Par SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu atlases procesu un tā noslēgumu


SIA "Latvijas vēja parki" ir nacionālā kapitālsabiedrība ar atbildību pret nacionālajiem resursiem, vides aizsardzības prasībām un vietējiem iedzīvotājiem. Lai nodrošinātu valsts stratēģiju klimatneitralitātes sasniegšanai, enerģētisko neatkarību un sabiedrības interešu mēs attīstīsim tādus vēja enerģētikas projektus, kas stiprina valsts konkurētspēju, dubultos zaļās elektroenerģijas ražošanas apjomus un neprasīs nekādas valsts subsīdijas.

Lai nodrošinātu SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu kandidātu atlases procesu, pamatojoties uz likumu "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums", saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, Pārresoru koordinācijas centra vadlīnijām "Vadlīnijas valdes un padomes locekļu nominēšanai kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai", ar SIA "Latvijas vēja parki" 2022.gada 5.decembra dalībnieku sapulces protokollēmumu apstiprinātas prasības kandidātiem, uzdevums atlases pakalpojuma sniedzējiem, plānotais procesa termiņš un izveidota SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu kandidātu nominācijas komisija (turpmāk – Komisija) 5 (piecu) balsstiesīgu locekļu sastāvā.

Komisijas sastāvs:

 • Kaspars Cikmačs, AS "Latvenergo" valdes loceklis,
 • Mārtiņš Čakste, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs,
 • Valdis Kalns, AS "Latvijas valsts meži" valdes loceklis (no 09.05.2023.),
 • Ligita Pundiņa, AS "Latvijas valsts meži" Personāla vadības daļas vadītāja (no 09.05.2023.),
 • Gunārs Valdmanis, LEEA izpilddirektors, no 13.04.2023. : Klimata un enerģētikas ministrijas Enerģijas tirgus departamenta direktors.

Kā atlases pakalpojuma sniedzējs tika piesaistīts SIA "Pedersen&Partners".

1.Valdes priekšsēdētāja/-as un valdes locekļa/-es amata kandidātiem izvirzītās prasības:

1.1. Darba pieredze:

 • Vismaz trīs gadu darba pieredze, kas atbilst valdes loceklim vai valdes loceklim līdzvērtīgam amatam tieši padota vadības līmeņa amatā;
 • Valdes loceklim līdzvērtīgs vadošs amats - pirmā līmeņa vadības amats organizācijā vai amats, kas tieši atskaitās valdei vai augstākajai izpildvadībai, t.sk. vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā;
 • Amata kandidātiem nepieciešama laba izpratne un/vai pieredze liela apjoma (investīcijas 10 milj un vairāk) projektu vadībā, valdes locekļa amata kandidātiem papildu vēlamas zināšanas konkurences tiesībās.

1.2.Minimālās prasības izglītībai:

 • Augstākā izglītība biznesa vadībā/ inženierzinātnēs/ finanšu vadībā/ tiesību zinātnēs/ ekonomikā.

1.3. Valodu prasme:

 • Valsts valodas prasme C1 līmenī atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.733 un Valsts valodas likuma 6.pantam;
 • Angļu valodas prasme vismaz B2 līmenī atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase.

1.4.Vadības kompetences (saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai"): 

 • stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, lēmumu pieņemšana un atbildība, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, komandas vadīšana; prezentēt, argumentēt, pārliecināt un veidot konstruktīvu dialogu, t.sk.ar dažādām iesaistītajām pusēm. Būtiskākās kompetences valdes priekšsēdētāja amatā "plānošana un organizēšana" un "lēmumu pieņemšana un atbildība", valdes locekļa amatā "plānošana un organizēšana" un "orientācija uz rezultātu sasniegšanu".

1.5. Amatu kandidātiem jābūt izpratnei par korporatīvās pārvaldības principiem, izpratnei par uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku un krīžu vadību; zināšanām enerģētikā un/vai būvniecībā, nozares attīstības tendencēs, pieredzei starpinstucionālu sakaru veidošanā.

