Korporatīvās pārvaldības modelis

Latvenergo koncerns savā darbībā ir noteicis un ievēro vienotus korporatīvās pārvaldības principus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu koncerna stratēģisko virzību, integritāti, atbildību un priekšnosacījumus koncerna vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai, koncerna vērtības saglabāšanai un palielināšanai.


AS "Latvenergo” Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2023.gadu

Papildu informācija pieejama Ilgtspējas un gada pārskata par 2023.gadu sadaļā "Korporatīvā pārvaldība" (23.lpp.)

AS "Latvenergo" akcionārs

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona.

Akcionāra kontaktinformācija

AS "Latvenergo" padome

AS "Latvenergo" darbojas padome piecu neatkarīgu* padomes locekļu sastāvā.
(Paziņojums par padomes ievēlēšanu)

CV

Aigars Laizāns

PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

CV

Kaspars Rokens

PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

CV

Toms Siliņš

PADOMES LOCEKLIS

CV

Gundars Ruža

PADOMES LOCEKLIS

Galvenie padomes pienākumi ir:
 • apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju;
 • pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību;
 • ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, noteikt viņu atalgojumu;
 • uzraudzīt, lai kapitālsabiedrība strādātu atbilstoši likumiem, statūtiem un akcionāra sapulces lēmumiem.

* Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta 6.punktu padomes loceklis tiek uzskatīts par neatkarīgu, ja tas atbilst visiem šādiem kritērijiem:

 • padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis attiecīgās kapitālsabiedrības vai ar to saistītas kapitālsabiedrības (atkarīgā kapitālsabiedrība, publiskas personas kapitālsabiedrības kontrolēta kapitālsabiedrība) valdes loceklis, kontrolieris, darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents, ne arī darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas kapitālsabiedrībā, kurā pilda padomes locekļa amatu;
 • padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no attiecīgās kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās sabiedrības;
 • padomes loceklis attiecīgajā kapitālsabiedrībā gūst ienākumus tikai par padomes locekļa pienākumu pildīšanu;
 • padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar attiecīgo kapitālsabiedrību pēdējo triju gadu laikā nav bijuši nozīmīgās darījumu attiecībās ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneri, akcionāri vai augstākā līmeņa vadītāji;
 • padomes loceklis nav valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darījumu attiecības ar padomes locekļa pārstāvēto kapitālsabiedrību;
 • padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis:
  a) kapitāla daļu turētāja vai tā padotības iestādes amatpersona vai darbinieks,
  b) kapitāla daļu turētāja turējumā esošas kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās kapitālsabiedrības vai mātes sabiedrības valdes vai padomes loceklis.

Padomes atalgojumu nosaka Latvijas Republikas tiesību akti – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Tiesību aktos ir noteikts vienots regulējums publiskas personas kapitālsabiedrību padomes locekļu atlīdzībai. 

Padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kuram piemēro koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (apgrozījums, aktīvi, darbinieku skaits). Maksimālais mēneša atlīdzības noteikšanas koeficients padomes priekšsēdētājam ir 3, kas ir piemērots AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzībai. Padomes locekļa mēneša atlīdzība nedrīkst pārsniegt 90 % no padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības. 

Padomes loceklis, kurš vienlaicīgi ir arī kādas komitejas (Revīzijas komiteja / Cilvēkresursu komiteja utml.) loceklis, par darbu attiecīgajā komitejā atlīdzību nesaņem. 

Padomes locekļiem prēmijas netiek maksātas. Atalgojuma politika neparedz iespēju izmaksāt atalgojumu akciju vai akciju opciju veidā. 

Ar padomes locekļiem tiek slēgts pilnvarojuma līgums, un uz viņiem nav attiecināmi Darba koplīguma noteikumi.

Cilvēkresursu komiteja

Cilvēkresursu komiteja sagatavo priekšlikumus AS “Latvenergo” padomei par cilvēkresursu vadības jautājumiem attiecībā uz AS “Latvenergo” valdi, Revīzijas komiteju un Iekšējā audita struktūrām. Galvenie uzdevumi saistīti ar jautājumiem par atlases procesiem, atalgojumu, darbības snieguma novērtēšanu un amatu savienošanu.

Cilvēkresursu komitejas sastāvs:

CV

Kaspars Rokens

Cilvēkresursu komitejas priekšsēdētājs
(AS “Latvenergo” padomes loceklis)

CV

Aigars Laizāns

Cilvēkresursu komitejas loceklis
(AS “Latvenergo” padomes priekšsēdētājs)

Cilvēkresursu komitejas nolikums

AS "Latvenergo" valde

CV

Mārtiņš Čakste

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS,
Galvenais izpilddirektors

CV

Dmitrijs Juskovecs

VALDES LOCEKLIS,
Komercdirektors


CV

Guntars Baļčūns

VALDES LOCEKLIS,
FINANŠU DIREKTORS

CV

Harijs Teteris

VALDES LOCEKLIS,
Ražošanas direktors

CV

Ilvija Boreiko

VALDES LOCEKLE,
Attīstības direktore

Galvenie AS “Latvenergo” valdes pienākumi ir:
 • vadīt un pārstāvēt kapitālsabiedrību;
 • atbildēt par kapitālsabiedrības komercdarbību, kā arī par grāmatvedības atbilstību tiesību aktiem;
 • pārvaldīt kapitālsabiedrības mantu;
 • īstenot koncerna stratēģisko virzību, attīstības plānus, mērķus un politikas.

AS "Latvenergo" valdes nolikums

Grozīts un apstiprināts jaunā redakcijā AS "Latvenergo" valdes sēdē 2024. gada 4. jūnijā 

Valdes atalgojumu nosaka Latvijas Republikas tiesību akti – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Tiesību aktos ir noteikts vienots regulējums publiskas personas kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu atlīdzībai, turklāt valdes locekļiem ir paredzētas tiesības saņemt atlīdzību par papildu pienākumu veikšanu kapitālsabiedrībā.

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kuram piemēro koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (apgrozījums, aktīvi, darbinieku skaits). Maksimālais valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanas koeficients ir 10, kas ir piemērots AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzībai.

Valdes locekļa mēneša atlīdzība nedrīkst pārsniegt 90 % no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības. Valdes locekļiem ir paredzētas tiesības saņemt atalgojumu par papildu pienākumu veikšanu kapitālsabiedrībā. Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu vienotajā mēneša atlīdzībā 20 % veido atlīdzība par galvenā izpilddirektora un virzienu direktoru pienākumu veikšanu.

Padome reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas var lemt par prēmijas izmaksu valdes locekļiem. Prēmijas noteikšanā ņem vērā kapitālsabiedrības darbības rezultātus, stratēģijas izpildi un noteikto mērķu sasniegšanu. Prēmijas apjoms nedrīkst būt lielāks par divām valdes locekļa mēnešalgām. Ar valdes locekļiem noslēgtie pilnvarojuma līgumi paredz iespēju saņemt atsaukšanas pabalstu triju mēnešu atlīdzību apmērā gadījumā, ja valdes locekli atsauc no pilnvaru pildīšanas pirms termiņa beigām, t. sk. sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā. Atalgojuma politika neparedz iespēju izmaksāt atalgojumu akciju vai akciju opciju veidā.

