Lai nodrošinātu vienotu izpratni par atbildīgas un ētiskas biznesa vides veidošanu un ievērošanu Latvenergo koncernā, kā arī veicinātu cieņu un lojalitāti, Latvenergo koncerns apkopojis rīcības normas "Ētikas kodeksā".

Ar sirdi, ar prātu, ar enerģiju un ar domām par nākotni – vērtības, kuras Latvenergo koncerna kapitālsabiedrībās ir ikvienas rīcības pamatā. Latvenergo koncernā godā un īsteno tādus principus kā atbildība, atklātums, ilgtspēja, godīgums un vienlīdzīga attieksme.

Lai ievērotu noteiktos principus un vērtības, Latvenergo koncerns nodrošina:

  • Ētisku savstarpējo saskarsmi;
  • Interešu konflikta aizliegumu;
  • Koruptīvu darbību un krāpšanas aizliegumu;
  • Atbildību darba drošībā un veselības aizsardzībā;
  • Saprātīgu informācijas aizsardzību un komunikāciju;
  • Privātuma aizsardzību.

Latvenergo koncerna kapitālsabiedrību darbinieki rīkojas un organizē savu darbu tā, lai veicinātu Ētikas kodeksā noteikto principu un vispārpieņemto uzvedības un morāles normu ievērošanu gan tiešo darba pienākumu veikšanā, gan sadarbībā ar līgumpartneriem.

Latvenergo koncerna līgumpartneri tiek aicināti ievērot līdzvērtīgus ētikas principus un balstīt savstarpējo sadarbību uz godprātīgiem biznesa sadarbības principiem.

Pamatā tās ir trīs lietas: godīga attieksme, interešu konflikta situāciju aizliegums, krāpšanas un korupcijas aizliegums.

Godīga attieksme
Latvenergo koncernā valda godīga attieksme gan pret darbiniekiem, gan klientiem un piegādātājiem, ikvienam tiek sniegta patiesa un pārbaudīta informācija. Sadarbībai Latvenergo koncerns izvēlas tādus partnerus, kuri savā darbībā ievēro līdzvērtīgus ētikas principus, ievēro godīgas konkurences noteikumus un nerada situācijas, kurās var veidoties priekšrocības kādiem noteiktiem partneriem. Latvenergo koncerns atbalsta godīgu komercpraksi, ievēro godīgas konkurences noteikumus, neiesaistās konkurenci ierobežojošos, koruptīvos vai diskriminējošos darījumos. Latvenergo koncerns nodrošina darbiniekiem un darbuzņēmējiem drošu un nediskriminējošu darba vidi.

Interešu konflikta situāciju aizliegums
Interešu konflikts Latvenergo koncernā ir definēts kā situācija, kad darba pienākumu veikšanai darbiniekam jāpieņem lēmums, jāierosina vai kā citādi jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas, ar amata pienākumiem nesaistītas darbības, kas var ietekmēt paša darbinieka, viņa radinieku, personu, ar kurām viņam ir kopīga saimniecība, vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Latvenergo koncerna kapitālsabiedrību darbinieki lēmumus pieņem tikai un vienīgi darba devēja interesēs. Latvenergo koncerns ir izstrādājis darbību kopumu, lai nepieļautu interešu konflikta situācijas darbinieku darbā.

Lai mazinātu interešu konflikta risku, Latvenergo koncerna „Ētikas kodekss” arī nosaka – pildot savus darba pienākumus, darbinieki nepieņem un nepiedāvā nekādas materiālas vērtības, mantiska vai cita rakstura labumu, t.sk. dāvanas, pateicības naudu, komisijas naudu vai jebkādas citas vērtīgas lietas kā pamudinājumu vai atlīdzību. Izņēmums ir tikai reprezentācijas dāvanas, reklāmas priekšmeti, kā arī citas lietas, kuru materiālā vērtība ir nenozīmīga.

Latvenergo koncerna sadarbības partneri tiek aicināti rīkoties tā, lai neradītu aizdomas par interešu konflikta situāciju sadarbībā ar Latvenergo koncerna kapitālsabiedrībām, tajā skaitā cienīt Latvenergo koncernā noteiktos dāvanu pieņemšanas ierobežojumus un nepiedāvāt Latvenergo koncerna darbiniekiem materiālas vērtības kā pamudinājumu vai atlīdzību.

Krāpšanas un korupcijas aizliegums
Krāpšana ir nepienākošos labumu, svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšana savu vai citas personas interešu labā, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu.

Koruptīvas darbības Latvenergo koncerna Ētikas kodeksa izpratnē ir:

  • materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu vai to piedāvājuma tieša vai netieša pieprasīšana vai pieņemšana par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu labuma devēja vai jebkuras citas personas interesēs, izmantojot savas pilnvaras;
  • materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu tieša vai netieša piedāvāšana vai nodošana citai personai, lai tā, izmantojot savas pilnvaras, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību labuma devēja vai piedāvātāja, vai jebkuras citas personas interesēs.

Latvenergo koncerns savā darbībā nepieļauj krāpšanu un korupciju un sadarbojas ar tādiem sadarbības partneriem, kas izprot Latvenergo koncerna Ētikas kodeksā nostiprināto vērtību nepieciešamību un atbalsta Latvenergo koncernu godīgas biznesa prakses veidošanā, kā arī apņemas nepieļaut korupciju un krāpšanu.

Latvenergo koncerna sadarbības partneri tiek aicināti nepieļaut krāpnieciskas un koruptīvas darbības gan sadarbībā ar Latvenergo koncerna kapitālsabiedrībām, gan arī savā darbībā.

Sadarbība
Latvenergo koncerna ētikas pamatprincipi tiek ievēroti visās Latvenergo koncerna organizētajās iepirkumu procedūrās, slēdzot līgumus ar sadarbības partneriem, kā arī visā sadarbības laikā.

Ja sadarbības partnerim rodas aizdomas par iespējamiem Latvenergo koncerna darbinieku ētikas pamatprincipu pārkāpumiem, lūdzam par to mūs rakstiski informēt, aizpildot šo formu.


Veidosim kopā ētisku uzņēmējdarbības vidi !