Personas datu apstrādes principi Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja un Pļaviņu HES vēstures ekspozīcijas pieejamības nodrošināšanai

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula) 13. panta nosacījumiem, informējam par personas datu apstrādi (turpmāk tekstā – Principi), nodrošinot Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja (turpmāk tekstā – Enerģētikas muzejs) ekspozīcijas un krātuves apskati, ekskursiju un izglītojošo nodarbību vadīšanu, suvenīru iegādi, telpu nomas, krājuma priekšmetu vai to digitālo kopiju izmantošanas pakalpojumus Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā, Ogres novadā, un interneta vietnes Virtuālais enerģētikas muzejs piedāvātos pakalpojumus (https://energetikasmuzejs.lv), kā arī Pļaviņu HES vēstures ekspozīcijas apskati Enerģētiķu ielā 2, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā.

Pārzinis

Akciju sabiedrība "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (turpmāk tekstā saukts arī – AS "Latvenergo", Pārzinis vai Mēs).

Pārziņa kontaktinformācija 

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

E-pasts: info@latvenergo.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

E-pasts: fpda@latvenergo.lv

Datu apstrādes mērķis jeb nolūks 

Personas dati tiek apstrādāti nolūkā nodrošināt ekspozīcijas un krātuves apskati, ekskursiju un izglītojošo nodarbību vadīšanu, suvenīru iegādi, telpu nomas un krājuma priekšmetu vai to digitālo kopiju izmantošanas pakalpojumus Enerģētikas muzejā Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā, Ogres novadā, Pļaviņu HES vēstures ekspozīcijas apskati Enerģētiķu ielā 2, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā un Virtuālā enerģētikas muzeja (https://energetikasmuzejs.lv) piedāvātos pakalpojumus.

Personas dati, ko apstrādājam 

Lai nodrošinātu Enerģētikas muzeja un/vai Pļaviņu HES vēstures ekspozīcijas klātienes pieejamību, piesakoties apmeklējumam, Mēs lūgsim norādīt Jūsu vārdu un uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi, pilngadīgo/ nepilngadīgo personu skaitu grupā, apmeklējuma datumu, laiku un vēlamo ekskursijas valodu. Ja iesniegsiet komentārus, apstrādāsim arī šādu informāciju. Papildus Enerģētikas muzeja apmeklējumam aicināsim atzīmēt, vai vēlaties apmeklēt ekspozīciju un/vai krātuvi, un norādīt vēlamo pakalpojuma veidu − izglītojoša nodarbība vai ekskursija ar gidu.

Pērkot biļetes Enerģētikas muzeja klātienes apmeklējumam, ekskursijas vai izglītojošas nodarbības vadīšanu un suvenīrus, apstrādāsim Jūsu kā pircēja vārdu, uzvārdu, iegādātās preces veidu un skaitu, e-pasta adresi, uz kuru nosūtīsim iegādātās biļetes un rēķinu – pavadzīmi (ja attiecināms). Ja vēlēsieties par pakalpojumiem veikt apmaksu ar pārskaitījumu, lūgsim norādīt PVN maksātāja numuru, ja esat PVN maksātājs, un norēķinu rekvizītus rēķina izrakstīšanai un nosūtīšanai.

Lai nodrošinātu Jūsu kā patērētāja iespēju realizēt normatīvajos aktos paredzētās 14 dienu atteikuma tiesības no distancē noslēgtā līguma, kā arī tiesības iesniegt prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, lūgsim atteikuma veidlapā vai iesniegumā norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un/vai kontaktinformāciju, kā arī informāciju par iegādāto preci.

Ja rezervēsiet telpas Enerģētikas muzejā vai vēlēsieties saņemt krājuma priekšmetu vai to digitālo kopiju izmantošanas pakalpojumu, tad aicināsim norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, izmantošanas nolūku, PVN maksātāja numuru, ja esat PVN maksātājs, un norēķinu rekvizītus rēķina izrakstīšanai un nosūtīšanai.

Lai nodrošinātu personu, īpašuma un tiesisko interešu aizsardzību, Mēs varam izmantot AS "Latvenergo" objektos un tiem pieguļošajās teritorijās izvietoto videonovērošanas kameru ierakstos fiksētos datus – Jūsu un/vai Jūsu transportlīdzekļa attēlu, ieraksta datumu, laiku un vietu, kā arī informāciju, kas atspoguļo Jūsu uzvedību un veiktās darbības. Tāpat apstrādāsim informāciju, ko Jūs būsiet sniedzis komunikācijas laikā ar Mums, piemēram, sarakstē vai telefonsarunā.