Ar valdes locekļiem tiek slēgts pilnvarojuma līgums, un uz viņiem nav attiecināmi Darba koplīguma noteikumi.

Revīzijas komiteja

AS "Latvenergo" darbojas revīzijas komiteja piecu neatkarīgu* locekļu sastāvā, kas par savu darbību un uzdevumu izpildi atskaitās AS "Latvenergo" Padomei.

CV

Svens Dinsdorfs

Revīzijas komitejas priekšsēdētājs

CV

Torbens Pedersens

Revīzijas komitejas loceklis

CV

Toms Siliņš

Revīzijas komitejas loceklis
(padomes loceklis)

CV

Gundars Ruža

Revīzijas komitejas loceklis
(padomes loceklis)

CV

Ilvija Grūba

Revīzijas komitejas locekle

Revīzijas komitejas galvenie pienākumi ir uzraudzīt: 
 • finanšu pārskatu sagatavošanas procesu; 
 • iekšējo kontroļu un risku pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti; 
 • iekšējā audita funkcijas un ārējā revidenta darbību; 
 • krāpšanas riska vadības plāna ieviešanu.

* Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.6 pants trešo daļu kapitālsabiedrības revīzijas komitejas loceklis ir neatkarīgs, ja uz viņu neattiecas neviens no šādiem apstākļiem: 

 • līdzdalība (lielāka par 20 procentiem kapitāldaļu vai balsstiesīgo akciju) kapitālsabiedrībā vai tās kontrolētajā komercsabiedrībā (meitas sabiedrībā);
 • pastāv vai pēdējo triju gadu laikā ir pastāvējušas darba tiesiskās attiecības ar šo kapitālsabiedrību;
 • laulība, radniecība vai svainība līdz otrajai pakāpei ar šīs kapitālsabiedrības valdes locekli vai akcionāru, kura līdzdalība šajā kapitālsabiedrībā ir ne mazāka par 20 procentiem;
 • cita veida personiska vai mantiska ieinteresētība, kas varētu apdraudēt viņa neatkarību un ko par tādu atzinusi kapitālsabiedrības akcionāru sapulce.

Iekšējais audits

Iekšējais audits ir neatkarīga AS "Latvenergo" struktūrvienība, kuras uzdevums ir novērtēt un uzlabot iekšējās kontroles, risku vadības un pārvaldības procesu efektivitāti. Iekšējie auditi tiek veikti visā Latvenergo koncernā, un tos izpilda saskaņā ar Iekšējo auditoru institūta izdotajiem Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem.

Iekšējā audita darbību pārrauga AS "Latvenergo" Revīzijas komiteja. Reizi gadā Iekšējais audits sniedz AS "Latvenergo" valdei un Revīzijas komitejai vispārēju atzinumu par koncerna iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu efektivitāti un priekšlikumus to pilnveidei.

Par savu darbību Iekšējais audits ik gadu sniedz pārskatu AS "Latvenergo" padomei, valdei un Revīzijas komitejai.

Par darba rezultātiem, kas attiecināmi uz AS "Sadales tīkls", tiek ziņots AS "Sadales tīkls" padomei un valdei.


Iekšējā audita politika

AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi

29.05.2024. Par AS "Latvenergo" 2023.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2023.gada pārskata apstiprināšanu

Pieņemt zināšanai AS "Latvenergo" padomes ziņojumu;

Pieņemt zināšanai SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" neatkarīgu revidentu ziņojumu par AS "Latvenergo" finanšu pārskatu revīziju;

Apstiprināt Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskatu par 2023.gadu un tā tulkojumu angļu valodā Latvenergo Group Sustainability Report 2023;

Apstiprināt AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023.gadu un tā tulkojumu angļu valodā Latvenergo AS Corporate Governance Report 2023;

Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2023.gada pārskatu. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2023. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

 

29.05.2024. Par AS "Latvenergo" 2023.gada peļņas izlietošanu

AS "Latvenergo" peļņu 331 561 287,00 EUR apmērā sadalīt sekojoši:

- izmaksāt valstij dividendēs 212 199 224,00 EUR;

- atlikušo daļu 119 362 063,00 EUR apmērā ieskaitīt nesadalītajā peļņā.

 

29.05.2024. Par AS "Latvenergo" 2024.-2026.gada pārskatu revidentu

Iecelt SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" par AS "Latvenergo" 2024.-2026.gada pārskatu revidentu.


29.05.2024. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā

Iedalīt AS "Latvenergo" lielo kapitālsabiedrību grupā.


17.05.2024. Par vēja parka iegādi

Piekrist UAB "Telšiu vejo parkas" iegādei.


29.02.2024. Par izmaiņām AS "Latvenergo" padomē

Atsaukt no AS "Latvenergo" padomes Ivaru Golstu. 

AS "Latvenergo" akcionāru sapulcē tika apstiprināta arī AS “Latvenergo” padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība, kas paredz, ka, tuvojoties padomes locekļa pilnvaru termiņa beigām, kā arī pildot padomes locekļa pienākumus otro pilnvaru termiņu, AS “Latvenergo” padomes locekļi tiek atsaukti pa vienam un atlasīti nominācijas procesā pakāpeniski atbilstoši apstiprinātajām kompetences jomām.


01.02.2024. Par AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu

Ievēlēt ar 2024.gada 3.februāri (pirmā pilnvaru diena) par AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu pilnvaru termiņu:

 • Torben Perdersen;
 • Svenu Dinsdorfu;
 • Ilviju Grūbu;
 • Tomu Siliņu;
 • Gundaru Ružu.


01.02.2024. Par AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas nolikuma grozījumiem un Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvenergo" Revīzijas komitejas nolikuma tekstu jaunā redakcijā.


01.02.2024. Par AS "Latvenergo" Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Grozīt AS "Latvenergo" Statūtus.

2. Apstiprināt AS "Latvenergo" Statūtus jaunā redakcijā.


05.01.2024. Par saules enerģijas staciju projektu iegādi 

Atbalstīt AS "Latvenergo" septiņu saules enerģijas staciju projektu iegādi (kopējā jauda 40 MW).


22.12.2023. Par Latvenergo koncerna saules parku attīstību

Pieņemta zināšanai informācija par Latvenergo koncerna saules parku attīstību.


18.10.2023. Par papildu dividenžu izmaksu valstij

Izmaksāt valstij papildu dividendes 18 547 423,00 EUR apmērā no nesadalītās 2022.pārskata gada peļņas. Izmaksātās papildu dividendes tiks novirzītas energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam.


05.09.2023. Par Latvenergo koncerna amatpersonu atbildības apdrošināšanu

Piekrist AS "Latvenergo" padomes un revīzijas komitejas locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.


