Latvenergo koncerna nerevidētie 2020. gada deviņu mēnešu rezultāti


Šodien, 27. novembrī, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2020. gada deviņiem mēnešiem.

2020.gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerns ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 3 298 GWh elektroenerģijas. Daugavas HES izstrādāja par 54% vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn. 2020.gada deviņos mēnešos koncerna ieņēmumi bija 564,4 miljoni EUR, kas ir par 9% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, ko ietekmēja zemāks elektroenerģijas un siltumenerģijas pieprasījums, zemākas elektroenerģijas cenas un mazāki sadales segmenta ieņēmumi. Savukārt koncerna EBITDA* bija 212,1 miljons eiro, un tas ir par 23% vairāk nekā 2019.gada deviņu mēnešu periodā. 

Latvenergo koncerna darbību un rezultātus ietekmē dažādi globāli un reģionāli darbības vides faktori. 2020.gada deviņos mēnešos Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs bija būtiski zemākas elektroenerģijas cenas nekā attiecīgajā periodā pērn. Tas ir saistīts ar hidrobilances uzlabošanos Ziemeļvalstīs un zemāku pieprasījumu siltāku laikapstākļu un Covid-19 ietekmē. Latvijā pārskata periodā elektroenerģijas tirgus cena bija par 33% zemāka nekā attiecīgi pirms gada. 

Pēc pārskata perioda beigām divpadsmito gadu pēc kārtas, bet kopumā trīspadsmito reizi Latvenergo saņēma "Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101" Latvijas vērtīgākā uzņēmuma balvu.

2020.gada deviņos mēnešos Covid - 19 izplatībai nav būtiskas ietekmes uz Latvenergo koncerna sniegto pakalpojumu nodrošinājumu. Latvenergo koncerns pastāvīgi vērtē Covid-19 izplatības ietekmi un īsteno pasākumus klientu un darbinieku drošībai, kā arī nodrošina atbilstošu darba režīmu stratēģiski svarīgos objektos. Tomēr vīruss ietekmējis tautsaimniecības aktivitāti visās Baltijas valstīs, samazinot arī elektroenerģijas patēriņu. Latvijā 2020.gada deviņos mēnešos elektroenerģijas patēriņš samazinājies par 2,9%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pirms gada. Vienlaikus jāuzsver, ka elektroenerģijas patēriņa samazinājumu noteica arī siltāki laikapstākļi gada sākumā.

Elektroenerģijas cenas un pieprasījuma krituma ietekmē elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs 2020.gada deviņos mēnešos ir samazinājusies par 8%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Tomēr, neskatoties uz to, Latvenergo koncerns ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 30% no kopējā Baltijas valstīs izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Latvenergo savās elektrostacijās ir saražojis 3 298 GWh elektroenerģijas un 1 101 GWh siltumenerģijas.

2020.gada deviņos mēnešos Daugavas HES ir saražotas 2 100 GWh elektroenerģijas, kas ir par 54% vairāk nekā 2019.gada deviņos mēnešos. Vidējā ūdens pietece Daugavā bija 559 m3/s, bet attiecīgajā periodā pērn – tikai 357 m3/s. 2020. gada deviņos mēnešos no atjaunīgajiem energoresursiem saražotā elektroenerģija koncernā veidoja 64% (2019.gada attiecīgajā periodā – 39%).

AS "Latvenergo" TEC pārskata periodā ir saražotas 1 168 GWh elektroenerģijas, kas ir par 46% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt saražotās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 9% siltāku laikapstākļu dēļ apkures sezonā.

Latvenergo koncerns pārskata periodā Baltijas valstīs ir pārdevis 4 650 GWh elektroenerģijas. Koncernam ir ne tikai stabilas pozīcijas Baltijas elektroenerģijas tirgū, bet tās ir vēl papildus stiprinātas, uzsākot darbību Lietuvas elektroenerģijas mājsaimniecību tirgū.

Koncerns aktīvi turpina attīstīt jaunus stratēģiskus biznesa virzienus – saules paneļu tirdzniecību, elektromobilitāti un dabasgāzes tirdzniecību. Baltijas valstīs pārskata periodā noslēgti 460 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu, un tas ir divas reizes vairāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Saules paneļu jauda Baltijā ir sasniegusi 4,7 MW, no kuriem 76% ir uzstādīti klientiem ārpus Latvijas. Pārskata periodā Elektrum ir uzsācis divu saules paneļu parku izbūves projektus Lietuvā un Igaunijā. Lietuvas saules parka plānotā uzstādītā jauda būs 1,5 MW, savukārt Igaunijas – 0,25 MW.

