Blaževiča iela 26, Indras pagasts, Krāslavas novads


Objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6062 004 0852, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6062 004 0852 ar kopējo platību 1876 m², adrese – Blaževiča iela 26, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Indras pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000486418.

Cena -   520 EUR (Pieci simti divdesmit euro).

Cena:

520.00€

Kontakti:

Iepazīties ar Objekta dokumentāciju,  vienoties par Objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 67728748, mob. 25678167.