Publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2023.gada pirmā pusgada rezultāti


Šodien, 31.augustā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2023.gada pirmo pusgadu.

2023.gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerna finanšu rezultātus visbūtiskāk ietekmēja elektroenerģijas ražošanas pieaugums par 56% līdz 3 519 GWh, salīdzinot ar attiecīgo periodu pagājušajā gadā. Daugavas HES ir saražots par 44% vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn jeb 2 834 GWh. Tas veicināja Latvenergo pārdošanas apjoma pieaugumu kaimiņvalstīs, būtiski palielinot ārpus Latvijas gūtos ieņēmumus. Kopā koncerns pārdevis par 28% vairāk elektroenerģijas nekā pērn jeb 5 026 GWh. Salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu, par 47% pieaudzis Elektrum elektroenerģijas klientu skaits ārpus Latvijas līdz 209 tūkstošiem, bet kopējais Elektrum elektroenerģijas klientu skaits Baltijā pārsniedz 842 tūkstošus. Pēdējos piecos gados augstākie pusgada elektroenerģijas izstrādes un pārdošanas apjoma un klientu pieauguma kaimiņvalstīs rādītāji ir veicinājuši attiecīgi arī koncerna peļņas pieaugumu pret pagājušā gada periodu par 57%, tai sasniedzot 222,5 milj. EUR.

2023.gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 1 163,4 miljoni EUR, kas ir par 56% vairāk nekā pērn, bet koncerna EBITDA pieauga par 52% un sasniedz 344,7 miljonus EUR. 

Latvenergo gada sākumā ir sekmīgi ražojis un pārdevis elektroenerģiju, strādājot ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā un gūstot arī ievērojamu ienākumu pieaugumu kaimiņvalstīs. 2023.gada 1.pusgadā augstā pietece Daugavā, kas vidēji bija 1 243 m3/s jeb gandrīz divas reizes lielāka nekā atiecīgajā periodā pērn, ļāva Daugavas HES kaskādē saražot par 44% vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn jeb 2 834 GWh. Jau pārskata perioda beigās, jūnijā, pietece Daugavā krasi samazinājās atbilstoši gadalaikam, tādējādi ietekmējot arī hidroizstrādes apjomu. Savukārt TEC 1. pusgadā saražotās elektroenerģijas apjoms audzis par 151% līdz 675 GWh. Līdz ar to Latvenergo 2023.gada 1.pusgadā izstrādāja 40% no visas Baltijā saražotās elektroenerģijas apjoma. Kopā saražotas 3 519 GWh elektroenerģijas, kas ir par 56% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Saražotās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 11% līdz 969 GWh, ko galvenokārt ietekmēja energoefektivitātes pasākumi, būtiski samazinot patēriņu iedzīvotāju, valsts un pašvaldības iestāžu ēkās.

Augot elektroenerģijas ražošanai, augusi arī tās tirdzniecība Baltijā – pirmajā pusgadā ir pārdotas 5 026 GWh, kas ir lielākais daudzums pēdējo piecu gadu laikā un par 28% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Mazumtirdzniecībā pārdotais apjoms ir audzis par 17% līdz 3 087 GWh. Lielāku mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas daudzumu veicināja klientu skaita pieaugums ārpus Latvijas par 47% līdz 209 tūkstošiem klientu Igaunijā un Lietuvā, kopā Elektrum elektroenerģijas klientu skaitam Baltijā pārsniedzot jau 842 tūkstošus. Savukārt dabasgāzes tirdzniecības segmentā Latvenergo klientu skaits ir pieaudzis par 90%, pārsniedzot 37 tūkstošus klientu.

Lielāka Daugavas HES izstrāde līdz ar lielāku pārdotās elektroenerģijas daudzumu, tam īpaši būtiski pieaugot ārpus Latvijas, pozitīvi ietekmēja koncerna finanšu radītājus 2023.gada 1.pusgadā. Latvenergo koncerna ieņēmumi sasniedza 1 163,4 miljonus EUR, kas ir par 56% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Latvenergo koncerna EBITDA pieauga par 52% un ir 344,7 miljoni EUR. Attiecīgi par 57% pret pagājušā gada pirmo pusgadu ir augusi arī peļņa līdz 222,5 miljoniem EUR.

