Latvenergo koncerns publicē revidētos 2021.gada rezultātus un Ilgtspējas pārskatu


Šodien, 2022.gada 13.aprīlī, tiek publicēti revidētie Latvenergo koncerna konsolidētie un AS "Latvenergo" finanšu rezultāti par 2021.gadu, kurus AS ''Latvenergo" valde ir apstiprinājusi 12.aprīlī. Līdz ar Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2021.gada pārskatu tiek publicēts Ilgtspējas pārskats, kas sagatavots atbilstoši GRI Standards vadlīniju prasībām, un AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021.gadu. Korporatīvās pārvaldības ziņojums sagatavots, pamatojoties uz Korporatīvās pārvaldības kodeksu, ko 2020.gadā publicējusi Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome. 

Latvenergo koncerns pērn ir bijis lielākais zaļās enerģijas ražotājs Baltijas valstīs, un kopumā tajā saražotas 4 517 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, kas ir par 6% vairāk nekā 2020.gadā. Latvenergo koncerna 2021.gada revidētie finanšu rezultāti būtiski neatšķiras no 2022.gada 28.februārī publicētajiem nerevidētajiem rezultātiem. Koncerna ieņēmumi 2021.gadā ir 1 065,2 milj. eiro, EBITDA ir 198,8 milj. eiro, un koncerna peļņa ir 71,6 milj. eiro. 

Pēc pārskata gada beigām 2022.gada martā ir apstiprināta Latvenergo koncerna konsolidētā vidēja termiņa darbības stratēģija 2022. – 2026.gadam, ko raksturo atslēgvārds "Izaugsme". Stratēģijā ir noteiktas prioritātes jau esošos darbības virzienos un primāri atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudu attīstībai, kas nodrošinās valsts energoneatkarību. Tās atbalstam pieņemts Ministru kabineta lēmums dibināt AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmumu lieljaudas vēja parku attīstīšanai.

Latvenergo koncerna darbību 2021.gadā ir ietekmējis līdz šim pasaules tirgos nepieredzēts energoresursu sadārdzinājums. 2021.gada vidējā elektroenerģijas tirgus cena Latvijā sasniegusi 88,8 EUR/MWh, kas ir 2,6 reizes augstāka nekā 2020.gadā. Cenu pieaugumu Nord Pool reģionā veicināja vairāki apstākļi – dabasgāzes cenu un CO­2 emisiju kvotu vairākkārtīga sadārdzināšanās, par 5% lielāks elektroenerģijas pieprasījums reģionā, kā arī mazāka vēja elektroenerģijas izstrāde Eiropā.

Pārskata gadā Latvenergo koncerns ir zaļās enerģijas ražošanas līderis Baltijā un ir saražojis 29% no kopējā Baltijas valstīs izstrādātā elektroenerģijas apjoma. 59% no tās ir saražoti no atjaunīgajiem energoresursiem – pērn izstrādes apjoms Daugavas HES ir pieaudzis par 4%, un tas ir 2 636 GWh.

Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC ir bijusi par 10% lielāka, sasniedzot 1 854 GWh. Par 22% pieaugusi arī siltumenerģijas izstrāde, ko ietekmēja aukstāki laikapstākļi apkures sezonā. Kopumā Latvenergo ražotnēs ir saražotas 4 517 GWh elektroenerģijas un 2 072 GWh siltumenerģijas.

2021.gadā Latvenergo koncerns ir bijis pārstāvēts visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Saviem klientiem koncerns pārdevis par 5% vairāk elektroenerģijas nekā gadu iepriekš jeb 6 706 GWh. Latvenergo koncernam ir 755 tūkstoši elektroenerģijas klientu, t. sk. ārpus Latvijas – vairāk nekā 90 tūkstoši. Ārpus Latvijas pārdotās elektroenerģijas apjoms veido aptuveni 40% no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma.

Gads bijis īpaši sekmīgs saules paneļu tirdzniecībā – salīdzinot ar 2020.gadu, noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits Baltijā ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, pārsniedzot 1 300. Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā sasniedz gandrīz 11 MW, līdz ar to Latvenergo ir viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā.

2021.gadā ir sasniegts gada sākumā izvirzītais mērķis elektroauto uzlādes pieslēgvietu skaitam – Elektrum uzlādes tīklu veido 90 pieslēgvietas, ar mobilo lietotni veikto uzlāžu skaits, salīdzinot ar 2020.gadu, ir uz pusi lielāks, veicot 8 500 uzlādes 160 MWh apmērā.

Pārskata gadā Latvenergo koncerna ieņēmumi sasniedza 1 065,2 miljonus EUR, kas ir par 291,8 miljoniem EUR jeb 38% vairāk nekā pērn. Savukārt EBITDA ir par 79,1 miljoniem EUR jeb 28% mazāka – 198,8 milj. EUR. Attiecīgi koncerna peļņa pārskata gadā ir 71,6 milj. EUR jeb par 38% mazāka nekā 2020.gadā.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2021.gadā ir 126,7 milj. EUR, kas ir par 42,1 milj. EUR jeb 25 % mazāk nekā 2020.gadā, ko nosaka mazākas investīcijas pārvades aktīvos līdz ar to nodalīšanu no Latvenergo koncerna 2020.gada jūnijā. Pārskata gadā Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 11,7 milj. eiro. Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību turpmākos 40 gadus. Tīklu modernizācijā ieguldīti 67% no kopējām investīcijām. Pagājušajā gadā veiktas investīcijas darbības paplašināšanā Igaunijā, ieguldot kopumā gandrīz 10 milj. EUR.

