības gadījumā slēdzot papildus vienošanās par konkrētu projektu realizēšanu un atbalstīšanu.