11.05.2023. Par AS "Latvenergo" 2022.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2022.gada pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskatu par 2022.gadu un tā tulkojumu angļu valodā Latvenergo Group Sustainability Report 2022;

Apstiprināt AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022.gadu un tā tulkojumu angļu valodā Latvenergo AS Corporate Governance Report 2022;

Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2022.gada pārskatu. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2022. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

 

11.05.2023. Par AS "Latvenergo" 2022.gada peļņas izlietošanu

AS "Latvenergo" peļņu 209 361 631,00 EUR apmērā sadalīt sekojoši:

- izmaksāt valstij dividendēs 133 991 444,00 EUR;

- atlikušo daļu 75 370 187,00 EUR apmērā ieskaitīt nesadalītajā peļņā.

 

11.05.2023. Par AS "Latvenergo" 2023.gada pārskatu revidentu

Iecelt SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" par AS "Latvenergo" 2023.gada pārskatu revidentu.

 

11.05.2023. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā

Iedalīt AS "Latvenergo" lielo kapitālsabiedrību grupā.

19.09.2022. Par Latvenergo koncerna amatpersonu atbildības apdrošināšanu

Piekrist AS "Latvenergo" padomes un revīzijas komitejas locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.


07.07.2022. Par AS "Latvenergo" 2021.gada peļņas izlietošanu

AS "Latvenergo" 2021.gada peļņu 79 520 419,00 EUR apmērā ieskaitīt nesadalītajā peļņā;

Izmaksāt valstij dividendēs 70 160 000,00 EUR no AS "Latvenergo" nesadalītās peļņas.


09.05.2022. Par AS "Latvenergo" 2021.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2021.gada pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskatu par 2021.gadu un tā tulkojumu angļu valodā Latvenergo Group Sustainability Report 2021;

Apstiprināt AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2021.gadu un tā tulkojumu angļu valodā Latvenergo AS Corporate Governance Report 2021;

Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2021.gada pārskatu. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2021. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.


09.05.2022. Par AS "Latvenergo" 2022.gada pārskatu revidentu

Iecelt SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" par AS "Latvenergo" 2022.gada pārskatu revidentu.


09.05.2022. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā

Iedalīt AS "Latvenergo" lielo kapitālsabiedrību grupā.


01.04.2022. Par parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju

Pieņemt zināšanai informāciju par parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju.


03.03.2022. Par valdības doto uzdevumu vēja parku attīstībai 

Pieņemt zināšanai AS "Latvenergo" ziņojumu par vēja parka kopprojekta ar AS "Latvijas valsts meži" virzību.

31.08.2021. AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi

Vakar, 30. augustā, notika AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kurā tika pieņemts lēmums piekrist AS "Latvenergo" padomes un revīzijas komitejas locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona. Akcionāru sapulces lēmums pieņemts vienbalsīgi.


12.05.2021. Par 2020.gada pārskatu apstiprināšanu

Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2020.gada pārskatu. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2020. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.


12.05.2021. Par AS "Latvenergo" peļņas izlietošanu

AS "Latvenergo" 2020.gada peļņu 154 847 975,00 EUR apmērā ieskaitīt nesadalītajā peļņā;

Izmaksāt valstij dividendēs 98 246 250,00 EUR no AS "Latvenergo" nesadalītās peļņas.


12.05.2021. Par AS "Latvenergo" 2021.gada pārskatu revidentu

Iecelt SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" par AS "Latvenergo" 2021.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz 46 000,00 EUR bez PVN.


12.05.2021. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā

Iedalīt AS "Latvenergo" lielo kapitālsabiedrību grupā.


12.05.2021. Par pamatkapitāla palielināšanu

Palielināt AS "Latvenergo" pamatkapitālu par 20 010,00 EUR, apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību EUR 20 010,00 un nosakot AS "Latvenergo" pamatkapitālu EUR 790 367 859,00 apmērā;

Apstiprināt AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus;

Grozīt AS "Latvenergo" Statūtus un apstiprināt AS "Latvenergo" Statūtus jaunā redakcijā.


12.05.2021. Par AS "Latvenergo" obligācijām

Pieņemt zināšanai informāciju par AS "Latvenergo" obligācijām.


03.02.2021. Par AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu

Ievēlēt ar 2021.gada 3.februāri (pirmā pilnvaru diena) par AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu pilnvaru termiņu:

-  Torben Perdersen;

- Svenu Dinsdorfu;

- Ilviju Grūbu;

- Tomu Siliņu;

- Gundaru Ružu.

19.11.2020. Par AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas locekles M.Salgrāves iesniegumu

1. Atsaukt Maritu Salgrāvi no AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas locekļa amata.

2. Uzdot AS "Latvenergo" organizēt konkursu uz AS "Latvenergo" vakanto neatkarīgā revīzijas komitejas locekļa amatu.


09.09.2020. Par lūgumu Latvijas Republikas Ministru kabinetam atļaut ieguldīt AS "Latvenergo" pamatkapitālā valsts īpašuma objektus

Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetam atļaut ieguldīt AS "Latvenergo" pamatkapitālā valsts īpašuma objektus – 15 zemes vienības, 7 būves un no tām 3 būvēs esošās elektroiekārtas, ar kopējo valsts mantiskā ieguldījuma vērtību 23 390,00 EUR.


09.09.2020. Par Latvenergo koncerna amatpersonu atbildības apdrošināšanu

Piekrist AS "Latvenergo" padomes un revīzijas komitejas locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.


09.07.2020. Par AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanu, AS "Latvenergo" Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Palielināt AS "Latvenergo" pamatkapitālu par 178 142 400 EUR, apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar naudu – ieguldot pamatkapitālā AS "Latvenergo" iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu un nosakot AS "Latvenergo" pamatkapitālu 790 347 849,00 EUR apmērā.

2. Apstiprināt AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

3. Grozīt AS "Latvenergo" Statūtus.

4. Apstiprināt AS "Latvenergo" Statūtus jaunā redakcijā.


10.06.2020. Par AS "Latvenergo" padomes locekļu atsaukšanu

Pieņemt zināšanai paziņojumu, ka Edmunds Valantis atstāj AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētāja amatu ar 2020.gada 10.jūniju.

Atsaukt Ediju Šaicānu no AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētāja vietnieka amata un Irēnu Bērziņu no AS "Latvenergo" padomes locekles amata ar 2020.gada 10.jūniju.

 

10.06.2020. Par AS "Latvenergo" padomes locekļu ievēlēšanu

Ievēlēt ar 2020.gada 11.jūniju par AS "Latvenergo" padomes locekļiem uz piecu gadu termiņu:

- Ivaru Golstu;

- Tomu Siliņu;

- Aigaru Laizānu;

- Gundaru Ružu;

- Kasparu Rokēnu.

 

10.06.2020. Par AS "Latvenergo" revīzijas komitejas locekļu atsaukšanu

Atsaukt Irēnu Bērziņu no AS "Latvenergo" revīzijas komitejas locekļa amata ar 2020.gada 10.jūniju.


10.06.2020. Par AS "Latvenergo" revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu

Ievēlēt ar 2020.gada 11.jūniju par AS "Latvenergo" revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu pilnvaru termiņu:

- Torben Pedersen;

- Svenu Dinsdorfu;

- Maritu Salgrāvi;

- Tomu Siliņu;

- Gundaru Ružu.


08.05.2020. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā

Iedalīt AS "Latvenergo" lielo kapitālsabiedrību grupā.

