Darbības rādītāji

Finansēšana

Kapitālieguldījumu programmas realizāciju Latvenergo koncerns daļēji finansē no pašu līdzekļiem un daļēji no aizņemtā kapitāla. Koncerns regulāri veic aizņemtā kapitāla piesaisti, lai savlaicīgi nodrošinātu turpmāko gadu investīciju projektu finansēšanai nepieciešamos līdzekļus, tādējādi izveidojot ilgstošu un  veiksmīgu sadarbību gan ar vietējām komercbankām, gan arī ar starptautiskām finanšu institūcijām. 

Aizņēmumu avotu diversifikācijai AS "Latvenergo” ir emitējusi obligācijas, kas pēc situācijas 31.12.2020. veido 14% no kopējā aizņēmumu portfeļa.


Visi koncerna aizņēmumi ir eiro valūtā.

Aizņēmumu sadalījums pēc aizdevēju kategorijām

743,2 milj.EUR

Latvenergo koncerna aizņēmumu atmaksas grafiks

 31.12.2020.
Fiksētās procentu likmes proporcija (ar procentu mijmaiņas darījumiem) 38%
Vidējais fiksētās procentu likmes periods 1,6 gads


 

Stabila likviditātes līmeņa uzturēšanai Latvenergo koncerns nodrošina vienmērīgu naudas plūsmu un uztur papildu likviditātes rezerves.

31.12.2020. 
Likvīdi aktīvi (nauda un noguldījumi īstermiņa depozītos līdz 3 mēnešiem) EUR. milj. 101
Pieejamie ilgtermiņa aizņēmumi EUR. milj. 35
Pieejamie īstermiņa aizņēmumi
EUR. milj.
125
Ieguldījumi likvīdos finanšu aktīvos EUR. milj. 17
Kopā EUR. milj.  278

Obligācijas

Emitents AS "Latvenergo"
Obligāciju sērijas numurs: 1
Obligāciju sērijas emisiju skaits: 2
ISIN kods: LV0000801777
Obligāciju sērijas kopējais apjoms: 100 000 000 EUR
Gada procentu likme (kupons): Fiksēta, 1.9%
Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR
Emisijas datums: Pirmā emisija 75 000 000 EUR apjomā - 2015.gada 10.jūnijā (izvietošanas apskats, emisijas apskats);
otrā emisija 25 000 000 EUR apjomā - 2016.gada 14.aprīlī (izvietošanas apskats, emisijas apskats).
Dzēšanas termiņš: 2022.gada 10.jūnijā
Procentu (kupona) maksājuma datumi: Katra gada 10.jūnijā
Kotēšana: AS "NASDAQ Riga”
Ieņēmumu izlietojums: Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru
Emisijas programma Obligācijas emitētas AS "Latvenergo” otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 miljonu EUR apmērā ietvaros                                                    

Dividendes

Akcijas

AS "Latvenergo" reģistrētais akciju kapitāls ir 790 347 849 EUR , ko veido 790 347 849 parastās akcijas ar nominālvērtību 1 EUR katra.


Dividenžu politika

AS “Latvenergo” dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas likums “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam”. Atbilstoši regulējumam AS “Latvenergo” maksājamo dividenžu par valsts kapitāla izmantošanu paredzamais apjoms 2021. gadā (par 2020. pārskata gadu) ir ne mazāks kā 98,2 miljoni EUR (t.sk., uzņēmumu ienākuma nodoklis), 2022. gadā (par 2021. pārskata gadu) ir ne mazāks kā 87,7 miljoni EUR (t.sk., uzņēmumu ienākuma nodoklis) un 2023. gadā (par 2022. pārskata gadu) ir ne mazāks kā 70,95 miljoni EUR (t.sk., uzņēmumu ienākuma nodoklis). 

Faktisko AS “Latvenergo” dividenžu apmēru nosaka AS “Latvenergo” akcionāru sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada pārskata rezultātus.


Latvenergo izmaksātās dividendes

Kredītreitings

AS "Latvenergo” ir ilgtermiņa sadarbība ar starptautisko kredītreitinga aģentūru “Moody’s Investors Service”. Pirmo reizi uzņēmumam kredītreitings tika piešķirts 2004. gada martā.

AS "Latvenergo” kredītreitings

Ilgtermiņa kredītreitings Perspektīva Pēdējo reizi apstiprināts
Baa2 Stabila Augusts, 2020