Pārskata periodā Latvenergo tirdzniecības zīmola Elektrum elektroauto uzlādes stacijās veiktas vairāk nekā 4 500 uzlādes 122 MWh apmērā. Izbūvēto elektroauto uzlādes vietu skaits ir sasniedzis 27 pieslēgvietas 9 stacijās. Apliecinājums turpmākai elektromobilitātes kā stratēģiskā virziena attīstībai ir 1.oktobrī AS "Latvenergo", VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un koplietošanas pakalpojumu uzņēmumu Fiqsy, Carguru, CityBee parakstītais memorands par elektromobilitātes veicināšanu Latvijā, attīstot datos balstītu infrastruktūru.

Savukārt Latvenergo koncerna dabasgāzes pārdošanas apjoms mazumtirdzniecības klientiem 2020.gada deviņos mēnešos ir par 65% lielāks nekā 2019.gada 9 mēnešos, un tas ir 318 GWh. Dabasgāzes pārdošanas apjoma pieaugums ir novērojams visās Baltijas valstīs, ko ir veicinājusi pozitīvā klientu skaita dinamika. Kopējais dabasgāzes klientu skaits Baltijā septembra beigās bija 11,7 tūkstoši, no kuriem 10,4 tūkstoši bija mājsaimniecības.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2020.gada deviņos mēnešos ir 564,4 miljoni EUR, kas ir par 9% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. To ietekmēja mazāks elektroenerģijas un siltumenerģijas pieprasījums, zemāka elektroenerģijas cena un mazāki sadales segmenta ieņēmumi. Savukārt koncerna EBITDA ir par 23% lielāka, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, un tā ir 212,1 miljoni EUR. To galvenokārt ietekmēja lielāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES un zemākas elektroenerģijas iepirkuma cenas. Koncerna peļņa 2020. gada deviņos mēnešos ir 94,7 milj. EUR (attiecīgajā periodā pērn – 62,0 milj. EUR). Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms pārskata periodā ir 130,4 miljoni EUR. Investējot videi draudzīgos projektos, 2020.gada deviņos mēnešos Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 15,7 miljoni EUR. Savukārt tīklu aktīvos pārskata periodā investīciju apjoms bija 70% no kopējām investīcijām. ­­­­­No tā 28,9 miljoni eiro tika ieguldīti pārvades sistēmas aktīvos.

10.jūnijā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumam no Latvenergo koncerna tika nodalīti pārvades aktīvi, nododot visas AS "Latvijas elektriskie tīkli" akcijas Ekonomikas ministrijai. Līdz ar pārvades aktīvu nodalīšanu AS “Augstsprieguma tīkls” ir nodotas arī visas AS "Latvijas elektriskie tīkli" saistības.

Pēc pārskata perioda beigām 2020.gada 30.oktobrī AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs pārtrauca darbu AS "Latvenergo", pēc 2020.gada 11.novembra darbu Latvenergo koncernā neturpina AS "Latvenergo" valdes loceklis un komercdirektors Uldis Bariss. Par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju no šī gada 31.oktobra iecelts valdes loceklis un finanšu direktors Guntars Baļčūns, valdē darbu turpina tehnoloģiju un atbalsta direktors Kaspars Cikmačs, par uzņēmuma pagaidu valdes locekli iecelts Arnis Kurgs. Jauni AS "Latvenergo" valdes locekļi tiks izvēlēti konkursa kārtībā.

Pēc pārskata perioda beigām 25.novembrī Latvenergo koncerns divpadsmito gadu pēc kārtas, bet kopumā trīspadsmito reizi saņēma vērtīgākā uzņēmuma balvu "Prudentia" un "Nasdaq Riga" kopīgi veidotajā "Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101". Kā uzsvēra Guntars Baļčūns, pasaulē arvien vairāk apzināsies vajadzību pēc tīra gaisa un zaļas vides, kas būs noteicošie argumenti tuvāko 10 - 30 gadu Eiropas un, cerams, arī pasaules virzībai uz klimatneitrālu ekonomiku.

Latvenergo koncerna 2020.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati tiks publicēti 2021.gada 26.februārī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2020.gada deviņu mēnešu periodu pieejami sadaļā Investoriem/ Pārskati.


* ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma


Paziņojums (pdf)