 

08.05.2020. Par AS "Latvenergo" 2020.gada pārskatu revidentu

Iecelt PricewaterhouseCoopers SIA par AS "Latvenergo" 2020.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz 45 300,00 EUR bez PVN.


08.05.2020. Par AS "Latvenergo" 2019.gada peļņas izlietošanu

1. AS "Latvenergo" 2019.gada peļņu 101 227 154,00 EUR apmērā atstāt nesadalītu un ieskaitīt nesadalītajā peļņā.

2. Izmaksāt valstij dividendēs 127 070 731,00 EUR no AS "Latvenergo" iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

 

08.05.2020. Par AS "Latvenergo" 2019.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2019.gada pārskata apstiprināšanu

1. Pieņemt zināšanai AS "Latvenergo" padomes ziņojumu;

2. Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2019.gada pārskatu, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

3. Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2019, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.


24.04.2020. Par pārvades sistēmas aktīvu nodalīšanu un AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu 

1.  Samazināt AS "Latvenergo" pamatkapitālu par EUR  222 678 000, dzēšot no AS "Latvenergo" akcionāru reģistra  222 678 000 Latvijas Republikas (kapitāla daļu turētāja ir Ekonomikas ministrija) īpašumā esošās sabiedrības akcijas par kopējo summu EUR 222 678 000, dzēsto AS "Latvenergo" akciju vērtību sabiedrība izmaksā akcionāram ar mantu - nododot sabiedrības akcionāram AS "Latvijas elektriskie tīkli" (reģ.nr. 40103379313) 195 079 335 akcijas.

2.  Apstiprināt AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanas noteikumus.

3.  Grozīt AS "Latvenergo" statūtus.

4. Apstiprināt AS "Latvenergo" statūtus jaunā redakcijā.

09.10.2019. Par parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju

1. Piekrist pārvedamu parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju euro valūtā programmas veidā publiskajam piedāvājumam ar vērtspapīru iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE un kotāciju Nasdaq Riga AS Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā par kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 200 000 000,00 EUR.

2. Pilnvarot AS "Latvenergo" valdi:

2.1. sagatavot, apstiprināt un parakstīt obligāciju emisijas pamatprospektu, grozījumus tajā, papildinājumus, obligāciju emisijas galīgos noteikumus, kā arī jebkādus citus dokumentus un līgumus, kas saistīti ar un nepieciešami emisiju realizācijai;
2.2. noteikt obligāciju emisiju raksturlielumus, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar minētajiem: emisiju apjoms, dzēšanas termiņš, kupona likme.

 

09.10.2019 Par akciju sabiedrības "Latvenergo" revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu

Ievēlēt ar 2019.gada 9.oktobri (pirmā pilnvaru diena) par AS "Latvenergo" revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu pilnvaru termiņu:

1.1. Torben Pedersen;
1.2. Svenu Dinsdorfu;
1.3. Maritu Salgrāvi;
1.4. Irēnu Bērziņu.


09.10.2019. Par akciju sabiedrības "Latvenergo" padomi

1. Ievēlēt Ediju Šaicānu par AS "Latvenergo" padomes locekli ar 2019.gada 9.oktobri.
2. Ievēlēt Irēnu Bērziņu par AS "Latvenergo" padomes locekli ar 2019.gada 9.oktobri.
3. Ievēlēt Edmundu Valanti par AS "Latvenergo" padomes locekli ar 2019.gada 9.oktobri.

4. Edijs Šaicāns, Irēna Bērziņa un Edmunds Valantis AS "Latvenergo" padomes locekļu amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad AS "Latvenergo" akcionāru sapulce AS "Latvenergo" padomes locekļu amatā ievēlē viņus vai citus kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā.

 

19.06.2019. Par AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanu, AS "Latvenergo" statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Palielināt AS "Latvenergo" pamatkapitālu par EUR 92 080,00, apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību EUR 92 080,00 un nosakot AS "Latvenergo" pamatkapitālu EUR 834 883 449,00 apmērā.

2. Apstiprināt AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

3. Grozīt AS "Latvenergo" statūtus.

4. Apstiprināt AS "Latvenergo" statūtus jaunā redakcijā.

 

19.06.2019. Par akciju sabiedrības "Latvenergo" revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu

1. Ievēlēt ar 2019.gada 19.jūniju (pirmā pilnvaru diena) par AS "Latvenergo" revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu pilnvaru termiņu:

1.1. Torben Pedersen;
1.2. Svenu Dinsdorfu;
1.3. Maritu Salgrāvi;
1.4. Renāru Degro;
1.5. Kristapu Stepanovu.

 

19.06.2019. Par akciju sabiedrības "Latvenergo" revīzijas komitejas locekļu atsaukšanu

1. Atsaukt Andri Ozoliņu no AS "Latvenergo" revīzijas komitejas locekļa amata ar 2019.gada 19.jūniju.
2. Atsaukt Andri Liepiņu no AS "Latvenergo" revīzijas komitejas locekļa amata ar 2019.gada 19.jūniju.

 

19.06.2019. Par akciju sabiedrības "Latvenergo" padomes locekļu ievēlēšanu

1. Ievēlēt Pāvelu Rebenoku par AS "Latvenergo" padomes locekli ar 2019.gada 19.jūniju.
2. Ievēlēt Inesi Kublicku par AS "Latvenergo" padomes locekli ar 2019.gada 19.jūniju.
3. Ievēlēt Renāru Degro par AS "Latvenergo" padomes locekli ar 2019.gada 19.jūniju.
4. Ievēlēt Kristapu Stepanovu par AS "Latvenergo" padomes locekli ar 2019.gada 19.jūniju.
5. Ievēlēt Artūru Šnoriņu par AS "Latvenergo" padomes locekli ar 2019.gada 19.jūniju.

6. Pāvels Rebenoks, Inese Kublicka, Renārs Degro, Kristaps Stepanovs un Artūrs Šnoriņš AS "Latvenergo" padomes locekļu amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad AS "Latvenergo" akcionāru sapulce AS "Latvenergo" padomes locekļu amatā ievēlē viņus vai citus kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā.

 

19.06.2019. Par akciju sabiedrības "Latvenergo" padomes locekļu atsaukšanu

1. Atsaukt Andri Ozoliņu no AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētāja amata ar 2019.gada 19.jūniju.
2. AtsauktAndri Liepiņu no AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētāja vietnieka amata ar 2019.gada 19.jūniju.
3. Atsaukt Baibu Andu Rubesu no AS "Latvenergo" padomes locekļa amata ar 2019.gada 19.jūniju.
4. Atsaukt Mārtiņu Bičevski no AS "Latvenergo" padomes locekļa amata ar 2019.gada 19.jūniju.
5. Atsaukt Martin Sedlacky no AS "Latvenergo" padomes locekļa amata ar 2019.gada 19.jūniju.

 

08.05.2019 Par AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas nolikuma grozījumiem un Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvenergo" Revīzijas komitejas nolikuma tekstu jaunā redakcijā.

 

08.05.2019. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju  izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā

Iedalīt AS "Latvenergo" lielo kapitālsabiedrību grupā.

