Darbības rādītāji

Finansēšana

Kapitālieguldījumu programmas realizāciju Latvenergo koncerns daļēji finansē no pašu līdzekļiem un daļēji no aizņemtā kapitāla. Koncerns regulāri veic aizņemtā kapitāla piesaisti, lai savlaicīgi nodrošinātu turpmāko gadu investīciju projektu finansēšanai nepieciešamos līdzekļus, tādējādi izveidojot ilgstošu un  veiksmīgu sadarbību gan ar vietējām komercbankām, gan arī ar starptautiskām finanšu institūcijām. 

Aizņēmumu avotu diversifikācijai AS "Latvenergo” ir emitējusi obligācijas, kas pēc situācijas 31.12.2022. veido 20% no koncerna kopējā aizņēmumu portfeļa. 

Visi koncerna aizņēmumi ir eiro valūtā.

Ilgtermiņa aizņēmumu sadalījums pēc aizdevēju kategorijām

756,2 milj.EUR

Latvenergo koncerna ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks

 31.12.2022.
Fiksētās procentu likmes proporcija (ar procentu mijmaiņas darījumiem) 36%
Vidējais fiksētās procentu likmes periods 1,8 gads


 

Stabila likviditātes līmeņa uzturēšanai Latvenergo koncerns nodrošina vienmērīgu naudas plūsmu un uztur papildu likviditātes rezerves.

31.12.2022. 
Likvīdi aktīvi, nauda EUR. milj. 112,8
Īstermiņa kredīti (overdrafti) EUR. milj. 200

Obligācijas

ISIN kods: LV0000802684
Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR
Emisijas datums: 2023.gada 22.februārī (izvietošanas apskats, emisijas apskats)
Procentu (kupona) maksājuma datumi: Katra gada 22.februārī
Kotēšana: AS "NASDAQ Riga”
Ieņēmumu izlietojums: Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru
Emisijas programma Obligācijas emitētas AS "Latvenergo” trešās obligāciju piedāvājuma programmas 200 miljonu EUR apmērā ietvaros  
ISIN kods: LV0000870129
Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR
Emisijas datums: 2022.gada 5.maijā (izvietošanas apskats, emisijas apskats)
Procentu (kupona) maksājuma datumi: Katra gada 5.maijā
Kotēšana: AS "NASDAQ Riga”
Ieņēmumu izlietojums: Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru
Emisijas programma Obligācijas emitētas AS "Latvenergo” trešās obligāciju piedāvājuma programmas 200 miljonu EUR apmērā ietvaros  
ISIN kods: LV0000802460
Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR
Emisijas datums: 2021.gada 17.maijā (izvietošanas apskats, emisijas apskats)
Procentu (kupona) maksājuma datumi: Katra gada 17.maijā
Kotēšana: AS "NASDAQ Riga”
Ieņēmumu izlietojums: Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru
Emisijas programma Obligācijas emitētas AS "Latvenergo” trešās obligāciju piedāvājuma programmas 200 miljonu EUR apmērā ietvaros  

Dividendes

Akcijas

AS "Latvenergo" reģistrētais akciju kapitāls ir 790 367 859 EUR , ko veido 790 367 859 parastās akcijas ar nominālvērtību 1 EUR katra.


Dividenžu politika

AS “Latvenergo” dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas likums “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam”. Atbilstoši regulējumam AS “Latvenergo” maksājamo dividenžu par valsts kapitāla izmantošanu paredzamais apjoms 2022.gadā (par 2021.pārskata gadu) ir 64% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 70,2 miljoni EUR un 2023.gadā (par 2022.pārskata gadu) ir 64% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 56,8 miljoni EUR.

Faktisko AS “Latvenergo” dividenžu apmēru nosaka AS “Latvenergo” akcionāru sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada pārskata rezultātus.


Latvenergo izmaksātās dividendes

Nodokļi

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem nodokļu maksātajiem Latvijā. 2022.gadā Latvijas valsts budžetā iemaksāti 273,5 miljoni EUR, savukārt Lietuvā un Igaunijā iemaksātais nodokļu apjoms ir attiecīgi 28,2 un 18 miljoni EUR. Baltijā kopumā nodokļos samaksāti 140,3 miljoni EUR. Tabulā zemāk ir norādīti Latvenergo koncerna samaksātie nodokļi pa gadiem un nodokļu veidiem, kur samaksātie nodokļi ir nodokļi, kas radušies pašā koncernā, savukārt iekasētie nodokļi ir nodokļi, kuru iekasēšanā koncernam ir starpnieka loma; tie ir, piemēram, no klientiem un darbiniekiem iekasētie nodokļi, kas tālāk tiek pārskaitīti valstij.

Latvenergo koncerna samaksātie nodokļi (MEUR):


2018 2019 2020* 2021 2022
Samaksātie nodokļi 78.9 47.5 46.1 42.0 36.5
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 39.5 10.4 10.6 6.8 2.6
Darba devēja darbspēka nodokļi 19.1 18.7 19.1 19.1 19.8
Citi nodokļi (akcīzes, dabas resursu, elektroenerģijas, nekustamā īpašuma, avansa maksājumi par nodokļiem)
20.3 18.4 16.4 16.1 14.1
Iekasētie nodokļi 95.7 105.0 93.1 71.3 237.0
Pievienotās vērtības nodoklis 71.0 82.9 70.2 48.4 213.0
Darba ņēmēja darbspēka nodokļi 23.5 22.1 22.9 22.9 24.0
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
KOPĀ 174.6 152.5 139.2 113.3 273.5

* No 10.02.2011. līdz 10.06.2020. koncernā ietilpa AS "Latvijas elektriskie tīkli" ar 100 % līdzdalības daļu.


2018 2019 2020
2021
2022
Samaksātie nodokļi 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Darba devēja darbspēka nodokļi 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1
Citi nodokļi (akcīzes, dabas resursu, elektroenerģijas, nekustamā īpašuma, avansa maksājumi par nodokļiem)
0.5 0.6 0.4 0.4 0.6
Iekasētie nodokļi 13.2 13.8 12.1 14.6 27.5
Pievienotās vērtības nodoklis 13.1 13.5 11.7 14.0 25.8
Darba ņēmēja darbspēka nodokļi 0.1 0.3 0.4 0.6 1.7
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOPĀ 13.8 14.4 12.6 15.2 28.2

2018 2019 2020 2021
2022
Samaksātie nodokļi 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Darba devēja darbspēka nodokļi 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Citi nodokļi (akcīzes, dabas resursu, elektroenerģijas, nekustamā īpašuma, avansa maksājumi par nodokļiem)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Iekasētie nodokļi 6.4 7.4 7.1 11.6 17.8
Pievienotās vērtības nodoklis 6.3 7.3 7.0 11.5 17.7
Darba ņēmēja darbspēka nodokļi 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Subsidētās elektroenerģijas nodoklis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KOPĀ 6.6 7.7 7.4 11.8 18.0

Kredītreitings

AS "Latvenergo” ir ilgtermiņa sadarbība ar starptautisko kredītreitinga aģentūru “Moody’s Investors Service”. Pirmo reizi uzņēmumam kredītreitings tika piešķirts 2004. gada martā.


Moody's Investors Service Credit Opinion 9 March 2023

AS "Latvenergo” kredītreitings

Ilgtermiņa kredītreitings Perspektīva Pēdējo reizi apstiprināts
Baa2 Stabila Marts, 2023
Pēdējās izmaiņas
Baa2
Baa3
Baa3
Stabila
Stabila
Negatīva
Februāris, 2015
Maijs, 2010
Aprīlis, 2009