AS "Latvenergo” emitē 7 gadu zaļās obligācijas 50 milj. EUR apmērā


NAV PAREDZĒTS IZDOŠANAI, PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, VAI JEBKURAI PERSONAI VAI REZIDENTAM, KURI ATRODAS TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDAS DARBĪBAS BŪTU NELIKUMĪGAS, VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, JAPĀNU, KANĀDU, HONKONGU UN SINGAPŪRU. ŠIS PAZIŅOJUMS ARĪ NAV ADRESĒTS PRIVĀTIEM INTESTORIEM EIROPAS EKONOMISKAJĀ ZONĀ.

Šī gada 17.maijā AS "Latvenergo” (Baa2/stabils, Moody’s) emitēja 7 gadu zaļās obligācijas par kopējo summu 50 milj. EUR pēc nominālvērtības ar dzēšanas termiņu 2028.gada 17.maijā un fiksēto procentu likmi (kuponu) – 0,5% gadā (ienesīgumu – 0.543%).

Obligāciju izvietošana notika šī gada 7.maijā un obligāciju emisija tiek īstenota AS "Latvenergo” trešās obligāciju piedāvājuma programmas 200 milj. EUR apmērā ietvaros.

Emitētās obligācijas no šodienas, 18.maija, tiek kotētas AS "Nasdaq Riga”.

Zemāk norādīts investoru iedalījums pēc piešķirto obligāciju apjoma:

Obligāciju emisijas rezultātā Iegūtie līdzekļi tiks novirzīti videi draudzīgu investīciju projektu īstenošanā atbilstoši AS "Latvenergo” Zaļo obligāciju satvarā noteiktajam, par kuru neatkarīgais pētniecības centrs CICERO Shades of Green ir piešķīris augstāko iespējamo zaļo obligāciju novērtējumu – Tumši zaļš. Tas norāda uz plānoto projektu atbilstību ilgtermiņa vides aizsardzības un klimata pārmaiņu samazināšanas mērķiem, kā arī uzņēmuma labu pārvaldību un caurskatāmību.


Atruna
Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Japānā, Kanādā, Honkongā, Singapūrā vai jebkurā citā jurisdikcijā, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav piedāvājums pārdot vai lūgums pirkt vai parakstīties uz jebkuriem vērtspapīriem Amerikas Savienotajās Valstīs. Vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumu (ar grozījumiem), un vērtspapīrus nav atļauts piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs bez reģistrācijas vai izņēmumiem no reģistrācijas pienākuma saskaņā ar 1933. gada Vērtspapīru likumu (ar grozījumiem). Emitents nav reģistrējis un neplāno reģistrēt neviena piedāvājuma nevienu laidienu Amerikas Savienotajās Valstīs vai izteikt jebkādu vērstpapīru publisko piedāvājumu Amerikas Savienotajās Valstīs.