 

08.05.2019. Par AS "Latvenergo" 2019.gada pārskatu revidentu

Iecelt PricewaterhouseCoopers SIA par AS "Latvenergo" 2019.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz EUR 45 300,00 bez PVN.

 

08.05.2019. Par AS "Latvenergo" 2018.gada peļņas izlietošanu

1. AS "Latvenergo" 2018.gada peļņu 212 732 625,00 EUR apmērā atstāt nesadalītu un ieskaitīt nesadalītajā peļņā.

2. Izmaksāt valstij dividendēs 132 936 416,00 EUR no AS "Latvenergo" iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, kas ietver arī 58 892 320 EUR, kas no AS "Latvenergo" 2017.gada peļņas tika ieskaitīti AS "Latvenergo" nesadalītā peļņā (rezervēs) ar mērķi lemt par to izmaksu valstij dividendēs, lēmumu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS "Latvenergo" 2018.gada peļņas izlietošanu.

 

08.05.2019. Par AS "Latvenergo" 2018.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2018.gada pārskata apstiprināšanu

1. Pieņemt zināšanai AS "Latvenergo" Padomes ziņojumu;

2. Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2018.gada pārskatu, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

3. Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2018, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

13.09.2018. Par lūgumu Latvijas Republikas Ministru kabinetam atļaut ieguldīt AS "Latvenergo" pamatkapitālā valsts īpašuma objektus

Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetam atļaut ieguldīt AS "Latvenergo" pamatkapitālā valsts īpašuma objektus – 48 zemes vienības, 39 būves, no kurām 7 ar elektroiekārtām, saskaņā ar ieguldāmo īpašumu un to objektu sarakstu, ar kopējo valsts mantiskā ieguldījuma vērtību EUR 93 970.

 

13.09.2018. Par AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

Apstiprināt akciju sabiedrības "Latvenergo" Revīzijas komitejas nolikuma tekstu jaunā redakcijā.

 

09.05.2018. Par AS "Latvenergo" 2017.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2017.gada pārskata apstiprināšanu

1. Pieņemt zināšanai AS "Latvenergo" Padomes ziņojumu;

2. Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2017.gada pārskatu, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

3. Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2017, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

 

09.05.2018. Par AS "Latvenergo" 2017.gada peļņas izlietošanu

1. Apstiprināt AS "Latvenergo" 2017.gada peļņas EUR 150 890 619,00 (viens simts piecdesmit miljoni astoņi simti deviņdesmit tūkstoši seši simti deviņpadsmit euro un 00 centi) apmērā izlietošanu šādā veidā:

1) EUR 91 998 299,00 (deviņdesmit viens miljons deviņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) izmaksāt valstij dividendēs;

2) EUR 58 892 320,00 (piecdesmit astoņi miljoni astoņi simti deviņdesmit divi tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 00 centi) nesadalīt, ar mērķi to sadalīt 2019.gadā, lēmumu par šīs summas sadalīšanu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS "Latvenergo" 2018.gada peļņas sadalīšanu;

2. Izmaksāt valstij dividendēs EUR 64 419 567,00 (sešdesmit četri miljoni četri simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi euro un 00 centi), kas no AS "Latvenergo" 2016.gada peļņas tika ieskaitīti AS "Latvenergo" nesadalītā peļņā (rezervēs) ar mērķi lemt par to izmaksu valstij dividendēs, lēmumu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS "Latvenergo" 2017.gada peļņas sadalīšanu.

 

09.05.2018. Par AS "Latvenergo" 2018.gada pārskatu revidentu

Iecelt PricewaterhouseCoopers SIA par AS "Latvenergo" 2018.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz EUR 45 300,00 (četrdesmit pieci tūkstoši  trīs simti euro un 00 centi) bez PVN.

 

09.05.2018. Par AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanu, AS "Latvenergo" statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Palielināt AS "Latvenergo" pamatkapitālu par EUR 489 126, apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību EUR 489 126 un nosakot AS "Latvenergo" pamatkapitālu EUR 834 791 369,00 apmērā;

2. Apstiprināt AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus;

3. Grozīt AS "Latvenergo" Statūtus;

4. Apstiprināt AS "Latvenergo" Statūtus jaunā redakcijā.

 

09.05.2018. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju  izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā

Iedalīt AS "Latvenergo" lielo kapitālsabiedrību grupā.

24.11.2017. Par grozījumiem AS „Latvenergo” obligāciju piedāvājuma programmu pamatprospektos

1. Apstiprināt grozījumus 2012.gada 23.novembra obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā iekļautajos obligāciju vispārīgajos noteikumos un vispārīgos noteikumus jaunā redakcijā.

2.Apstiprināt grozījumus 2015.gada 25.maija obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā iekļautajos obligāciju vispārīgajos noteikumos un vispārīgos noteikumus jaunā redakcijā.

3. Pilnvarot AS „Latvenergo” Valdi sagatavot, apstiprināt un parakstīt jebkurus citus grozījumus un papildinājumus 2012.gada 23.novembra obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā un 2015.gada 25.maija obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektā.

 

24.11.2017. Par AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikuma grozījumiem un Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Grozīt akciju sabiedrības „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikuma 3.1.8.punktu un veikt redakcionāla rakstura labojumus Revīzijas komitejas nolikuma 2.3., 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6, 3.2.1.punktos.

2. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikumā un nolikuma tekstu jaunā redakcijā.

 

24.11.2017. Par AS „Latvenergo” pamatkapitāla samazināšanu, AS ,,Latvenergo” statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Samazināt AS „Latvenergo” pamatkapitālu par EUR  454 412 749,00, dzēšot  no AS „Latvenergo” akcionāru reģistra  454 412 749 Latvijas Republikas (kapitāla daļu turētāja ir Ekonomikas ministrija) īpašumā esošās Sabiedrības akcijas par kopējo summu EUR 454 412 749,00.

2. Apstiprināt AS „Latvenergo” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus.

3. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtus.

4. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.

 

11.09.2017. Par AS „Latvenergo” Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Papildināt akciju sabiedrības “Latvenergo” Statūtus ar 162.punktu.

2. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības Latvenergo” Statūtos un Statūtu tekstu jaunā redakcijā.  

 

10.05.2017. Par AS „Latvenergo” vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju  izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā valsts kapitālsabiedrību grupā

Iedalīt AS „Latvenergo” lielo valsts kapitālsabiedrību grupā.

 

10.05.2017. Par AS „Latvenergo” 2017.gada pārskatu revidentu

Iecelt SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” par AS „Latvenergo” 2017.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz EUR 37 768,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro un 00 centi) bez PVN.

