Latvenergo koncerna nerevidētie 2020. gada rezultāti


Šodien, 26.februārī, tiek publicēti Latvenergo koncerna 2020.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati. 

2020.gadā enerģētiku, tāpat kā visu pasaules ekonomiku, ietekmēja Covid-19 pandēmija. Neskatoties uz to, Latvenergo koncerna savlaicīgā un mērķtiecīgā rīcība droša darba režīma ievērošanai nodrošināja stabilu un nepārtrauktu enerģijas ražošanu, tirdzniecību un elektroenerģijas sadali. Šajā laikā koncerns ir uzsācis darbību Lietuvas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgū.

2020.gadā Baltijā un Ziemeļvalstīs samazinājās elektroenerģijas cena, Latvijā tā bija par 26% zemāka nekā 2019.gadā. Viens no iemesliem ir Ziemeļvalstu hidrobilances uzlabošanās. Arī Latvijā dēļ augstākas pieteces Daugavas HES ir saražots par 23% vairāk elektroenerģijas nekā gadu iepriekš. 

Latvenergo koncerns 2020.gadā atbilstoši Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 jau 13.reizi ir vērtīgākais uzņēmums Latvijā, kā arī atzīts par vērtīgāko enerģētikas uzņēmumu Baltijā. Koncerna ieņēmumi 2020.gadā ir 774,1 milj. eiro. EBITDA[1] ir pieaugusi par 14% līdz 278,8 milj. eiro. Savukārt koncerna peļņa ir 115,8 milj. eiro. Koncernā saražotas 4 249 gigavatstundas (GWh) un pārdotas 6 394 GWh elektroenerģijas un 516 GWh dabasgāzes.

Latvenergo koncerna darbību 2020.gadā ir ietekmējuši vairāki notikumi ne tikai reģionālā, bet arī globālā mērogā. Elektroenerģijas cena Nord Pool reģionā samazinājās, ko galvenokārt noteica gan lielāka atjaunīgās elektroenerģijas izstrāde, gan zemāks pieprasījums siltāku laikapstākļu un Covid-19 ietekmē. Šo iemeslu dēļ Baltijas valstīs 2020.gadā par 2,4%, salīdzinot ar 2019.gadu, samazinājās elektroenerģijas patēriņš. Attiecīgi dēļ zemas elektroenerģijas cenas un pieprasījuma krituma, par 6% samazinājās arī elektroenerģijas izstrāde Baltijā. Latvijā kopumā saražotas 5,4 TWh.

2020.gada 10.jūnijā no Latvenergo koncerna tika nodalīti pārvades aktīvi, nododot AS "Latvijas elektriskie tīkli" akcijas Ekonomikas ministrijai 222,7 milj. eiro vērtībā. Tādējādi par šādu summu tika samazināts AS "Latvenergo" pamatkapitāls līdz 612,2 milj. EUR. Lai daļēji kompensētu veikto pamatkapitāla samazināšanu, AS "Latvenergo" akcionāru sapulcē tika nolemts pamatkapitālu palielināt līdz 790,3 milj. EUR, ieguldot AS "Latvenergo" iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu 178,1 milj. EUR apjomā. 2020.gadā notikušas arī izmaiņas koncerna pārvaldībā – iecelta jauna uzņēmuma padome, kā arī darbu AS "Latvenergo" pārtrauca valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs un valdes loceklis Uldis Bariss. Par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju līdz patstāvīga sastāva izveidei iecelts valdes loceklis un finanšu direktors Guntars Baļčūns.

Pārskata gadā Latvenergo koncerns bija lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 29% no kopējā Baltijas valstīs izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Savukārt 60% no tās ir saražoti no atjaunīgajiem energoresursiem, kas ir par 18 procentpunktiem vairāk nekā 2019.gadā. Latvenergo elektrostacijās ir saražotas 4 249 GWh elektroenerģijas un 1 702 GWh siltumenerģijas. Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES, salīdzinot ar 2019.gadu, ir par 23% lielāks, un tas ir 2 528 GWh. Salīdzinoši lielāku izstrādi ietekmēja netipiski zemā ūdens pietece Daugavā 2019.gadā. Ja 2020.gadā tā bija 500 m3/s, tad gadu iepriekš tā bija tikai 401 m3/s. Būtiski uzsvērt, ka Daugavas HES kaskāde operatīvi nodrošināja Latvijas un kaimiņvalstu energoapgādi 2020.gada jūnijā, kad pārvades tīklā notikusī avārija uz brīdi atstāja bez elektrības lielu daļu no Rīgas un pilsētas apkārtnes.

Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC pārskata gadā ir 1 685 GWh, un tas ir par 39% mazāk nekā 2019.gadā. TEC darbība tiek pielāgota elektroenerģijas tirgus apstākļiem un siltumenerģijas pieprasījumam. 2020.gadā saražotās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 8%, salīdzinot ar 2019.gadu, ko galvenokārt ietekmēja siltāki laikapstākļi.

