Darbības rādītāji

Finansēšana

Kapitālieguldījumu programmas realizāciju Latvenergo koncerns daļēji finansē no pašu līdzekļiem un daļēji no aizņemtā kapitāla. Koncerns regulāri veic aizņemtā kapitāla piesaisti, lai savlaicīgi nodrošinātu turpmāko gadu investīciju projektu finansēšanai nepieciešamos līdzekļus, tādējādi izveidojot ilgstošu un  veiksmīgu sadarbību gan ar vietējām komercbankām, gan arī ar starptautiskām finanšu institūcijām. 

Aizņēmumu avotu diversifikācijai AS "Latvenergo” ir emitējusi obligācijas, kas pēc situācijas 30.06.2022. veido 19% no koncerna kopējā aizņēmumu portfeļa. 

Visi koncerna aizņēmumi ir eiro valūtā.

Ilgtermiņa aizņēmumu sadalījums pēc aizdevēju kategorijām

803,0 milj.EUR

Latvenergo koncerna ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks

 30.06.2022.
Fiksētās procentu likmes proporcija (ar procentu mijmaiņas darījumiem) 36%
Vidējais fiksētās procentu likmes periods 1,9 gads


 

Stabila likviditātes līmeņa uzturēšanai Latvenergo koncerns nodrošina vienmērīgu naudas plūsmu un uztur papildu likviditātes rezerves.

30.06.2022. 
Likvīdi aktīvi, nauda EUR. milj. 61,6
Īstermiņa kredīti (overdrafti) EUR. milj. 202,3

Obligācijas

ISIN kods: LV0000870129
Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR
Emisijas datums: 2022.gada 5.maijā (izvietošanas apskats, emisijas apskats)
Procentu (kupona) maksājuma datumi: Katra gada 5.maijā
Kotēšana: AS "NASDAQ Riga”
Ieņēmumu izlietojums: Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru
Emisijas programma Obligācijas emitētas AS "Latvenergo” trešās obligāciju piedāvājuma programmas 200 miljonu EUR apmērā ietvaros  
ISIN kods: LV0000802460
Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR
Emisijas datums: 2021.gada 17.maijā (izvietošanas apskats, emisijas apskats)
Procentu (kupona) maksājuma datumi: Katra gada 17.maijā
Kotēšana: AS "NASDAQ Riga”
Ieņēmumu izlietojums: Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru
Emisijas programma Obligācijas emitētas AS "Latvenergo” trešās obligāciju piedāvājuma programmas 200 miljonu EUR apmērā ietvaros  

Dividendes

Akcijas

AS "Latvenergo" reģistrētais akciju kapitāls ir 790 367 859 EUR , ko veido 790 367 859 parastās akcijas ar nominālvērtību 1 EUR katra.


Dividenžu politika

AS “Latvenergo” dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas likums “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”. Atbilstoši regulējumam AS “Latvenergo” maksājamo dividenžu par valsts kapitāla izmantošanu paredzamais apjoms 2022.gadā (par 2021.pārskata gadu) ir 64% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 70,2 miljoni EUR un 2023.gadā (par 2022.pārskata gadu) ir 64% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 56,8 miljoni EUR.

Faktisko AS “Latvenergo” dividenžu apmēru nosaka AS “Latvenergo” akcionāru sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada pārskata rezultātus.


Latvenergo izmaksātās dividendes

Nodokļi

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem nodokļu maksātajiem Latvijā. 2021.gadā Latvijas valsts budžetā iemaksāti 113,3 miljoni EUR, savukārt Lietuvā un Igaunijā iemaksātais nodokļu apjoms ir attiecīgi 15,2 un 11,8 miljoni EUR. Baltijā kopumā nodokļos samaksāti 140,3 miljoni EUR. Tabulā zemāk ir norādīti Latvenergo koncerna samaksātie nodokļi pa gadiem un nodokļu veidiem, kur samaksātie nodokļi ir nodokļi, kas radušies pašā koncernā, savukārt iekasētie nodokļi ir nodokļi, kuru iekasēšanā koncernam ir starpnieka loma; tie ir, piemēram, no klientiem un darbiniekiem iekasētie nodokļi, kas tālāk tiek pārskaitīti valstij.

Latvenergo koncerna samaksātie nodokļi (MEUR):


2016 2017 2018 2019 2020* 2021
Samaksātie nodokļi 26.7 68.7 78.9 47.5 46.1 42.0
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 7.9 39.7 39.5 10.4 10.6 6.8
Darba devēja darbspēka nodokļi 16.7 17.8 19.1 18.7 19.1 19.1
Citi nodokļi (akcīzes, dabas resursu, elektroenerģijas, nekustamā īpašuma) 2.1 11.2 20.3 18.4 16.4 16.1
Iekasētie nodokļi 105.4 81.3 95.7 105.0 93.1 71.3
Pievienotās vērtības nodoklis 69.3 45.3 71.0 82.9 70.2 48.4
Darba ņēmēja darbspēka nodokļi 21.3 22.2 23.5 22.1 22.9 22.9
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis 14.8 13.8 1.2 0.0 0.0 0.0
KOPĀ 132.1 150.0 174.6 152.5 139.2 113.3

* No 10.02.2011. līdz 10.06.2020. koncernā ietilpa AS "Latvijas elektriskie tīkli" ar 100 % līdzdalības daļu.


2016 2017 2018 2019 2020
2021
Samaksātie nodokļi 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Darba devēja darbspēka nodokļi 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2
Citi nodokļi (akcīzes, dabas resursu, elektroenerģijas, nekustamā īpašuma) 0.7 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4
Iekasētie nodokļi 14.2 11.5 13.2 13.8 12.1 14.6
Pievienotās vērtības nodoklis 14.1 11.4 13.1 13.5 11.7 14.0
Darba ņēmēja darbspēka nodokļi 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.6
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOPĀ 15.1 12.2 13.8 14.4 12.6 15.2

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samaksātie nodokļi 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Darba devēja darbspēka nodokļi 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Citi nodokļi (akcīzes, dabas resursu, elektroenerģijas, nekustamā īpašuma) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Iekasētie nodokļi 6.5 6.0 6.4 7.4 7.1 11.6
Pievienotās vērtības nodoklis 6.4 5.9 6.3 7.3 7.0 11.5
Darba ņēmēja darbspēka nodokļi 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOPĀ 6.7 6.3 6.6 7.7 7.4 11.8

Kredītreitings

AS "Latvenergo” ir ilgtermiņa sadarbība ar starptautisko kredītreitinga aģentūru “Moody’s Investors Service”. Pirmo reizi uzņēmumam kredītreitings tika piešķirts 2004. gada martā.


Moody's Investors Service Credit Opinion 24 January 2022

AS "Latvenergo” kredītreitings

Ilgtermiņa kredītreitings Perspektīva Pēdējo reizi apstiprināts
Baa2 Stabila Janvāris, 2022
Pēdējās izmaiņas
Baa2
Baa3
Baa3
Stabila
Stabila
Negatīva
Februāris, 2015
Maijs, 2010
Aprīlis, 2009