Ja Enerģētikas muzeju vēlēsieties apmeklēt bez maksas, tad pie ieejas aicināsim uzrādīt statusu apliecinošu dokumentu, kas apliecina, ka atbilstat kādai no muzeja bezmaksas apmeklētāju grupām: apliecības "Goda ģimene" ("3+ Ģimenes karte") īpašnieks, bārenis, persona ar invaliditāti un tās pavadošā persona, politiski represēta persona, Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) biedrs, Latvijas muzeju darbinieks vai mediju pārstāvis, kas atspoguļo norises muzejā.

Apmeklējot Enerģētikas muzeju un/vai Pļaviņu HES vēstures ekspozīciju klātienē, aicināsim ievērot valstī tajā brīdī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, ar kurām var iepazīties AS "Latvenergo" mājaslapā sadaļā "Muzejs", Enerģētikas muzejā un Pļaviņu HES vēstures ekspozīcijā klātienē.

Ja vēlēsieties Virtuālā enerģētikas muzeja sadaļā Digitālais krājums pieteikt attēla izmantošanu savām vajadzībām un/vai sniegt papildinformāciju par izvēlētajā attēlā redzamo priekšmetu vai notikumu, tad, nosūtot ziņu Enerģētikas muzejam, papildus Jūsu komentāram aicināsim norādīt Jūsu vārdu un e-pastu, lai varam ar Jums sazināties.

Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats 

Lai sagatavotos Jūsu uzņemšanai Enerģētikas muzejā un/vai Pļaviņu HES vēstures ekspozīcijā, nodrošinātu apmeklējuma norisi, sniegtu telpu nomas, krājuma priekšmetu vai to digitālo kopiju izmantošanas un Enerģētikas muzeja suvenīru iegādes pakalpojumus, personas datus apstrādāsim, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Lai Mēs varētu sazināties ar Jums par Virtuālā enerģētikas muzeja sadaļā Digitālais krājums un/vai e-pasta adresē muzejs@latvenergo.lv iesniegto pieteikumu par izvēlētā krājuma priekšmeta attēla izmantošanu savām vajadzībām un/vai sniegt papildinformāciju par attēlu, kā arī izvērtēt Jūsu saņemto pretenziju pamatotību, nodrošinātos ar pierādījumiem un potenciāla strīda gadījumā glabātu personas datus noteiktu laiku līdz strīda atrisināšanai, kā arī aizstāvētu savas aizskartās tiesiskās intereses un novērstu un atklātu drošības riskus personu un īpašuma aizsardzībai, personas datus apstrādāsim Mūsu leģitīmo interešu realizācijai, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Administrējot maksājumus, kas veikti ar pārskaitījumu, Mēs veiksim grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam un Grāmatvedības likumam.

Kas saņems Jūsu personas datus

Personas datus apstrādās pilnvarotie Pārziņa darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.

Personas dati var tikt nodoti:

 • Pārziņa ārpakalpojumu sniedzējiem (apstrādātājiem), kuri ir pilnvaroti veikt noteiktas datu apstrādes darbības Pārziņa uzdevumā un uzraudzībā, piemēram, apsardzes pakalpojumu sniedzējiem;
 • pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina informācijas apmaiņu starp Pārzini un finanšu pakalpojumu sniedzējiem;
 • audita un revīzijas pakalpojumu sniedzējiem;
 • pastāvot noteiktiem apstākļiem (piemēram, ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo pakalpojumu), dati var tikt nodoti tiesībsargājošām vai uzraugošajām iestādēm, tiesai, kā arī Pārziņa apstrādātājiem – juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

Cik ilgi Mēs glabājam Jūsu datus

Apmeklējuma, telpu nomas vai krājumu izmantošanas pakalpojumu pieteikumā norādītā informācija tiks glabāta ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi no pakalpojuma saņemšanas dienas.

