Latvenergo ir lielākais atjaunīgās enerģijas ražotājs Baltijas valstīs


2023.gada sākumā ūdens pietece Daugavā bija gandrīz divas reizes lielāka nekā pērn, un arī šobrīd novērojams pieteces pieaugums hidrometeoroloģisko apstākļu dēļ. Tādējādi ražošanas pieaugums Daugavas hidroelektrostacijās (HES) veidoja būtisku ietekmi uz Latvenergo finanšu un darbības rezultātiem.

Regulāra iekārtu un būvju uzturēšana un atjaunošana garantē hidroelektrostaciju darbību, kas Latvijā ir stūrakmens zaļās enerģijas ražošanai. 2023.gada sākumā Daugavas hidroelektrostacijas lielāko daļu ražošanas laika ir nodrošinājusi valsti ar nepieciešamo elektroenerģijas patēriņu, kas ļāvis uzņēmumam būt enerģijas eksportētājam un realizēt elektroenerģiju Nord Pool biržā.

Daugavas HES kaskādes ražotnes varēja sekmīgi uzņemt lielo ūdens pieaugumu un saražot par 35% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, sasniedzot 3 036 GWh. Salīdzinājumam – 2022. gadā Latvijā tika saražotas 4 794 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, savukārt kopējais Latvijas elektroenerģijas patēriņš aizvadītajā gadā sasniedza 7 106 GWh. Tādējādi Latvenergo koncerns nemainīgi ir stabili lielākais atjaunīgās enerģijas ražotājs Baltijas valstīs.

Andris Zēģele, AS "Latvenergo" HES Tehniskais direktors: "Latvenergo hidroelektrostaciju tehniskās vadības funkcijas personāls šī gada sākumā strādāja paaugstinātas spriedzes apstākļos, lai nodrošinātu veiksmīgu hidroelektrostaciju darbu, hidrotehniskās būves un iekārtas bija sagatavotas darbam šajā sarežģītajā periodā. Šis ir gads, kad dabas un mūsu hidroelektrostaciju sniegtās iespējas Latvenergo koncernā esam izmantojuši vislabākajā veidā."

Ļoti reti Pļaviņu HES vēsturē bijuši gadi, kad ūdens pietece pārsniegusi 3000 m3/s. Šī gada pavasara palos piedzīvojām ūdens apjomu 3443 m3/s un tā ir par 105% lielāka nekā vidējais daudzgadu līmenis. AS "Latvenergo" novērojumi pēdējo gadu laikā liecina, ka ir ļoti iespējams, ka arī turpmāk ziemas un pavasara periodi kļūs gan garāki, gan bagātāki ar ūdeni, bet samazināsies izteikts pieteces pīķis, kā tas ir bijis līdz šim, savukārt vasaras būs ar garākiem karstuma periodiem un vēl sausākas, kas negatīvi ietekmēs arī pieteci upēs.

Šāda dabas apstākļos novērota aina AS "Latvenergo" liek vēl vairāk izsvērt investīciju ieguldījumus atjaunīgās enerģijas ražošanā un turpināt Daugavas HES rekonstrukciju, lai ražošanas aktīvi vienmēr būtu pieejami elektroenerģijas tirgū kā mūsu valstī, tā arī Baltijas reģionā.

Rekonstrukcijas programmas ietvaros 2023.gadā ekspluatācijā nodoti jau 8 rekonstruētie hidroagregāti. Kopējais līdz šim ieguldīto investīciju apjoms rekonstrukcijas programmā pārsniedz 200 miljonus EUR. Hidroelektrostaciju droša ekspluatācija ir nepārtraukts process, tādēļ ik gadu AS "Latvenergo" ne tikai atjauno hidrotehniskās būves, bet arī investē Daugavas HES iekārtu atjaunošanā un hidroagregātu rekonstrukcijā. Programma paredz veikt hidroagregātu rekonstrukciju, kas nodrošinās to darbību vairāk nekā 40 gadu, palielinās lietderīgumu un uzstādīto jaudu (Pļaviņu un Ķeguma HES).

Latvenergo koncerna vidēja termiņa stratēģija 2022.–2026. gadam paredz būtisku koncerna investīciju pieaugumu AER ražošanas jaudās, kas mazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmēs Latvijas klimatneitralitātes sasniegšanu līdz 2050.gadam, kas būs jau konkrēts ieguldījums Eiropas zaļajā kursā. Vidēja termiņa stratēģijā definēto mērķu realizēšanai būs nepieciešamas ievērojamas investīcijas, kas pozicionē Latvenergo kā uz ilgtspēju vērsta uzņēmumu.

Ilvija Līvmane
AS “Latvenergo”
Komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 67728815; 29335228
ilvija.livmane@latvenergo.lv