Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Tatjana Kromāne,Tatjana.Kromane@latvenergo.lv,67728253

Identifikācijas Nr.: IPR-64696

Paredzamā līguma priekšmets: TEC-2 palīgiekārtu siltumtīklu ūdens cirkulācijas maģistrālo cauruļvadu siltumizolācijas atjaunošana

Iepirkuma izsludināšanas datums: 08.10.2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.10.2020 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu var saņemt bez maksas elektroniskā formā, atsūtot rakstisku pieprasījumu uz tatjana.kromane@latvenergo.lv. Rakstiskajā pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese. Sarunu procedūras dokumenti tiks izsūtīti ieinteresētajām personām 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Pasūtītājs veic pieprasījumu reģistrāciju un Nolikuma skaidrojumi, atbildes uz jautājumiem vai cita papildus informācija tiks nosūtīta tikai tiem Pretendentiem, kuru pieprasījumi ir reģistrēti. Pasūtītājss neatbild par informācijas nosūtīšanu Pretendentiem, kuri nav saņēmuši Nolikumu noteiktajā kārtībā. Vietas apskate notiks 15.10.2020. plkst.10:00. Uz vietas apskati drīkst ierasties ne vairāk kā 2 (divi) Pretendenta pārstāvji. Pretendentam ne vēlāk kā 1 (viena) darba diena pirms objektu apskates jāinformē Pasūtītājs par pārstāvju piedalīšanos, atsūtot personu sarakstu (vārds, uzvārds, firmas nosaukums) uz sarunu nolikuma 2.punktā norādītās kontaktpersonas e-pastu. Visi izdevumi, kas saistīti ar objektu (tikšanās/sapulces) apmeklēšanu, jāsedz Pretendentam. Ierodoties uz objekta apskati, katram Pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID karte)) un jāparakstās par ierašanos uz objekta apskati, kas ir priekšnosacījums Pretendenta pārstāvju ielaišanai Pasūtītāja objektā. Vietas apskates laikā Pasūtītāja objekta teritorijā Pretendentu pārstāvjiem obligāto jālieto sejas maskas.