 

10.05.2017. Par AS „Latvenergo” 2016.gada peļņas izlietošanu

1. Apstiprināt AS „Latvenergo” 2016.gada peļņas EUR 137 440 872,00 (viens simts trīsdesmit septiņi miljoni četri simti četrdesmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi euro un 00 centi) apmērā izlietošanu šādā veidā:

1) EUR 73 021 305,00 (septiņdesmit trīs miljoni divdesmit viens tūkstotis trīs simti pieci euro un 00 centi) izmaksājot valstij dividendēs;

2) EUR 64 419 567,00 (sešdesmit četri miljoni četri simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi euro un 00 centi) nesadalīt un atstāt AS „Latvenergo” rezervēs ar mērķi lemt par minētās summas izmaksu valstij dividendēs, lēmumu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS „Latvenergo” 2017.gada peļņas sadalīšanu;

2. Izmaksāt dividendēs EUR 17 120 530,00 (septiņpadsmit miljoni viens simts divdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro un 00 centi), kas no AS „Latvenergo” 2015.gada peļņas ieskaitīti AS „Latvenergo” rezervēs ar mērķi lemt par to izmaksu dividendēs, lēmumu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS „Latvenergo” 2016.gada peļņas sadalīšanu.

 

10.05.2017. Par AS „Latvenergo” 2016.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2016.gada pārskata apstiprināšanu

1. Apstiprināt „Latvenergo konsolidēto 2016.gada pārskatu”, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

2. Apstiprināt „Latvenergo Consolidated Annual Report 2016”, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

3. Apstiprināt „AS „Latvenergo” 2016.gada pārskatu”, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

4. Apstiprināt „Latvenergo AS Annual report 2016”, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

 

03.03.2017. Par AS „Latvenergo” Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Grozīt akciju sabiedrības „Latvenergo” Statūtu 17.punktu.

2. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Latvenergo” Statūtos un Statūtu tekstu jaunā redakcijā.

Piebilde: AS „Latvenergo” Statūtu grozījumi saistīti ar 2017.gada 1.janvārī spēkā stājušajiem grozījumiem Finanšu instrumentu tirgus likumā.

 

03.03.2017. Par AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikuma grozījumiem un Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

1. Grozīt akciju sabiedrības „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikumā 2.1.,  2.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.7., 3.1., 3.2.1., 3.2.6., 3.4., 3.5., 4.2., 4.4.punktus un papildināt nolikumu ar 6.4.punktu.

2. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikumā un nolikuma tekstu jaunā redakcijā.

Piebilde: AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikuma grozījumi saistīti ar 2017.gada 1.janvārī spēkā stājušajiem grozījumiem Finanšu instrumentu tirgus likumā.

 

03.03.2017. Par AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu

1. Ievēlēt ar 2017.gada 3.martu (pirmā pilnvaru diena) par AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu pilnvaru termiņu: 

1.1. Torben Pedersen;
1.2. Svenu Dinsdorfu;
1.3. Maritu Salgrāvi;
1.4. Andri Ozoliņu;
1.5. Andri Liepiņu.

15.12.2016. Par AS ,,Latvenergo” Padomes ievēlēšanu 

1. Ievēlēt Andri Liepiņu par AS „Latvenergo” padomes locekli uz piecu gadu termiņu.

2. Ievēlēt Baibu Andu Rubesu par AS „Latvenergo” padomes locekli uz piecu gadu termiņu.

3. Ievēlēt Mārtiņu Bičevski par AS „Latvenergo” padomes locekli uz piecu gadu termiņu.

4. Ievēlēt Andri Ozoliņu par AS „Latvenergo” padomes locekli uz piecu gadu termiņu.

5. Ievēlēt Martin Sedlacky par AS „Latvenergo” padomes locekli uz piecu gadu termiņu.

 

28.11.2016. Par AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanu, AS „Latvenergo” Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Palielināt AS „Latvenergo” pamatkapitālu par EUR 183 895 (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro), apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību EUR 183 895 (viens simts astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro).

2. Apstiprināt AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

3. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtus.

4. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.

 

19.10.2016. Par ierosinājumu grozīt AS Latvenergo” kārtējās Akcionāru sapulces 2016.gada 5.maija lēmumu Par AS Latvenergo” 2015.gada peļņas izlietošanu”

Grozīt AS „Latvenergo” kārtējās Akcionāru sapulces 2016.gada 5.maija lēmumu „Par AS „Latvenergo” 2015.gada peļņas izlietošanu” un izteikt tā 2.punktu šādā redakcijā:

2. EUR 17 120 530 (septiņpadsmit miljoni viens simts divdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro) ieskaitīt AS „Latvenergo” rezervēs ar mērķi lemt par to izmaksu valstij dividendēs, lēmumu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS „Latvenergo” 2016.gada peļņas sadalīšanu.

 

05.05.2016. Par AS „Latvenergo” vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju  izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā valsts kapitālsabiedrību grupā

Iedalīt AS „Latvenergo” lielo valsts kapitālsabiedrību grupā.

 

05.05.2016. Par AS „Latvenergo” 2016.gada pārskatu revidentu

Iecelt SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” par AS „Latvenergo” 2016.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz EUR 36 521 (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro) bez PVN.

 

05.05.2016. Par AS „Latvenergo” 2015.gada peļņas izlietošanu

Apstiprināt AS „Latvenergo” 2015.gada peļņas EUR 94 534 016 (deviņdesmit četri miljoni pieci simti trīsdesmit četri tūkstoši sešpadsmit euro) apmērā izlietošanu šādā veidā:

1) EUR 77 413 486 (septiņdesmit septiņi miljoni četri simti trīspadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro) izmaksājot valstij dividendēs;

2) EUR 17 120 530 (septiņpadsmit miljoni viens simts divdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro) ieskaitot AS „Latvenergo” rezervēs kapitālsabiedrības turpmākai attīstībai.

 

05.05.2016. Par dokumenta „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2015.gadu” apstiprināšanu

Apstiprināt dokumentu „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2015.gadu” un tā tulkojumu angļu valodā „Latvenergo Group Sustainability and Annual Report 2015”.

 

05.05.2016. Par AS „Latvenergo” 2015.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2015.gada pārskata apstiprināšanu

1. Apstiprināt „Latvenergo konsolidētais 2015.gada pārskats”, kura finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;  

2. Apstiprināt „Latvenergo Group Consolidated Annual Report 2015”, kura finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

3. Apstiprināt AS „Latvenergo” 2015.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu likumu.

03.12.2015. Par akciju sabiedrības „Latvenergo” Revīzijas komitejas ievēlēšanu

Ievēlēt ar 2015.gada 5.decembri (pirmā pilnvaru diena) par AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu pilnvaru termiņu:

- Torben Pedersen;
- Svenu Dinsdorfu;
- Maritu Salgrāvi.


06.11.2015. Par grozījumiem akciju sabiedrības „Latvenergo” statūtos 

1. Grozīt akciju sabiedrības „Latvenergo” statūtu 1., 2., 3., 4., 11., 12., 14., 16., 17. un 18.punktu, papildināt statūtus ar 161. punktu.

2. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Latvenergo” statūtos un statūtu tekstu jaunā redakcijā. 

Piebilde: galvenie grozījumi statūtos ir saistīti ar AS “Latvenergo” komercdarbības veidu precizējumu un AS “Latvenergo” Valdes pilnvaru termiņu precizējumu atbilstoši Latvijas likumdošanai.


05.10.2015. Par AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanu, AS „Latvenergo” Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Palielināt AS „Latvenergo” pamatkapitālu par EUR 84 740, apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību EUR 84 740 un nosakot AS „Latvenergo” pamatkapitālu 1 288 531 097 EUR apmērā.

