Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Ivars Runkovskis,Ivars.Runkovskis@latvenergo.lv,29299401

Identifikācijas Nr.: IPR-65155

Paredzamā līguma priekšmets: Piekļūšanas kontroles sistēmas "DAccess" nepārtrauktas darbības nodrošināšana"

Iepirkuma izsludināšanas datums: 08.01.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.01.2021 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var saņemt, nosūtot e-pastu ar nolikuma pieprasījumu uz e-pasta adresi: ivars.runkovskis@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, e-pasta adrese un tālruņa numurs. 3.6. Ja pretendentiem, kvalitatīvai piedāvājuma sagatavošanai, nepieciešama kāda no nolikumā minētā objekta (vai vairāku objektu) apskate, tiem ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no iepirkuma izsludināšanas dienas, jāinformē Pasūtītāja kontaktpersona par objekta apskates nepieciešamību. Pieteikšanās kārtība noteikta nolikumā.