Publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2023. gada deviņu mēnešu rezultāti


Šodien, 30. novembrī, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2023.gada deviņiem mēnešiem.

Būtiskākā ietekme uz Latvenergo finanšu un darbības rezultātiem 2023.gada deviņos mēnešos joprojām saglabājas no 2023. gada pavasarī pieredzētā ražošanas pieauguma Daugavas HES. Daugavas HES izstrādāts pēdējo 20 gadu laikā lielākais elektroenerģijas apjoms deviņu mēnešu periodā. Lai arī vasaras mēnešos Daugavas pietece bija zemāka, tomēr Latvenergo koncerns ir stabili lielākais atjaunīgās enerģijas ražotājs Baltijas valstīs. 2023.gada deviņos mēnešos koncernā tika saražota 3 971 GWh elektroenerģijas, un tas ir par 46% vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn. 2023.gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 1 537,6 miljoni EUR, kas ir par 31% vairāk nekā pērn, bet koncerna EBITDA pieaugusi divas reizes un sasniedz 455,3 miljonus EUR. 2023. gada deviņu mēnešu koncerna peļņa sasniedz 283,4 milj. EUR. Salīdzinājumam – koncerna pusgada peļņa bija 222,5 milj. EUR. 

2023. gada maijā AS "Latvenergo" valstij izmaksāja dividendēs 134,0 miljonus un pēc pārskata perioda vēl papildu dividendes 18,5 miljonu EUR apmērā. Savukārt par 2023.pārskata gadu AS "Latvenergo" maksājamo dividenžu paredzamais apjoms 2024.gadā – 64% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 199,3 miljoni EUR. 

Latvenergo 2023.gada deviņos mēnešos strādājis ļoti sekmīgi, saglabājot augstu saražotās un pārdotās elektroenerģijas daudzumu, kā arī klientu skaita pieaugumu, un tādējādi esot lielākajam atjaunīgās elektroenerģijas ražotājam Baltijas valstīs.

"Šis ir gads, kad dabas un mūsu HES sniegtās iespējas Latvenergo koncernā esam izmantojuši vislabākajā veidā, gan ražojot elektroenerģiju, gan to pārdodot, un labie finanšu rādītāji ir likumsakarīgs mūsu kā vadošā enerģētikas uzņēmuma Baltijā darba rezultāts. Ar nopelnīto mēs dalāmies, finanšu līdzekļiem paliekot tepat, Latvijā, ar dividendēm atbalstot sabiedrību, nevis tām aizplūstot uz ārvalstīm. Lai vēl vairāk paplašinātu mūsu atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudas, šajos deviņos mēnešos esam veikuši ieguldījumus jaunās jaudās, kā arī vēl vairāk palielinot HES ražošanas iespējas," rezultātus komentē Mārtiņš Čakste, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs.

Elektroenerģijas izstrādi Daugavas HES 2023.gada deviņos mēnešos ir ietekmējusi ūdens pietece – gada sākumā tā bija gandrīz divas reizes lielāka nekā pērn, jūnijā tā samazinājās atbilstoši gadalaikam, sarūkot arī elektroenerģijas izstrādes apjomam. Tomēr kopumā gada 9 mēnešos Daugavas HES saražotais apjoms ir par 35% lielāks nekā attiecīgajā periodā pērn, sasniedzot 3 036 GWh. Daugavas HES šajā periodā izstrādāts pēdējo 20 gadu laikā lielākais elektroenerģijas apjoms. Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC sasniedza 920 GWh, kas ir divas reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Līdz ar to Latvenergo 2023.gada deviņos mēnešos izstrādāja 34% no visa Baltijā saražotās elektroenerģijas apjoma. Kopā saražota 3 971 GWh elektroenerģijas, kas ir par 46% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Augot elektroenerģijas ražošanai, augusi arī tās tirdzniecība Baltijā – 2023.gada 9 mēnešos ir pārdotas 6 557 GWh, kas ir par 23% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Mazumtirdzniecībā pārdotais apjoms ir audzis par 15% līdz 4 491 GWh, ko veicināja arī klientu skaita pieaugums ārpus Latvijas par 31% līdz 212 tūkstošiem klientu Lietuvā un Igaunijā. Dabasgāzes tirdzniecības segmentā Latvenergo klientu skaits ir dubultojies, pārsniedzot 42 tūkstošus klientu.

Palielināta elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES 2023.gadā, kā arī elektroenerģijas pārdošanas apjoma pieaugums ir pozitīvi ietekmējis koncerna finanšu radītājus 2023.gada deviņos mēnešos, peļņai pieaugot līdz 283,4 milj. EUR. 2023. gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerna ieņēmumi sasniedza 1 537,6 miljonus EUR, kas ir par 31% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Latvenergo koncerna EBITDA pieaugusi divas reizes un ir 455,3 miljoni EUR.

Finanšu rādītājos arvien pieaug jauno biznesa virzienu ietekme. 2023.gada 9 mēnešos noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits pārsniedz 1 300. Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda septembra beigās sasniedz 70 MW, līdz ar to Latvenergo ir viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. Elektrum Drive elektroauto uzlādes tīkls septembra beigās sasniedza 290 pieslēgvietu, kurās veiktas vairāk nekā 34,8 tūkstoši uzlādes 735 MWh apmērā, sniedzot 450 tonnu CO2 izmešu ietaupījumu.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2023.gada 9 mēnešos ir 135,4 miljoni EUR, kas ir par 58% jeb 50,0 miljoniem EUR vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, un lielāko pieaugumu radīja ieguldījumi saules elektrostaciju attīstības projektos. Kopumā Baltijā projektēšanas vai celtniecības stadijā ir 15 saules parki ar kopējo jaudu vairāk nekā 300 MW, kuru pakāpeniska nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2023. – 2025.gadā.

2023.gada maijā AS "Latvenergo" valstij izmaksājusi dividendēs 134,0 miljonus EUR no AS "Latvenergo" 2022.gada peļņas, kā arī nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli 26,5 miljonus EUR. Savukārt 18.oktobrī AS "Latvenergo" ārkārtas akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums izmaksāt valstij papildu dividendes 18,5 miljonu EUR apmērā no nesadalītās 2022.pārskata gada peļņas. Izmaksātās papildu dividendes tiks novirzītas energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam.

Pēc pārskata perioda beigām, 2023.gada 28.novembrī, lai īstenotu valstij stratēģiski nozīmīgu vēja parku izbūvi, AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" (LVM) kopuzņēmumam SIA "Latvijas vēja parki" Latvijas Republikas Ministru kabinets ir piešķīris tiesības iegūt apbūves tiesības noteiktās Latvijas valsts mežu teritorijās. Lai īstenotu vēja elektrostacijas ar kopējo jaudu vismaz 800 MW, tās kopā ar saistīto infrastruktūru tiks projektētas, izbūvētas un ekspluatētas uz valsts īpašumā esošām zemēm, kuru apsaimniekošanu veic LVM.

Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2023.gadu tiks publicēti 2024.gada 29.februārī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2023.gada deviņiem mēnešiem pieejami mājaslapas sadaļā Investoriem/Pārskati.

Paziņojums (pdf)