Latvenergo koncerns ir sniedzis nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā un tautsaimniecībā, veicinot ilgtspēju, veicot investīcijas un Latvijā samaksājot nodokļus un dividendes 2021.gadā kopā 211,5 milj. EUR apmērā. Gan Latvijas sabiedrība, gan koncerns ir ieinteresēti tādā izglītībā, kas rada interesi par inženierzinātnēm, atbalsta eksaktās izglītības sistēmu ar ticību, ka ieguldītais atgriezīsies valsts labklājības izaugsmē. Pandēmijas laiks apliecināja izglītības un tās kvalitātes nozīmi, tādēļ, domājot par nākotni, 10 Latvijas skolas saņēma ziedojumu fizikas kabinetu iekārtošanai un, palīdzot uzturēt arī tik svarīgo emocionālo labsajūtu, 655 jaunieši no 97 skolām attālināto mācību laikā piedalījušies FIZMIX Eksperiments konkursā. Stiprinot sadarbību ar klientiem un izprotot pandēmijas ietekmi uz klientu ekonomisko situāciju un maksātspēju, esam atbildīgi risinājuši norēķinu sarežģījumus. Atbalstot sabiedrības pieprasījumu, šajā laikā koncerns ir izglītojis par ilgtspējīgu elektroenerģijas lietošanu, kā arī popularizējis dažādus pakalpojumus, kas vienlaikus vērsti gan uz efektīvu patēriņu, gan zaļāku dzīvesveidu. Tāpat Covid-19 pandēmija neietekmēja realizēto vides aizsardzības pasākumu apjomu, koncernam turpinot zivju mazuļu atjaunošanas programmu un citus sabiedrībai būtiskus pasākumus.

Atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2022. gadam" AS "Latvenergo" maksājamo dividenžu paredzamais apjoms 2022.gadā (par 2021. pārskata gadu) ir 70,2 miljoni EUR.

Pārskata gadā AS "Latvenergo" padome ievēlēja jaunu koncerna valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus ar pilnvarojumu piecu gadu termiņam. Par AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētāju iecelts Mārtiņš Čakste, par valdes locekļiem – Dmitrijs Juskovecs un Harijs Teteris. Darbu valdē turpina Guntars Baļčūns un Kaspars Cikmačs.

2021.gadā ir izstrādāta un 2022.gada 30.martā apstiprināta Latvenergo koncerna vidēja termiņa darbības stratēģija 2022.– 2026.gadam, kurā izvirzīti jauni stratēģiskie mērķi. Izaugsmes stratēģija ir vērsta uz koncerna darbības izvēršanu un līderību atjaunīgās enerģijas izmantošanas attīstīšanā. Mērķi paredz audzēt atjaunīgās enerģijas ģenerācijas portfeli, fokusējoties uz vēja un saules elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstību un līdz 2026.gadam palielināt esošās atjaunīgās enerģijas jaudas par 600 MW.

Tāpat pēc pārskata gada beigām atbilstoši valsts iecerei veidot jaunus stratēģiskas nozīmes vēja enerģijas parkus uz valsts īpašumā esošas zemes akcionāri piekrituši izveidot AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmumu. Šis lēmums seko Ministru kabineta 22.februāra sēdē konceptuāli atbalstītajam Ekonomikas ministrijas priekšlikumam, kas neatliekami risina Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030.gadam mērķu izpildi un valsts enerģētiskās neatkarības stiprināšanu.

Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskats par 2021.gadu ir sagatavots atbilstoši starptautisko vadlīniju prasībām (GRI Standards). Pārskatā ir pieejama izvērsta informācija par koncernu, tā pārvaldību un darbības segmentiem. Tāpat dokumentā izklāstīta informācija par koncerna darbībai būtiskākajiem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides aspektiem. 2021.gada ilgtspējas pārskatu ir revidējis SIA "Ernst & Young Baltic".

Līdz ar Latvenergo koncerna finanšu rezultātiem publicēts arī AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021.gadu. Korporatīvās pārvaldības ziņojums pirmo reizi sagatavots, pamatojoties uz Korporatīvās pārvaldības kodeksu, ko 2020.gadā publicējusi Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome. Korporatīvās pārvaldības ziņojums apliecina, ka AS "Latvenergo" būtiskos aspektos ir ievērojusi visus kodeksā noteiktos principus, izņemot kritēriju par abu dzimumu pārstāvniecību uzņēmuma padomē. Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošana tika uzsākta 2012.gadā līdz ar obligāciju emisijas programmas uzsākšanu un emitēto obligāciju iekļaušanu Nasdaq Riga biržā.

Pārskati pieejami sadaļā Investoriem/ Pārskati.


Paziņojums (pdf)