2020.gadā Latvenergo darbojās visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, turpinot arī aktīvi paplašināt darbību jaunos biznesa virzienos, uzsākot darbību Lietuvas elektroenerģijas mājsaimniecību tirgū. Pārskata gadā Latvenergo koncerns saviem klientiem Baltijā kopumā pārdeva 6,4 TWh elektroenerģijas, no kā Latvijā 4,2 TWh, Lietuvā – 1,2 TWh un Igaunijā – 0,9 TWh. Kopējais Latvenergo klientu skaits sasniedz 740 tūkstošus, no kuriem ārpus Latvijas – 49 tūkstoši klientu. Atveroties Lietuvas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgum, līdz 2020.gada beigām Latvenergo ir noslēdzis jau vairāk nekā 13 tūkstošus līgumu. Pārskata gadā par 70% pieaudzis Latvenergo koncerna pārdotās dabasgāzes apjoms mazumtirdzniecības klientiem, un tas ir 516 GWh. Savukārt dabasgāzes klientu skaits Baltijā ir 13,5 tūkstoši, no kuriem 12,1 tūkstoši mājsaimniecības.

Gads bijis īpaši sekmīgs saules paneļu tirdzniecībā - Baltijā noslēgti vairāk nekā 600 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu, tādējādi noslēgto līgumu skaits ir gandrīz dubultojies, salīdzinot ar 2019.gadu. Paplašinot šo segmentu, Elektrum ir uzsācis divu saules paneļu parku izbūves projektus Lietuvā un Igaunijā ar kopējo jaudu 1,75 MW.

2019.gadā uzsāktajā darbībā elektromobilitātes tirgū ir paplašināts elektroauto uzlādes staciju tīkls – līdz 36 pieslēgvietām 2020.gada beigās. Elektrum publiskajās uzlādes stacijās Elektrum mobilās lietotnes klienti veikuši vairāk nekā 8 000 uzlādes. Paralēli tiek attīstīti arī citi elektromobilitātes pakalpojumi un produkti - gan juridiskām personām, izveidojot uzlādes vietas, gan mājsaimniecībām, tirgojot mājas uzlādes iekārtas.

Pārskata gadā Latvenergo koncerna ieņēmumi sasniedza 774,1 milj. EUR, kas ir par 67,5 milj. EUR jeb 8 % mazāk nekā 2019.gadā. To galvenokārt ietekmēja mazāki ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas zemākas elektroenerģijas cenas un saražotās elektroenerģijas ietekmē, mazāki sadales segmenta ieņēmumi, samazinoties sadalītās elektroenerģijas apjomam un sadales sistēmas pakalpojuma tarifam un mazāki siltumenerģijas pārdošanas ieņēmumi siltāku laikapstākļu dēļ. EBITDA sasniedza 278,8 milj. EUR, kas ir par 14 % jeb 35,3 milj. EUR vairāk nekā 2019.gadā, ko pozitīvi galvenokārt ietekmēja zemākas enerģijas iepirkuma cenas un lielāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES. Koncerna peļņa pārskata gadā sasniedza 115,8 milj. EUR.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2020.gadā ir 168,9 milj. EUR, kas ir par 60,6 milj. EUR jeb 26% mazāk nekā 2019. gadā, ko nosaka mazākas investīcijas pārvades aktīvos. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 18,5 milj. eiro. Rekonstrukcijas programmu plānots īstenot līdz 2023.gadam, un tās kopējās rekonstrukcijas izmaksas pārsniegs 200 milj. eiro. Palielinot atjaunīgo resursu izmantošanu, rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību turpmākos 40 gadus. Nemainīgi būtisks investīciju apjoms ieguldīts tīklu modernizācijā - 69% no kopējām investīcijām, kas ļauj nodrošināt augstu tīkla pakalpojumu kvalitāti, tehniskos rādītājus un darbības drošumu.

Atbilstoši likumam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" AS "Latvenergo" maksājamo dividenžu paredzamais apjoms 2021.gadā (par 2020.pārskata gadu) ir ne mazāk kā 98,2 miljoni EUR (t.sk. uzņēmumu ienākuma nodoklis). Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji ir pietiekami, lai veiktu dividenžu izmaksu. Koncerna aktīvi 2020.gada 31.decembrī sasniedz 3,4 miljardus EUR, bet pašu kapitāls pārsniedz 2,1 miljardus EUR.

AS "Latvenergo" dividendes tiek izmantotas arī OIK likmes samazinājuma finansēšanai (vērtība no 2021.gada 1.janvāra ir par 23% zemāka – 17,51 EUR/MWh), gan arī kā finansējuma avots valsts budžeta programmai "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts".

Pēc pārskata gada beigām 2021.gada 11.februārī Moody's veica AS "Latvenergo" kredītreitinga periodisko pārskatīšanu. Reitings Baa2 ir nemainīgi stabils jau sesto gadu pēc kārtas, apliecinot Latvenergo koncerna stabilitāti un finansiālo uzticamību.

Latvenergo koncerna 2020.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati. Revidētie Latvenergo koncerna 2020.gada rezultāti tiks publicēti 2021.gada 14.aprīlī.


 [1] EBITDA - ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma


Paziņojums (pdf)