2023.gada maijā ilgtspējas reitingu aģentūra ISS ESG piešķīra AS "Latvenergo" ESG uzņēmuma reitingu B-, kas AS "Latvenergo" ierindo starp 10% visaugstāk novērtētajiem industrijas uzņēmumiem. Papildus tika piešķirts Prime novērtējums (Prime badge), ko piešķir uzņēmumiem, kas izpilda ISS ESG stingrās prasības attiecībā uz ilgtspējības sniegumu nozarē.

Arvien lielāka ietekme uz finanšu un darbības rādītājiem ir jaunajiem biznesa virzieniem. 2023.gada pirmajā pusgadā noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits pārsniedz 1 100. Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda jūnija beigās pārsniedza jau 55 MW, līdz ar to Latvenergo ir viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. Papildus jūnija beigās Elektrum Drive elektroauto uzlādes tīkls sasniedza 220 pieslēgvietu, kas ir par 70% vairāk nekā gadu atpakaļ. Tajā veiktas vairāk nekā 20,3 tūkstoši uzlādes 421 MWh apmērā, sniedzot 257 tonnu CO2 izmešu ietaupījumu. Tas vēl vairāk stiprina Latvijas kā elektroauto uzlādes tīkla līderes Baltijas valstīs pozīcijas, apsteidzot pakalpojuma pieejamībā Igauniju un Lietuvu.

2023.gada pirmajā pusgadā investēti 85,1 miljons EUR, kas ir par 52% vairāk nekā pērn, investīciju pieaugumu galvenokārt radot lielākiem ieguldījumiem saules elektrostaciju attīstības projektos. Atbilstoši Latvenergo koncerna stratēģijai 2022.–2026. gadam, šajā periodā būtiski pieaugs koncerna investīcijas atjaunīgo energoresursu ražošanas jaudās, kas mazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmēs Latvijas klimatneitralitātes sasniegšanu līdz 2050.gadam.

Turpinot izaugsmes stratēģijas īstenošanu, Latvenergo koncerns aktīvi strādā enerģijas ražošanas portfeļa palielināšanā, lai stiprinātu savas pozīcijas reģiona vēja un saules elektroenerģētikā. Zaļo tehnoloģiju nostiprināšana Latvijas valstij piederošās kapitālsabiedrības īpašumā mazina Latvijas enerģētisko atkarību un nostiprina virzību uz valsts klimatneitralitāti 2050.gadā. Lai līdz 2030.gadam palielinātu atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudu par 2 300 MW, kas ir divas reizes vairāk nekā pašlaik, koncerns attīsta pats savus projektus, kā arī veic dažādās attīstības pakāpēs esošu saules un vēja enerģijas projektu iegādi.

Pirms gada Latvenergo nodrošināja dabasgāzi gan pašu ražošanas vajadzībām ziemas sezonai, gan klientu vajadzībām. Arī šogad koncerna dabasgāzes piegādes ir savlaicīgas, drošas un izlīdzinātas, ko garantē piegādes līgums ar Klaipēdas termināli līdz 6 TWh apjomā ik gadu. Tādējādi koncerns nodrošinājis vismaz divus stabilus aktīvus – līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad Latvenergo izmanto Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, kā arī Latvenergo saņem regulārās dabasgāzes piegādes caur Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināli.

AS "Latvenergo" maijā valstij izmaksājusi dividendēs 134,0 miljonus EUR par 2022.gada peļņu, kā arī 2023.gada 1.pusgadā nomaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis 26,5 miljoni EUR. No 2023.gada peļņas koncerna maksājamo dividenžu paredzamais apjoms ir 64% apmērā.

No 2023.gada 1.jūlija stājušies spēkā AS "Sadales tīkls" jaunie sadales tarifi. Konkrētas izmaiņas ir atkarīgas no klienta pieslēguma un patēriņa. Tarifu pieaugumu galvenokārt noteica divi faktori – sadales pakalpojumu izmaksu pieaugums inflācijas dēļ un elektroenerģijas pārvades tarifa pieaugums.

Latvenergo koncerna 2023.gada nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu tiks publicēti 30. novembrī.

Pārskati pieejami Latvenergo mājaslapas sadaļā Investoriem/Pārskati.

Paziņojums (PDF)