2. Apstiprināt AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

3. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtus.

4. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.

5. Jaunās emisijas akcijas ir pilnībā apmaksājamas 3 mēnešu laikā pēc lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas.


20.04.2015 Par AS „Latvenergo” finanšu rādītāju un vidējā darbinieku skaita izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā valsts kapitālsabiedrību grupā

Iedalīt AS „Latvenergo” īpaši lielo valsts kapitālsabiedrību grupā.


20.04.2015 Par AS „Latvenergo” 2015.gada pārskatu revidentu

Iecelt par AS „Latvenergo” 2015.gada pārskatu revidentu SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, nosakot revidentam atlīdzību līdz EUR 37 650,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit euro) bez PVN.


20.04.2015 Par AS „Latvenergo” 2014.gada peļņas izlietošanu

Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvenergo” 2014.gada peļņas EUR 34 976 546 (trīsdesmit četri miljoni deviņi simti septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro)  izlietošanu šādā veidā:

1) EUR 31 478 891 (trīsdesmit viens miljons četri simti septiņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens euro) izmaksājot valstij dividendēs;

2) EUR 3 497 655 (trīs miljoni četri simti deviņdesmit septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit pieci euro) ieskaitot AS „Latvenergo” rezervēs kapitālsabiedrības turpmākai attīstībai.


20.04.2015 Par dokumenta „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2014.gadu” apstiprināšanu

Apstiprināt dokumentu „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2014.gadu” un tā tulkojumu angļu valodā „Latvenergo Group Sustainability and Annual Report 2014”.


20.04.2015 Par AS „Latvenergo” 2014.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2014.gada pārskata apstiprināšanu

1. Apstiprināt „Latvenergo konsolidētais 2014.gada pārskats”, kura finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;  

2. Apstiprināt „Latvenergo Group Consolidated Annual Report 2014”, kura finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

3. Apstiprināt „AS „Latvenergo” 2014.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu likumu.

25.09.2014 Par AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanu, AS „Latvenergo” Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Palielināt AS „Latvenergo” pamatkapitālu par EUR 435 760 (četri simti trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro), apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību EUR 435 760 (četri simti trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmiteuro).

2. Apstiprināt AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

3. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtus.

4. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.

12.09.2014 Par grozījumiem AS „Latvenergo” Statūtos un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Veikt grozījumus AS „Latvenergo” Statūtos.

2. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.

Piebilde: grozījumi veikti Statūtu 16.1.5.punktā.

29.05.2014 Par lūgumu Latvijas Republikas Ministru kabinetam atļaut ieguldīt AS „Latvenergo” pamatkapitālā valsts īpašuma objektus

Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetam atļaut ieguldīt AS „Latvenergo” pamatkapitālā valsts īpašuma objektus - 330 zemes vienības un 4 zemes vienību domājamās daļas ar kopējo valsts mantiskāieguldījuma vērtību EUR 435 760 (četri simti trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro).

12.05.2014 Par parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju

Emitēt pārvedamus parāda vērtspapīrus (obligācijas) euro valūtā programmas veidā publiskā piedāvājumā ar vērtspapīru iegrāmatošanu Latvijas Centrālajā depozitārijā un kotāciju Nasdaq OMX Riga par kopējo apjomu nominālvērtībā līdz EUR 100 000 000 (viens simts miljoni euro).

12.05.2014 Par AS „Latvenergo” 2014.gada pārskatu revidentu

Iecelt par AS „Latvenergo” 2014.gada pārskatu revidentu SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, nosakot revidentam atlīdzību līdz EUR 35 145 (trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts četrdesmit pieci euro) bez PVN.

12.05.2014 Par AS „Latvenergo” 2013.gada peļņas izlietošanu

Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvenergo” 2013.gada peļņas EUR 26 227 927 (divdesmit seši miljoni divi simti divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi euro) izlietošanu šādā veidā:

1)  EUR 23 605 134 (divdesmit trīs miljoni seši simti pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro) izmaksājot valstij dividendēs;

2) EUR 2 622 793 (divi miljoni seši simti divdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro) ieskaitot AS „Latvenergo” rezervēs kapitālsabiedrības turpmākai attīstībai.

12.05.2014 Par dokumenta „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2013.gadu” apstiprināšanu

Apstiprināt dokumentu „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2013.gadu” un tā tulkojumu angļu valodā „Latvenergo Group Sustainability and Annual Report 2013”.

12.05.2014 Par AS „Latvenergo” 2013.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2013.gada pārskata apstiprināšanu

1. Apstiprināt „Latvenergo konsolidētais 2013.gada pārskats”, kura finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;  

2. Apstiprināt „Latvenergo Group Consolidated Annual Report 2013”, kura finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

3. Apstiprināt „AS „Latvenergo” 2013.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu likumu.

27.01.2014 Par grozījumiem AS „Latvenergo” Statūtos un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Veikt grozījumus AS „Latvenergo” Statūtos.
2. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.
3. AS „Latvenergo” pamatkapitāla izteikšanas euro noapaļošanas rezultātā iegūto starpību– 55 centus ieskaitīt AS „Latvenergo” rezervēs.

28.11.2013.  Par AS „Latvenergo” līdzdalības izbeigšanu AS Nordic Energy Link

1. Piekrist izbeigt AS „Latvenergo” līdzdalību AS Nordic Energy Link, atbalstot AS Nordic Energy Link darbības izbeigšanu atbilstoši 2004.gada 15.jūnijā starp Eesti Energia AS, AS „Latvenergo”, AB Lietuvos Energia, Powest Oy, Helsinku pilsētu/ Helsingin Energia un Finestlink Oy noslēgtā Dibināšanas līguma 11.4.1.punktam.

2. Piekrist ierosinājumam saņemt Latvijas Republikas Ministru kabineta piekrišanu AS „Latvenergo” līdzdalības izbeigšanai AS Nordic Energy Link.

3. Atzīt par spēku zaudējušu AS „Latvenergo” Akcionāru sapulces 2013.gada 26.septembra lēmumu „Par AS „Latvenergo” līdzdalības samazināšanu AS Nordic Energy Link, atsavinot AS Nordic Energy Link akcijas, un līdzdalības izbeigšanu AS Nordic Energy Link”.

06.11.2013.  Par akciju sabiedrības „Enerģijas publiskais tirgotājs” dibināšanu

Piekrist ierosināt Latvijas Republikas Ministru kabinetam sniegt piekrišanu AS „Latvenergo” pilnībā piederošas akciju sabiedrības „Enerģijas publiskais tirgotājs” dibināšanai.

26.09.2013 Par AS “Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanu, AS „Latvenergo” Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Palielināt AS „Latvenergo” pamatkapitālu par Ls 614 040 (seši simti četrpadsmit tūkstoši četrdesmit lati), apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību Ls 614 040 (seši simti četrpadsmit tūkstoši četrdesmit lati).

2. Apstiprināt AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

3. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtu 5.punktu.

4. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.

