AS "Latvenergo" publicē trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta papildinājumu


NAV PAREDZĒTS IZDOŠANAI, PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, VAI JEBKURAI PERSONAI VAI REZIDENTAM, KURI ATRODAS TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDAS DARBĪBAS BŪTU NELIKUMĪGAS, VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, JAPĀNU, KANĀDU, HONKONGU, SINGAPŪRU, KRIEVIJAS FEDERĀCIJU UN BALTKRIEVIJAS REPUBLIKU. ŠIS PAZIŅOJUMS ARĪ NAV ADRESĒTS PRIVĀTIEM INTESTORIEM EIROPAS EKONOMISKAJĀ ZONĀ. 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija šī gada 27. septembrī ir apstiprinājusi AS "Latvenergo" trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta papildinājumu (lūdzu skatīt pielikumā).

AS "Latvenergo" obligāciju piedāvājuma programmas kopējais apjoms nominālvērtībā ir līdz 200 miljoniem eiro. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros iespējams veikt vairākas atsevišķas obligāciju emisijas, kuru galīgie noteikumi, ieskaitot emisijas datumu, apjomu un dzēšanas termiņu, tiks noteikti īsi pirms katras emisijas. Obligāciju dzēšanas termiņš - līdz 10 gadiem. Attiecīgās obligāciju programmas ietvaros līdz šim emitētas obligācijas 150 miljonu eiro apmērā.

Atruna
Atverot, lejupielādējot, lasot vai citādā veidā iepazīstoties ar Pamatprospekta un jebkuru Galīgo noteikumu saturu, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis, izpratis un piekritis ievērot visus noteiktos ierobežojumus un ka Jūsu mītnes valsts un atrašanās vieta nav Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Japāna, Kanāda, Honkonga, Singapūra, Krievijas Federācija, Baltkrievijas Republika vai jebkura jurisdikcija, kurā Pamatprospekta un Galīgo noteikumu izplatīšana vai publicēšana ir pretlikumīga.

Pamatprospekta un jebkuru Galīgo noteikumu izplatīšana atsevišķās jurisdikcijās var būt ierobežota ar likumu, un Pamatprospekts un jebkuri Galīgie noteikumi nevar tikt izmantoti jebkāda piedāvājuma izteikšanai jebkurā jurisdikcijā, kurā šāda piedāvājuma izteikšana nav atļauta, vai jebkurai personai, kurai šāda piedāvājuma izteikšana ir pretlikumīga. Nevienā jurisdikcijā, izņemot Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku, nav veiktas darbības, lai reģistrētu Obligācijas vai kā citādi atļautu Obligāciju publisku piedāvājumu. AS “Latvenergo” (“Emitents”), Luminor Bank AS un Swedbank AB (publ) (“Obligāciju piedāvājuma programmas organizatori” un “Izplatītāji”) sagaida, ka personas, kuru rīcībā nonāk Pamatprospekts vai jebkuri Galīgie noteikumi, ir informētas par šiem ierobežojumiem un tos ievēro. Ne Emitents, ne Obligāciju piedāvājuma programmas organizatori vai Izplatītāji neuzņemas juridisku atbildību par jebkuras personas pieļautiem pārkāpumiem, neatkarīgi no tā, vai potenciālais Obligāciju pircējs ir vai nav informēts par šādiem ierobežojumiem. Pamatprospektu un jebkurus Galīgos noteikumus nedrīkst nosūtīt nevienai persona Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Japānā, Honkongā, Singapūrā, Krievijas Federācija, Baltkrievijas Republika vai citā jurisdikcijā, kurā ir aizliegts nodot Obligācijas, un Obligācijas nedrīkst tikt tieši vai netieši piedāvātas, pārdotas, tālākpārdotas, vai nodotas kādā no šīm valstīm.

Obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (ar grozījumiem) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkurā Amerikas Savienoto Valstu vērtspapīru uzraudzības iestādē. Pamatprospektu vai Galīgos noteikumus nedrīkst izplātīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai citā jurisdikcijā, kur tas būtu pretlikumīgi. Obligācijas nav atļauts piedāvāt, pārdot, ieķīlāt vai kā citādi tieši vai netieši nodot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV personai (kā noteikts Vērtspapīru likuma Regulā S (Regula S)), izņemot personai, kas nav ASV persona (kā noteikts Regulā S), veicot ārzonas darījumu saskaņā ar Regulu S.

Pamatprospekta papildinājums, 20.09.2022