AS "Latvenergo" padome izsludina pieteikšanos uz vakanto AS "Latvenergo" neatkarīgā revīzijas komitejas locekļa/-les amata vietu.


Kandidātiem izvirzītās prasības: 

1. Komitejas locekļa amata kandidātiem izvirzītās prasības (atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam un AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas nolikumam):

1.1. Latvijas Republikā vai ārvalstīs iegūta augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finanšu jomā vai ir zvērināts revidents atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam, vai ārvalstīs ieguvis attiecīgās valsts revidenta kvalifikāciju;

1.2.vismaz 4 gadu pieredze lielu, vēlams, starptautisku kapitālsabiedrību:
(a) revīziju veikšanā un finanšu pārskatu sagatavošanā atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;
(b) vadošā speciālista vai vadītāja pieredze finanšu pārraudzībā vai iekšējā audita veikšanā;
(c) risku vadībā.

2. Par revīzijas komitejas locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziskā persona, kurai ir nevainojama reputācija un nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību. Personai ir nevainojama reputācija, ja uz to neattiecas neviens no šādiem apstākļiem:

2.1. persona ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

2.2. persona ir saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu uz nereabilitējoša pamata.

3. Par revīzijas komitejas locekli nedrīkst būt:

3.1. AS "Latvenergo" valdes loceklis, zvērināts revidents, kas AS "Latvenergo " sniedz revīzijas pakalpojumu vai ir tai sniedzis šo pakalpojumu pēdējo triju gadu laikā pirms kandidēšanas uz revīzijas komitejas locekļa amatu, kapitālsabiedrības prokūrists vai komercpilnvarnieks;

3.2. AS "Latvenergo" meitassabiedrības valdes loceklis vai cita persona, kurai ir tiesības pārstāvēt šo kontrolēto komercsabiedrību (meitassabiedrību).

4. Revīzijas komitejas loceklis ir neatkarīgs, ja uz viņu neattiecas neviens no šādiem apstākļiem:

4.1. līdzdalība (lielāka par 20 procentiem kapitāldaļu vai balsstiesīgo akciju) kapitālsabiedrībā vai tās kontrolētajā komercsabiedrībā (meitassabiedrībā);

4.2. pastāv vai pēdējo triju gadu laikā ir pastāvējušas darba tiesiskās attiecības ar AS "Latvenergo";

4.3. laulība, radniecība vai svainība līdz otrajai pakāpei ar AS "Latvenergo" valdes locekli vai akcionāru (dalībnieku), kura līdzdalība šajā kapitālsabiedrībā ir ne mazāka par 20 procentiem;

4.4. cita veida personiska vai mantiska ieinteresētība, kas varētu apdraudēt viņa neatkarību un ko par tādu atzinusi kapitālsabiedrības akcionāru (dalībnieku) sapulce.

Kandidātus lūdzam iesniegt:

1. pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apraksta sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību; 

2. dzīves un darba aprakstu (CV); 

3. neatkarīgā revīzijas komitejas locekļa/-es apliecinājumu (parakstītus ar fizisku parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu).


Informācija par amatu:

Komitejas locekļus AS ''Latvenergo'' akcionāru sapulce ievēl uz trim gadiem. Ar komitejas locekli tiek slēgts pilnvarojuma līgums. Komitejas locekļiem atlīdzības apmēru nosaka AS ''Latvenergo'' akcionāru sapulce Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmērā.


Pietiekšanās un atlase:

Kandidātu atlasi nodrošina AS ''Latvenergo'' padomes cilvēkresursu komiteja.

Intervijas notiks klātienē vai attālināti, atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu.

Pieteikumus, ieskaitot apliecinājumu, lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 12.decembrim e-pastā: inga.kola@latvenergo.lv.


vakance

Informējam, ka iesniegtie pieteikumi tiks uzglabāti AS "Latvenergo" sešus mēnešus pēc konkursa noslēguma, t.i., pēc AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmuma par komitejas locekļa ievēlēšanu amatā. 
Pretendentu personas datu apstrādes principi