Investīcijas AS "Latvenergo" ilgtspējā ar Atveseļošanās fonda atbalstu


Veicinot energoefektivitātes paaugstināšanos uzņēmumā, AS "Latvenergo" īsteno vairākus ilgtspējas un videi draudzīgus investīciju projektus ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu:


Zaļās enerģijas ražošana un izmantošana uzņēmuma energoapgādē (projekta numurs: Nr. PIET-EE2-93 un projekta numurs PIET-EE2-94):

  • Saules elektrostacijas būvniecība Ķeguma HES teritorijā, kur saražotā elektroenerģija tiks izmantota Ķeguma HES-2 daļējai pašpatēriņa nodrošināšanai. Saules elektrostacijas paredzētā ģenerējošā jauda 36 kW;
  • Saules elektrostacijas būvniecība Pļaviņu HES teritorijā, kur saražotā elektroenerģija tiks izmantota Pļaviņu HES daļējai pašpatēriņa nodrošināšanai. Saules elektrostacijas paredzētā ģenerējošā jauda 60 kW.


Abus saules elektrostaciju projektus ir plānots pabeigt 2024.gada 2.ceturksnī, kopumā uzstādot 160 saules paneļus. Abu atjaunīgo energoresursu tehnoloģiju projektu kopējās izmaksas ir 100 861,55 EUR, Eiropas Savienības līdzfinansējums veido 28 151,09 EUR.


Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmuma ēkās, samazinot elektroenerģijas patēriņu apkures nodrošināšanai un paaugstinot siltummezgla energoefektivitāti (projekta numurs: Nr. PIET-EE2-95 un projekta numurs PIET-EE2-96):

  • Siltumsūkņa (gaiss – ūdens) uzstādīšana Rīgas HES saimniecības ēkās. Siltumsūkņa paredzētā nominālā jauda 48 kW.
  • Siltumsūkņa (gaiss – ūdens) uzstādīšana Ķeguma HES-2 ēkās. Siltumsūkņa paredzētā nominālā jauda 48 kW.


Abus energoefektivitātes paaugstināšanas projektus ir plānots pabeigt 2024.gada 3.ceturksnī, kopumā paaugstinot siltummezglu energoefektivitāti šajos objektos vismaz par 20%. Abu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu kopējās izmaksas veido 108 514.04 EUR, Eiropas Savienības līdzfinansējums veido 29 594.72 EUR.


Minētie investīciju projekti sniedz ieguldījumu negatīvās ietekmes samazināšanai uz klimata pārmaiņām, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu 33 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Visiem četriem investīciju projektiem ir apstiprināts Eiropas Savienības līdzfinansējums 30% no projekta attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā)” 1.2.1.2.i.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)” ietvaros.

Projektu īstenošanā valsts atbalsta piešķiršanu nodrošina AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.