Klientu personas datu apstrādes principi

Lai informētu Jūs par Jūsu personas datu apstrādi, Latvenergo sniedz Jums zemāk norādīto informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Uzņēmumā ieviestie klientu personas datu apstrādes principi sniedz informāciju par to, kā Latvenergo rīkojas ar Jūsu personas datiem, izmantojot savus iekšējos resursus, tostarp informācijas sistēmas.


Pretendentu personas datu apstrādes principi

Lai informētu Jūs par Jūsu personas datu apstrādi, Latvenergo sniedz Jums zemāk norādīto informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Uzņēmumā ieviestie personas datu apstrādes principi personāla atlases procesos sniedz informāciju par to, kā Latvenergo rīkojas, apstrādājot pretendentu personas datus.

personas datu apstrādes principi, veicot videonovērošanu

Paziņojumā ietvertā informācija sniedz priekšstatu par Pārziņa, akciju sabiedrības "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, personas datu apstrādes principiem, veicot videonovērošanu.