1.6. Amata kandidātiem piemērojamie īpašie nosacījumi:

 • 1.6.1. valdes locekļa amatam ir piemērojams valsts amatpersonas statuss un noteiktie ierobežojumi;
 • 1.6.2.kandidāts nevar būt persona:
  - kurai nav augstākās izglītības,
  - kura ir bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas,
  - kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību,
  - par kuru ir pasludināts maksātnespējas process,
  - kura ir vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros ir bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona,
 • 1.6.3.kandidātam jāatbilst likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām;
 • 1.6.4. kandidātiem jāpiemīt nevainojamai reputācijai, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • 1.6.5. pienākumu izpilde potenciāli (tuvāko divu gadu laikā) saistīta ar pielaidi valsts noslēpumam, kandidāts, ja tiks apstiprināts amatā, uzņemas atbildību par atbilstošas pielaides saņemšanu pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas. Kandidātiem jāpiemīt labām darbspējām nenoteiktības apstākļos, gatavībai pieņemt būtiskus lēmumus un motivācijai sasniegt rezultātus profesionālajā darbībā.

2. Atklāta pieteikšanās uz valdes locekļu amatiem tika izsludināta Nodarbinātības valsts aģentūras, AS "Latvenergo", AS "Latvijas valsts meži" mājaslapās, izplatīti sociālajos tīklos sākot ar 2023.gada 7.februāri, pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2023.gada 7.marts.

Atklātas pieteikšanās rezultātā tika saņemti 48 pieteikumi: uz valdes priekšsēdētāja amatu 6 pieteikumi, un valdes locekļu amatu 30 pieteikumi un 12 pieteikumi no kandidātiem, kas pretendēja uz abiem amatiem.

3.Kandidāti vērtēti 3 (trīs) kārtās. Konkursa I kārtā tika vērtēta kandidātu atbilstība obligātajām minimālajām prasībām un vēlamajām prasībām, pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem. Pēc obligāto kritēriju izvērtēšanas 1. kārtā nekvalificējās 21 kandidāts.

Uz 2.kārtu: kompetenču intervijām tika aicināti 20 kandidāti, kuri bija ieguvuši augstāko punktu skaitu 1.kārtā. Uz 3.kārtu tika aicināti 13 kandidāti ar augstākajiem vērtējumiem 1.un 2.kārtā, no kuriem 2 pretendēja uz abām pozīcijām, 5 uz valdes priekšsēdētāja pozīciju, 6 uz valdes locekļa pozīciju. Divi no 3.kārtas kandidātiem uz valdes locekļa amatu atsaukuši dalību procesā.

3.kārtā kandidāti prezentēja mājas darbu - redzējumu par prioritātēm tuvākajos divos un sekojošajos trīs gados SIA" Latvijas vēja parki " attīstībā, izaicinājumiem, valdes lomu un priekšlikumiem sekmīgiem risinājumiem prezentāciju un tika vērtēti daļēji strukturētā intervijā.

Atsauksmes tika prasītas trim kandidātiem ar augstākajiem vērtējumiem katrā amata pozīcijā.


2023.gada 22.jūnijā SIA "Latvijas vēja parki dalībnieku sapulce iepazinās ar nominācijas komisijas lēmumu par kandidātu izvirzīšanu valdes locekļa amatam un uz tā pamata ievēlēja amatā valdes locekli, kā arī pieņēma zināšanai, ka Komisija lēmusi turpināt valdes priekšsēdētāja kandidātu vērtēšanu Valdes priekšsēdētāja amata kandidātiem ar līdzvērtīgu punktu skaitu, tika veikta padziļinātā personības kompetenču vērtēšana un sekojošas intervijas ar situāciju analīzi.

2023.gada 18.augustā Komisija iesniedza SIA "Latvijas vēja parki" dalībnieku sapulcei lēmuma pieņemšanai divus valdes priekšsēdētāja amata kandidātus ar augstāko vērtējumu. Līdz ar to Nominācijas komisija darbu beigusi.


Nominācijas komisijas priekšsēdētājs K.Cikmačs