Izglītošana elektrodrošībā

Sabiedrības izglītošana elektrodrošībā ir viena no koncerna kapitālsabiedrības AS "Sadales tīkls" korporatīvās sociālās atbildības prioritātēm. Sadarbībā ar izglītības institūcijām un ekspertiem katru gadu tiek īstenoti bērnu un jauniešu elektrodrošībai veltīti projekti, īpaši pievēršot uzmanību katrai vecuma grupai atbilstošajam zināšanu līmenim. AS "Sadales tīkls" veic arī  saimniecisko, mežistrādes un lauksaimniecības darbu veicēju izglītošanu, atgādinot un aicinot tos rūpēties par savu un apkārtējo drošību un ievērot elektrodrošības noteikumus, strādājot elektrolīniju tuvumā.


Papildu informācija par elektrodrošību pieejama AS "Sadales tīkls" interneta vietnē.

Zinātne un izglītība

Apliecinot ieinteresētību kvalificētu absolventu sagatavošanā un izprotot lietišķo pētījumu nozīmi enerģētikas attīstības un inovāciju vides veicināšanā, Latvenergo koncerns sadarbībā ar Latvijas augstskolām un Latvijas Zinātņu akadēmiju regulāri iesaistās izglītības un zinātnes kvalitātes veicināšanas projektos.

Veicinot zinātnes un izglītības attīstību enerģētikā, tiek īstenoti šādi uzdevumi:

  • veicināt jauniešu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un inženiertehniskajām profesijām;
  • atbalstīt jauniešu izcilību eksakto zinātņu jomā;
  • papildināt mācību bāzi skolotājiem;
  • atbalstīt enerģētikas nozares pētnieku un mācībspēku zinātnisko darbību;
  • izglītot energoefektivitātē.

Informācija par ziedojumiem zinātnes un izglītības attīstībai pieejama sadaļā Dāvinājumi (Ziedojumi)


FIZMIX Eksperiments

AS "Latvenergo" erudīcijas konkursu 8. un 9.klašu skolēniem  ”FIZMIX Eksperiments” rīko 29 gadus pēc kārtas. Konkursa  mērķis - veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu ikdienā, kā arī veicināt jauniešos profesionālu interesi, padziļināti apgūstot fiziku.   

Uzzini vairāk
https://www.fizmix.lv/eksperiments/ mājaslapā.

Fizikas portāls FIZMIX

www.fizmix.lv ir pirmais pamatskolas vecāko klašu un vidusskolas auditorijai paredzētais portāls Latvijā, kura primārais mērķis ir ieinteresēt un aizraut tā apmeklētājus ar fiziku. FIZMIX piedāvātais saturs atšķiras no līdz šim Latvijā esošajiem mācību portāliem, piedāvājot interaktīvus risinājumus un video eksperimentus, ko var iesūtīt arī lasītāji. Portālu ir izstrādājusi AS "Latvenergo” sadarbībā ar izglītības iestāžu mācībspēkiem, fizikas praktiķiem un studentiem.

Izglītošana energoefektivitātē

Elektrum Energoefektivitātes centrs jau 20 gadus dažādām sabiedrības grupām bez maksas nodrošina izglītošanu energoefektivitātē – lekcijas, seminārus, ekskursijas, kā arī konsultācijas par enerģijas efektīvu izmantošanu sadzīvē un uzņēmējdarbībā, jaunākajām elektroierīcēm, to izvēles kritērijiem un energoefektīvu lietošanu. 

Papildu informācija pieejama Elektrum portālā

Vide

Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un sadales pakalpojuma sniegšana ir saistīta ar darbībām, kas atstāj ietekmi uz vidi. Latvenergo koncerns, kuram ir būtiski, kādu apkārtējo vidi atstāsim mūsu nākamajām paaudzēm, nepārtraukti uzlabo vides sniegumu, novēršot vai samazinot ietekmi uz vidi, racionāli izmantojot dabas resursus un efektīvi ekspluatējot tehnoloģiskās iekārtas visās Latvenergo koncerna darbības jomās. 


Detalizētu informāciju par Vides aizsardzību koncernā varat uzzināt šeit.

Enerģētikas mantojums

Enerģētikas muzejs veicina sabiedrības zinātību par Latvijas enerģētikas nozari  un Latvenergo koncernu, kā arī sekmē jauniešu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un inženiertehniskajām profesijām. Muzejs atbilstoši starptautisku energoapgādes uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības labajai praksei dokumentē, popularizē un nākamībai saglabā Latvijā un starptautiski atzītu enerģētikas mantojumu.

Enerģētikas muzejam ir valsts akreditēta muzeja statuss, kas apliecina tā atbilstību Latvijas muzeju nozari regulējošiem tiesību aktiem un spēju nodrošināt enerģētikas mantojuma ilgtspējīgu saglabāšanu.

Vairāk informācijas par Enerģētikas muzeju un tā piedāvājumu skatīt
šeit.