AS “Latvenergo” TEC-2 ražotnē pieņemta ekspluatācijā siltuma akumulācijas sistēma


AS “Latvenergo” TEC-2 teritorijā pabeigta siltuma akumulācijas iekārtas būvniecība, kas būs lielākā un vienīgā siltuma akumulācijas tvertne Baltijas valstīs ar siltumnesēja tilpumu līdz 18 tūkst. m³. Apjomīgais un mūsdienīgais risinājums nodrošinās efektīvāku kurināmā izmantošanu valstī, samazinās energoresursu patēriņu un palielinās TEC konkurētspēju.

Projekts 4.3.1.0/18/A/021 ar nosaukumu “Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS “Latvenergo” ražotnē TEC-2” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta kopējie izdevumi ir 9 045 041,85 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 8 544 841,85 EUR. Paredzētais ES līdzfinansējums sastāda 30% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2 563 452,55 EUR.

Siltuma akumulācijas sistēma nodrošinās primāro energoresursu ietaupījumu (ne mazāk kā 2 421  MWh/gadā), CO2 samazinājumu (ne mazāk kā 9 041  t/gadā) , kā arī akumulēs siltumenerģijas daudzumu vismaz 65 013 MWh/gadā. Šīs siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana palielinās siltumapgādes drošumu Rīgas centralizētā siltumapgādes sistēmas (CSS) labajā krastā. Tā sekmēs ne tikai energoresursu ekonomiju un efektivitātes rādītāju uzlabošanu, bet arī palielinās TEC-2 energobloku izmantošanu koģenerācijas režīmā, radīs papildu nosacījumus elektrības un siltuma zemākai tirgus cenai Rīgā un visā valstī.

2019.gads
AS "Latvenergo" un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 2018.gada 5.novembrī ir noslēgusi līgumu Nr.4.3.1.0/18/A/021 par projekta “Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS “Latvenergo” ražotnē TEC-2” īstenošanas nosacījumiem un kārtību. Iepirkuma procedūras rezultātā 2019.gada 30.janvārī ir noslēgts līgums ar akciju sabiedrību "UPB" par akumulācijas sistēmas izveidošanu AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2.

2019.gadā AS "Latvenergo" veic pirmsprojektēšanas izpēti (ieskaitot ģeoloģisko izpēti un topogrāfiskos uzmērījumus), būvprojekta izstrādi, būvprojekta saskaņošanu ar valsts institūcijām un tiek uzsākta pamatu izbūve siltuma akumulācijas tvertnei.

19.02.2020.
Projektā "Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2" norit būvniecības darbi. 2019. gada rudenī tika ielikti pamati un 2020. gada janvārī uzsākta siltuma akumulācijas tvertnes jumta būvniecība. Februārī notiek sienu izbūve.

Akumulācijas tvertnes izbūves tehnoloģijā paredz būvlaukumā izgatavota tvertnes jumta pacelšanu ar domkratu palīdzību, lai zem tā veiktu tvertnes sienas joslu izbūvi. Pēc katras tvertnes sienas joslas izbūves konstrukcija tiks pacelta ar domkratu palīdzību un izbūvēta nākamā tvertnes sienas josla, līdz tiks sasniegts akumulācijas tvertnes projektētais augstums – 47,8 metri. Paralēli notiek inženierkomunikāciju (cauruļvadi, elektriskie kabeļi, sakaru kabeļi) estakādes pamatu izbūve.

Pēdējo gadu laikā Eiropā ir uzstādīti un plānoti jauni lielas jaudas siltuma akumulācijas projekti, līdz pat 50 000 m³ tilpuma akumulatoriem. Piemēram, Vācijā 2017. gadā bija uzstādītas ap 12 siltuma akumulatoru tvertnes ar tilpumu virs 20 tūkst. m³.

21.06.2020.
AS "Latvenergo" TEC-2 teritorijā 2020. gada jūnijā tika pabeigta siltuma akumulācijas tvertnes pamatkonstrukciju izbūve. Šobrīd projektā "Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2" joprojām norit būvniecības darbi. Akumulācijas tvertne pašlaik jau ir sasniegusi projektēto augstumu – 47,8 metri. Paralēli tiek veikta inženierkomunikāciju, estakādes un sūkņu pamatu izbūve. Veikta pievienojuma izbūve siltumtīklam un noslēdzošās armatūras uzstādīšana uz TEC-2 energobloku līnijām. Būvniecības darbi turpināsies līdz 2020. gada beigām. Siltuma akumulācijas sistēmas ieregulēšanu un pārbaudes bija plānots veikt līdz 2020. gada oktobra beigām, bet Covid-19 izplatības dēļ akumulācijas sistēmas izbūvei paredzēto iekārtu piegāde no Eiropas ražotājiem kavējas. Tādēļ projekta "Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2" var aizkavēties par vairākiem mēnešiem.

23.09.2020.
Veikta pievienojuma izbūve siltumtīklam un noslēdzošās armatūras uzstādīšana uz TEC-2 energobloku līnijām. 2020. gada jūnijā izbūvēti inženierkomunikāciju estakāde un sūkņu pamati, uzsākta tehnoloģisko cauruļvadu montāža. Savukārt vasaras nogalē uzstādīti sistēmas galvenie sūkņi un akumulācijas tvertne uzpildīta ar siltumnesēju, un veikta tvertnes hidrostatiskā pārbaude. Septembrī pabeigta tehnoloģisko cauruļvadu izbūve un uzsākta akumulācijas tvertnes siltumizolācijas izbūve. Tāpat šajā mēnesī ir plānots pabeigt cauruļvadu pievienojumus galvenajiem sistēmas sūkņiem.

Siltuma akumulācijas sistēmas ieregulēšana un pārbaudes plānots veikt 2020. gada decembrī – 2021. gada sākumā sakarā ar to, ka Covid-19 izplatības dēļ akumulācijas sistēmas izbūvei paredzēto iekārtu piegāde no Eiropas ražotājiem aizkavējās. TEC-2 siltuma akumulācijas sistēmu plānots pieņemt ekspluatācijā 2020. gada februārī.

14.04.2021.
2021. gada 26. martā TEC-2 siltuma akumulācijas sistēma tika pieņemta ekspluatācijā pēc ieregulēšanas un sekmīgām pārbaudēm.

Izbūvētā siltuma akumulācijas sistēma dod iespēju nodalīt siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, tādējādi palielinot TEC-2 darbības elastību un iespēju labāk pielāgot režīmus atbilstoši elektroenerģijas tirgus apstākļu izmaiņām.