26.09.2013 Par AS „Latvenergo” līdzdalības samazināšanu AS Nordic Energy Link, atsavinot AS Nordic Energy Link akcijas, un līdzdalības izbeigšanu AS Nordic Energy Link

1. Piekrist samazināt AS „Latvenergo” līdzdalību AS Nordic Energy Link, atsavinot Eesti Energia AS 0,5% (nulle komats piecus procentus) AS „Latvenergo” īpašumā esošo AS Nordic Energy Link akciju par cenu, kas tiks noteikta saskaņā ar 2004.gada 15.jūnijā starp Eesti Energia AS, AS „Latvenergo”, AB Lietuvos Energia, Powest Oy, Helsinku pilsētu/Helsingin Energia un Finestlink Oy noslēgtā Dibināšanas līguma 11.2.1.punktu.

2. Piekrist pēc lēmuma 1.punktā minētā darījuma noslēgšanas izbeigt AS „Latvenergo” līdzdalību AS Nordic Energy Link, atbalstot AS Nordic Energy Link darbības izbeigšanu atbilstoši 2004.gada 15.jūnijā starp Eesti Energia AS, AS „Latvenergo”, AB Lietuvos Energia, Powest Oy, Helsinku pilsētu/Helsingin Energia un Finestlink Oy noslēgtā Dibināšanas līguma 11.4.1.punktam.

3. Piekrist ierosinājumam saņemt Ministru kabineta piekrišanu lēmuma 1.punktā noteiktajai AS „Latvenergo” līdzdalības samazināšanai AS Nordic Energy Link un lēmuma 2.punktā noteiktajai AS „Latvenergo” līdzdalības izbeigšanai AS Nordic Energy Link.

15.05.2013 Par AS „Latvenergo” 2013.gada pārskatu revidentu

Iecelt par AS „Latvenergo” 2013.gada pārskatu revidentu SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, nosakot revidentam atlīdzību līdz Ls 25 220 (divdesmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit lati) bez PVN.

15.05.2013 Par AS „Latvenergo” 2012.gada peļņas izlietošanu

Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvenergo” 2012.gada peļņas Ls 31 718 182 (trīsdesmit viens miljons septiņi simti astoņpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit divi lati) izlietošanu šādā veidā:
1. Ls 28 546 620 (divdesmit astoņi miljoni pieci simti četrdesmit seši tūkstoši seši simti divdesmit lati) izmaksājot valstij dividendēs, tas ir 0,031557 latus par vienu akciju;
2. Ls 3 171 562 (trīs miljoni viens simts septiņdesmit viens tūkstotis pieci simti sešdesmit divi lati) ieskaitot AS „Latvenergo” rezervēs kapitālsabiedrības turpmākai attīstībai.

15.05.2013 Par dokumenta „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2012.gadu” apstiprināšanu

Apstiprināt dokumentu „Latvenergo koncerna Ilgtspējas un Gada pārskats par 2012.gadu” un tā tulkojumu angļu valodā „Latvenergo Group Sustainability and Annual Report 2012”.

15.05.2013 Par AS „Latvenergo” 2012.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2012.gada pārskata apstiprināšan

1. Apstiprināt „Latvenergo konsolidētais 2012.gada pārskats” un „Latvenergo Consolidated Annual Report 2012” (tulkojums angļu valodā), kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;
2. Apstiprināt „Akciju sabiedrības „Latvenergo” 2012.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

 19.04.2013 Par parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas kopējā apjoma palielināšanu

Grozīt AS „Latvenergo” Akcionāru sapulces 2012.gada 13.jūnija lēmumu (prot. Nr.7., 3.§) „Par parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju”, palielinot parāda vērtspapīru (obligāciju) latos un/vai eiro valūtā publiskā piedāvājumā ar vērtspapīru iegrāmatošanu Latvijas Centrālajā depozitārijā un kotāciju Nasdaq OMX Riga kopējo emisijas apjomu nominālvērtībā par LVL 35 000 000 vai ekvivalentu apmēru eiro valūtā, nosakot parāda vērtspapīru (obligāciju) kopējo emisijas apjomu nominālvērtībā līdz LVL 85 000 000 vai ekvivalentu apmēru eiro valūtā.

09.11.2012 Par AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanu, AS „Latvenergo” Statūtu grozījumiem un Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

1. Palielināt AS „Latvenergo” pamatkapitālu par Ls 753 173 (septiņi simti piecdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs latiem), apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību Ls 753 173 (septiņi simti piecdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs lati).

2. Apstiprināt AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

3. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtu 5. punktu.

4. Apstiprināt AS „Latvenergo” Statūtus jaunā redakcijā.

22.08.2012 Par AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu grozījumiem 

1. Palielināt AS „Latvenergo” pamatkapitālu par Ls 577 989 474 (pieci simti septiņdesmit septiņi miljoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit četri lati), ieskaitot pamatkapitālā pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai, kā rezultātā pamatkapitāls būs Ls 903 851 787 (deviņi simti trīs miljoni astoņi simti piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit septiņi lati).

2. Apstiprināt AS „Latvenergo” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

3. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtu 5. punktu.

22.08.2012 Par AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas izveidošanu 

1. Izveidot AS „Latvenergo” Revīzijas komiteju un apstiprināt AS „Latvenergo” Revīzijas komitejas nolikumu.

2. Grozīt AS „Latvenergo” Statūtus, papildinot ar nodaļu „Revīzijas komiteja”.

13.06.2012 Par revidenta iecelšanu un līguma slēgšanu ar SIA „ERNST & YOUNG BALTIC” par AS „Latvenergo” un Latvenergo koncerna 2012. gada pārskatu revīziju 

Iecelt par AS „Latvenergo” 2012. gada pārskata revidentu SIA „ERNST & YOUNG BALTIC”, noslēdzot līgumu par AS „Latvenergo” 2012. gada pārskata, konsolidētā 2012. gada pārskata un Latvenergo koncerna 2012. gada Ilgtspējas pārskata revīziju par kopējo summu līdz Ls 26 000 (divdesmit seši tūkstoši latu ) bez PVN. 

 01.06.2012 Par AS „Latvenergo” 2011. gada pārskata un Latvenergo Konsolidētā 2011. gada pārskata apstiprināšanu 

1.Apstiprināt „Latvenergo Konsolidētais 2011. gada pārskats” latviešu valodā un Latvenergo Consolidated Annual Report 2011angļu valodā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

2. Apstiprināt „Akciju sabiedrības „Latvenergo” 2011. gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar likumiem „Par grāmatvedību” un „Gada pārskatu likums”.

Revidents


Par AS "Latvenergo" 2024.gada pārskatu revidentu ir iecelta zvērinātu revidentu komercsabiedrība Ernst & Young Baltic SIA  (komercsabiedrības licences Nr.17).


Revidents tiek izvēlēts saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles procedūras rezultātā 3 gadu periodam, izvērtējot revidenta pakalpojuma cenu, revīzijas komandā iesaistītā personāla un revidenta kvalifikāciju, revīzijas darba izpildes plānu un revīzijas stundas.

Ernst & Young Baltic SIA
Adrese Muitas iela 1A, Rīga,
LV-1010, Latvija
Reģistrācijas Nr.  40003593454
PVN reģistrācijas Nr.  LV40003593454
Mājaslapa www.ey.com/lv