Latvenergo koncerna nerevidētie 2021. gada deviņu mēnešu rezultāti


Šodien, 30.novembrī, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2021.gada deviņu mēnešu periodu.

Pasaule kopumā, Baltijas valstis un Latvija sāk atveseļoties no Covid-19 pandēmijas sekām. Baltijas valstīs šī gada deviņos mēnešos par 5% ir pieaudzis elektroenerģijas patēriņš un par 2% saražotās elektroenerģijas apjoms, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Vienlaikus pasaules ekonomikas atveseļošanās veicinājusi rekordaugstas elektroenerģijas un energoresursu cenas, kas ietekmē arī Latvenergo darbības rezultātus. 2021.gada 9 mēnešos būtiski pieaugusi elektroenerģijas cena gan Ziemeļvalstīs, gan arī Baltijā  Nord Pool sistēmas cena palielinājās vairāk nekā piecas reizes, savukārt Latvijā pieaugums bija 119%. 

Pašreizējā elektroenerģijas tirgus situācija norāda uz nepieciešamību reģionā attīstīt vietējās atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas kapacitāti, kas novērstu elektroenerģijas cenas atkarību no fosilajiem energoresursiem un tādejādi palīdzētu cenas samazināt nākotnē. 

Pārskata periodā Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 659,5 milj. eiro jeb par 17% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Būtiski augstākas iepirkto energoresursu cenas ir negatīvi ietekmējušas koncerna EBITDA *, kas ir par 40% mazāka nekā 2020.gada deviņos mēnešos, sasniedzot 126,8 milj. eiro.

2021.gada 9 mēnešos Latvenergo koncerns bija lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 31% no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Latvenergo elektrostacijās ir saražotas 3 407 GWh elektroenerģijas un 1 320 GWh siltumenerģijas. Daugavas HES saražotas 2 105 GWh, savukārt AS "Latvenergo" TEC izstrāde pārskata periodā ir par 10% lielāka, sasniedzot 1 283 GWh. Saražotās siltumenerģijas apjoms ir palielinājies par 20%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ko ietekmēja aukstāki laikapstākļi apkures sezonā gada sākumā. Kopumā šogad 9 mēnešos elektroenerģijas izstrāde Baltijā bija par 2% lielāka nekā attiecīgajā periodā pērn, sasniedzot 11,2 TWh. Kopējais elektroenerģijas izstrādes apjoms Latvijā ir pagājušā gada līmenī, sasniedzot 4,2 TWh.

Būtiski, ka līdz ar ekonomikas atveseļošanos pēc Covid-19 ierobežojumiem, aukstākiem laikapstākļiem gada sākumā un karsto vasaru Baltijas valstīs ir patērēts par 5% vairāk elektroenerģijas nekā pērn – 21 TWh. Ekonomiskās aktivitātes līmeņa uzlabošanās palielinājusi pieprasījumu pēc energoresursiem, kas savukārt veicinājis būtisku energoresursu cenu pieaugumu. Dabasgāzes vidējā cena 2021. gada septembrī sasniedza 63 EUR/MWh (2020. gada septembrī – 11 EUR/MWh). Savukārt emisiju kvotu cena 2021.gada septembrī pārsniedza 60 EUR/t. Līdz ar to arī elektroenerģijas cenas gan Ziemeļvalstīs, gan arī Baltijā ir rekordaugstā līmenī, 2021.gada 9 mēnešos tai Latvijā palielinoties vairāk nekā divas reizes.

Augstās elektroenerģijas un energoresursu cenas ir ietekmējušas Latvenergo koncerna darbību – lai arī koncerna ieņēmumi ir par 17% lielāki, salīdzinot ar to pašu periodu pērn, un sasniedz 659,5 milj. EUR, EBITDA pārskata periodā ir par 40% mazāka nekā attiecīgi 2020. gadā, un tā ir 126,8 milj. EUR. To negatīvi galvenokārt ietekmēja ievērojami augstākas iepirktās elektroenerģijas, kā arī dabasgāzes un emisijas kvotu cenas. Tāpat šie faktori ir ietekmējuši koncerna peļņu, kas pārskata periodā ir 26,4 milj. EUR.

Strauja atjaunīgās elektroenerģijas ražotņu attīstība un izaugsme, kā arī elektrifikācija ir koncerna jaunās stratēģijas galvenie akcenti, tādējādi attīstot vietējās enerģijas ražošanas kapacitāti kā būtisku elektroenerģijas cenu samazināšanas virzienu. 2020.gada nogalē tika uzsākta un 2021.gadā turpinās vidēja termiņa stratēģijas izstrāde 2022.- 2026.gadam. Bez tam Ministru kabinets 2021.gada 9.novembrī noteicis AS "Latvenergo" jaunu vispārējo stratēģisko mērķi – sekmēt klimatneitrālas Latvijas konkurētspēju un izaugsmi un palielināt Latvenergo koncerna vērtību mājas tirgū Baltijā un arī ārpus tā, ilgtspējīgi, inovatīvi un ekonomiski pamatoti attīstot un nodrošinot preces un pakalpojumus enerģijas un ar to saistītu biznesu vērtību ķēdēs un efektīvi pārvaldot valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru.

Šī gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerns saviem klientiem Baltijā pārdeva 5,0 TWh elektroenerģijas, kas ir par 7% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Ārpus Latvijas pārdotā elektroenerģija veido aptuveni 40% no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģijas apjoma. Elektroenerģijas pārdošanas apjoma pieaugumu sekmēja panākumi tirgos ārpus Latvijas, it īpaši Lietuvas lielo biznesa klientu un mājsaimniecību segmentos. Latvenergo koncerna pārdotās elektroenerģijas apjoms Latvijā ir 3,0 TWh, Lietuvā – 1,2 TWh un Igaunijā – 0,8 TWh.

Būtiski pieaudzis Baltijā noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits – gandrīz 800 jauni līgumi, kas ir par 79% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā pārsniedz 9 MW, līdz ar to Latvenergo ir viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. 3/4 no kopējās jaudas ir uzstādītas klientiem ārpus Latvijas.

Tuvojoties mērķim gadu noslēgt ar 84 elektromobiļu uzlādes pieslēgvietām, ir pieaudzis veikto uzlāžu daudzums – šī gada deviņos mēnešos Elektrum mobilās lietotnes klientu veikto uzlāžu skaits ir dubultojies, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, veicot vairāk nekā 5 500 uzlādes 100 MWh apmērā.

Latvenergo koncerna 2021.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati tiks publicēti 2022.gada 28.februārī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2021.gada deviņiem mēnešiem pieejami Investoriem/Pārskati.


* ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma.


Paziņojums (pdf)