Ar videonovērošanas kameru fiksētā informācija tiks glabāta ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienas, izņemot, ja videonovērošanas ierakstā ir atspoguļota prettiesiska rīcība vai rīcība, kas var palīdzēt Pārzinim vai trešajām personām aizsargāt to tiesiskās intereses, tad attiecīgais videoieraksts var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

Virtuālā enerģētikas muzeja sadaļā Digitālais krājums pie konkrētā attēla Enerģētikas muzejam nosūtītā ziņa, Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks glabāta ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu no ziņas saņemšanas dienas.

Informācija par izrakstītajiem rēķiniem un ar maksājumiem saistītā informācija tiks glabāta ne mazāk kā 5 (piecus) gadus, ievērojot Grāmatvedības likuma nosacījumus.

Ja tiek saņemta sūdzība vai ir aizskarta Pārziņa tiesiskā interese, piemēram, ir strīds par saņemto pakalpojumu vai nodarīts kaitējums apmeklējuma laikā, attiecīgā informācija var tikt saglabāta līdz strīdus situācijas atrisinājumam, piemēram, līdz galējam tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

Datu subjekta (Jūsu) tiesības

Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no AS "Latvenergo" informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Izmantojot Pārziņa kontaktinformāciju, Jūs varat lūgt sniegt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, ja šajos Principos sniegtā informācija nešķiet pietiekami izsmeļoša.

Tiesības labot. Ja pamanāt neprecizitātes Jūsu personas datos, Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" izlabo neprecīzus personas datus.

Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" dzēš Jūsu personas datus, ja:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Principos norādītajiem mērķiem, kādos tie tika apstrādāti;
 • personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi un AS "Latvenergo" leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • personas dati ir jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Lūdzu ņemiet vērā, ka tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem AS "Latvenergo" ir pienākums apstrādāt personas datus vai datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai, sabiedrības interešu īstenošanai vai statistikas nolūkiem, kā arī likumīgas prasības celšanas, īstenošanas vai aizstāvēšanas nolūkā.

Tiesības ierobežot personas datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" ierobežo Jūsu personas datu apstrādi, ja:

 • Jūs uzskatāt, ka dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tie ir neprecīzi (ierobežošana darbosies, kamēr notiek apstrīdēšanas process);
 • Jūs uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties šos personas datus dzēst;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi un kamēr nav pārbaudīts, vai AS "Latvenergo" leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • AS "Latvenergo" Jūsu dati vairs nav nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses un tiesības.

Tiesības iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Principos norādītajām leģitīmajām interesēm. AS "Latvenergo" ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, ja AS "Latvenergo" norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tiesības uz pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus Jūs iesniedzāt AS "Latvenergo", sakārtotā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un Jums ir tiesības minētos datus lūgt nosūtīt citam pārzinim, ja šie personas dati tiek apstrādāti uz līguma pamata, ievērojot 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Vēršam uzmanību, ka pārnesamības tiesību Jūs varat pieprasīt izpildīt tikai attiecībā uz tiem personas datiem, kurus Jūs iesniedzāt Mums.

Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību AS "Latvenergo", kā arī Datu valsts inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka AS "Latvenergo" ir pārkāpusi Jūsu tiesības vai nav pietiekami aizsargājusi Jūsu personas datus. Tomēr pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, lūdzam Jūs vērsties pie AS "Latvenergo".

Pieprasījumu iesniegšanas kārtība

Visu iepriekš minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot šajos Principos norādīto AS "Latvenergo" kontaktinformāciju, pieprasījumā norādot šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt ierakstītā vēstulē) vai e-pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt uz e-pasta adresi).

Pieprasījumu aicinām iesniegt kādā no turpmāk norādītajiem veidiem:

 • nosūtīt brīvas formas iesniegumu elektroniski uz e-pasta adresi info@latvenergo.lv, muzejs@latvenergo.lv vai fpda@latvenergo.lv, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu;
 • nosūtīt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu pa pastu uz adresi: AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;
 • iesniegt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu klātienē Pārziņa adresē Enerģētikas muzejā Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā, Ogres novadā vai Pļaviņu HES vēstures ekspozīcijā Enerģētiķu ielā 2, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā.

Vispārīgie noteikumi 

Pārzinis jebkurā laikā var veikt izmaiņas Principos un par tām informē, publicējot Principu aktuālo versiju savā tīmekļa vietnē.


Politika atjaunota 2022.gada 1.jūnijā.