Spēkā esošie un pielietojamie Latvijas Elektrotehniskās Komisijas (LEK) energostandarti

Apakšstacijas, transformatoru un komutācijas punkti

LEK Nr. Energostandarta nosaukums

LEK 047

Vidsprieguma (6,10,20kV) sadalietaises un apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 080

Augstsprieguma (110 un 330 kV) sadalietaises un apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības.

LEK 083

20/0,4 kV masta apakšstaciju izbūve. Tehnoloģiskā karte.

LEK 119

20/0,4 kV masta apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības. Konstrukcijas un materiāli.

LEK 122

20kV koka balstu komutācijas punkti. Konstrukcijas un materiāli.

LEK 130

Jaudas slēdžu uzstādīšana 20kV gaisvadu līniju balstos. Konstrukcijas un materiāli. (2.izdevums)

LEK 139

Prasības 1 kV elektrotīkla projektēšanai un būvniecībai.